Convocatòria Premi Jove Emprenedor 2017 - Boletín Oficial de Lleida de 29-11-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 29/11/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Per Decret, del dia 24 de novembre de 2017, del President del Consell Comarcal del Pallars Jussà a convalidar pel Ple del Consell es va aprovar la convocatòria del concurs del 'premi Jove Emprenedor 2017.'

Amb subjecció al text que figura com a Annex a aquest anunci.

Tremp, Pallars Jussà, 27 de novembre de 2017

El president, Constantí Aranda Farrero

ANNEX

Premi Jove Emprenedor 2017

Convocatòria de 2017 per a l'atorgament del premi Jove Emprenedor

Exposició de motius

El Consell Comarcal del Pallars Jussà té com objectiu atraure nous projectes empresarials innovadors, generadors d'activitat econòmica i d'ocupació, integradors en lo social i que representin un lligam i reforç pel teixit econòmic de la comarca.

En aquest sentit per Decret del President del Consell, de 13 de novembre de 2017, s'ha aprovat la segona modificació les Bases reguladores del concurs del 'premi Jove Emprenedor 2015 i següents.'

I per Decret del President del Consell, de 24 de novembre de 2017, s'ha aprovat la present convocatòria condicionada a l'aprovació definitiva de la modificació de les esmentades Bases.

Aquesta convocatòria es regirà per les Bases aprovades i publicades els anuncis oficials corresponents.

Import

Hi haurà un premi de 1.500 euros.

Termini de presentació de projectes

El termini per a la presentació dels projectes finalitzarà el dia 22 de desembre de 2017.

Òrgan d'avaluació

L'òrgan d'avaluació serà el Jurat amb la composició establerta a la Base 5a de les reguladores del concurs del 'premi Jove Emprenedor 2017.'

Criteris de valoració

Els criteris objectius de valoració es concreten a la Base 6a de les reguladores del concurs del 'premi Jove Emprenedor 2017.'

Dades complementàries

La documentació a presentar per a la sol·licitud de participació serà la assenyalada a la Base 4a de les reguladores del concurs del 'premi Jove Emprenedor 2017'.

Tremp, Pallars Jussà, 27 de novembre de 2017

El president, Constantí Aranda Farrero

No hay voces...