Convocatòria del procediment d'atorgament de subvencions de suport de les famílies monoparentals per a l'any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 04-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ANUNCI de convocatòria del procediment per a l? atorgament de subvencions per a suport de les famílies monoparentals per a l? any 2018

Per resolució de l? alcalde d? 1 de desembre de 2017, s? ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions per a suport de les famílies monoparentals per a l? any 2018, en els termes següents:

1. La convocatòria es regeix per les bases reguladores publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 de desembre de 2012

2. La quantia global màxima de les subvencions convocades és de 8.200,00 EUR i la subvenció s? imputa a la partida C4-2310-480.08 del pressupost municipal de 2018

3. La concessió s? efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva.

4. L? instructor del procediment serà la persona titular de la Regidoria de Finances i Coordinació, i l? òrgan competent per a la seva resolució serà l? Alcaldia.

5. El termini per a presentar les sol·licituds és des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins el 31 de gener de 2018, inclusivament.

6. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud corresponent en el Registre de l? Oficina de Castellar del Vallès de l? Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (plaça del Mirador, s/n), adjuntant còpia autenticada dels documents següents: Document Nacional d? Identitat, títol de família monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya, rebut de l? impost sobre béns immobles de l? exercici 2017

7. En aquest procediment es substitueix la notificació individual per la publicació que es farà en el tauler d? anuncis de la corporació.

Contra aquesta resolució de convocatòria, que és un acte definitiu i posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició, davant el mateix òrgan que l? ha dictat, o impugnar-lo directament davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu. Si opteu per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta si en el termini d? un mes des de la seva interposició no se us ha notificat la resolució.

El termini per interposar el recurs de reposició és d? un mes, a comptar des de l? endemà de la publicació d? aquest anunci.

El termini per interposar el recurs contenciós administratiu és de dos meses, a comptar també des de l? endemà de la publicació d? aquest anunci.

El termini per interposar el recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta del recurs de reposició és de sis mesos, a comptar des de l? endemà del dia en que el recurs s? hagi d? entendre desestimat.

Castellar del Vallès, 1 de desembre de 2017

L? alcalde, p.d. (Decret núm. 915, de 10 de setembre de 2015), el director de Serveis Econòmics, José Manuel Fernández Villaverde

Familia monoparental
Pago de Impuestos/Recibos