Convocatòria de premis per al concurs de cartells de la Festa Major 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 23/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

ANUNCI de convocatòria de premis per al concurs de cartells de la Festa Major 2017

BDNS (Identif.): 335694.

Acord de 21 de febrer de 2017 de Junta de Govern Local, per la que es convoquen premis pel concurs de cartells de Festa Major 2017.

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria la qual el text complet pot consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer: Beneficiaris.

Poden participar-hi totes les persones majors de 16 anys que ho desitgin.

Segon: Objecte.

Els treballs han de ser al·legòrics a la Festa Major i hi han d'incloure la llegenda següent:

FESTA MAJOR 2017. Olesa de Montserrat. 23, 24, 25 i 26 de juny.

Tercer: Bases reguladores.

Les bases reguladores estan publicades en el següent enllaç del portal de transparència de la web municipal:

En català:

https://www.seu-e.cat/documents/2909194/6646814/Bases+concurs+de+cartells+de+Festa+Major+2017_+catal %C3%A0.pdf/63e7d6dd-5df6-4d7d-bdd8-49224a2d6a9f.

En castellà:

https://www.seu- e.cat/documents/2909194/6646814/Bases+concurs+de+cartells+de+Festa+Major+2017_+castella.pdf/55d13495-3ce0- 4934-b8bb-9e9050a37bb8.

Quart: Quantitat.

S'atorgarà un únic premi de 550,00 EUR per al cartell guanyador (al qual s'aplicarà la retenció corresponent de l'IRPF). El jurat el pot declarar desert si considera que cap dels treballs presentats no té les qualitats suficients per merèixer el premi.

Cinquè: Termini de presentació de sol·licituds.

Els treballs poden lliurar-se a la recepció de la Casa de Cultura de l'Ajuntament d' Olesa de Montserrat (c/ Salvador Casas, 26), sense signar, fins al 25 d'abril de 2017. Cal acompanyar l'obra amb un sobre tancat amb el full que s'adjunta a les bases correctament emplenat i signat.

Sisè: Altres dades d'interès.

Veure bases.

Olesa de Montserrat, 24 de febrer de 2017 El secretari, Òscar González i Ballesteros

ANUNCIO de convocatoria de subvenciones para el concurso de carteles de la Fiesta Mayor 2017

BDNS (Identif.): 335694.

Acuerdo de 21 de febrero de 2017 de Junta de Gobierno Local, por la que se convocan premio para el concurso de carteles de Fiesta Mayor 2017.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero: Beneficiarios.

Pueden participar todas las personas mayores de 16 años que lo deseen.

Segundo: Objeto.

Los trabajos tienen que ser alegóricos a la Fiesta Mayor e incluir la siguiente leyenda:

FIESTA MAYOR 2017. Olesa de Montserrat. 23, 24, 25 y 26 de junio.

Tercero: Bases reguladoras.

Las bases reguladoras están publicadas en el siguiente enlace del portal de transparencia de la web municipal:

En catalán:

https://www.seu-e.cat/documents/2909194/6646814/Bases+concurs+de+cartells+de+Festa+Major+2017_+catal %C3%A0.pdf/63e7d6dd-5df6-4d7d-bdd8-49224a2d6a9f.

En castellano:

https://www.seu- e.cat/documents/2909194/6646814/Bases+concurs+de+cartells+de+Festa+Major+2017_+castella.pdf/55d13495-3ce0- 4934-b8bb-9e9050a37bb8.

Cuarto: Cuantía.

Se otorgará un único premio de 550,00 EUR para el cartel ganador (en el cual se aplicará la correspondiente retención del IRPF). El jurado lo puede declarar desierto si considera que ninguno de los trabajos presentados tiene las cualidades suficientes para merecer el premio.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.

Los trabajos pueden entregarse en la recepción de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat (c/ Salvador Casas, 26), sin firmar, hasta el 25 de abril de 2017. Es necesario acompañar la obra, en un sobre cerrado, la hoja adjuntada a las bases correctamente rellenada y firmada.

Sexto: Otros datos de interés.

Ver bases.

Olesa de Montserrat, 24 de febrero de 2017 El secretario, Óscar González Ballesteros

Catalán
Cultura
Tercera edad