Convocatòria de premis per al concurs de disfresses de Carnestoltes de nit 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 23/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

ANUNCI de convocatòria de premis per al concurs de disfresses de Carnestoltes de nit 2017

BDNS (Identif.): 335702.

Extracte de l'acord de data 7 de febrer de 2017, de Junta de Govern Local, pel que es convoquen premis per al concurs de disfresses del Carnestoltes de nit d'Olesa de Montserrat.

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria la qual el text complet pot consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer: Beneficiaris.

El concurs està adreçat a persones majors de 12 anys d'Olesa de Montserrat. Els menors de 12 anys que formin part d'un grup o d'una comparsa podran ser-ne acompanyants però no concursants.

Segon: Objecte.

El concurs de disfresses del Carnestoltes de nit s'organitza des del Departament de Festes i del de Joventut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, dins dels actes programats per a la Festa del Carnestoltes, el dissabte 25 de febrer de 2017 a les 20.00 h a la plaça Catalunya.

Tercer: Bases reguladores.

Les bases reguladores estan publicades en el següent enllaç del portal de transparència de la web municipal:

En català:

https://www.seue.cat/documents/2909194/6609202/BASES+CONCURS+DE+DISFRESSES+DEL+CARNESTOLTES+DE+NIT+catal %C3%A0.pdf/da6f0053-c906-48d9-9519-b8eebfa416f9.

En castellà:

https://www.seue.cat/documents/2909194/6609202/BASES+CONCURS+DE+DISFRESSES+DEL+CARNESTOLTES+DE+NIT+castell %C3%A0.pdf/a75aff42-aad1-4563-a64d-ba8f02c08cab.

Quart: Quantitat.

Els premis seran econòmics distribuïts de la següent manera:

- La millor disfressa individual/parella: 50 EUR. - El millor grup disfressat: 150 EUR. - La millor comparsa - animada: 200 EUR. - La millor comparsa - caracteritzada: 300 EUR.

En el cas que les persones premiades siguin menors d'edat, s'atorgarà el premi al pare, mare o tutor/a legal.

Cinquè: Termini de presentació de sol·licituds.

No es faran inscripcions prèvies. A cada persona se li adjudicarà un número just abans de pujar a la passarel·la de l'escenari. Tothom qui desfili per aquesta participarà en el concurs.

Sisè: Altres dades d'interès.

Veure bases.

Olesa de Montserrat, 16 de febrer de 2017 El secretari, Òscar González i Ballesteros

ANUNCIO de convocatoria de premios para el concurso de disfraces del Carnaval de noche 2017

BDNS (Identif.): 335702.

Extracto del acuerdo de fecha 7 de febrero de 2017, de Junta de Gobierno Local, por el que se convocan premios para el concurso de disfraces del Carnaval de noche de Olesa de Montserrat.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero: Beneficiarios.

El concurso está dirigido a personas mayores de 12 años de Olesa de Montserrat. Los menores de 12 años que formen parte de un grupo o de una comparsa podrán ser acompañantes pero no concursantes.

Segundo: Objeto.

El concurso de disfraces del Carnaval de noche se organiza desde el Departamento de Fiestas y del de Juventud del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat, dentro de los actos programados para la Fiesta del Carnaval, el sábado 25 de febrero de 2017 a las 20.00 h en la plaza Cataluña.

Tercero: Bases reguladoras.

Las bases reguladoras están publicadas en el siguiente enlace del portal de transparencia de la web municipal:

En catalán:

https://www.seue.cat/documents/2909194/6609202/BASES+CONCURS+DE+DISFRESSES+DEL+CARNESTOLTES+DE+NIT+catal %C3%A0.pdf/da6f0053-c906-48d9-9519-b8eebfa416f9.

En castellano:

https://www.seue.cat/documents/2909194/6609202/BASES+CONCURS+DE+DISFRESSES+DEL+CARNESTOLTES+DE+NIT+castell %C3%A0.pdf/a75aff42-aad1-4563-a64d-ba8f02c08cab.

Cuarto: Cuantía.

Los premios serán económicos distribuidos de la siguiente manera:

- El mejor disfraz individual / pareja 50 EUR. - El mejor grupo disfrazado: 150 EUR. - La mejor comparsa - animada: 200 EUR. - La mejor comparsa - caracterizada: 300 EUR.

En el caso que las personas premiadas sean menores de edad, se otorgará el premio al padre, madre o tutor / a legal.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.

No se harán inscripciones previas. A cada persona se le adjudicará un número justo antes de subir a la pasarela del escenario. Todo el que desfile por esta participará en el concurso.

Sexto: Otros datos de interés.

Ver bases.

Olesa de Montserrat, 16 de febrero de 2017 El secretario, Óscar González Ballesteros

Fiestas Populares
Catalán
Tercera edad
Juventud