Convocatòria del procediment per a l'atorgament de subvencions per a suport de les persones amb escassa capacitat econòmica per a l'any 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 02-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 02/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellar del Vallès

ANUNCI de convocatòria del procediment per a l'atorgament de subvencions per a suport de les persones amb escassa capacitat econòmica per a l'any 2016

Per resolució de l'alcalde d'1 de desembre de 2015, s'ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions per a suport de les persones amb escassa capacitat econòmica per a l'any 2016, en els termes següents:

1. La convocatòria es regeix per les bases reguladores publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 de desembre de 2013.

2. El termini per a presentar les sol·licituds és des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins el 31 de gener de 2016, inclusivament.

3. La quantia de la subvenció serà de 150,00 EUR, sense que en cap cas pugui ultrapassar la quota de l'impost sobre béns immobles corresponent a l'exercici de concessió de la subvenció.

4. Es considerarà presentada la sol·licitud de la subvenció pel fet de sol·licitar o haver sol·licitat la reducció de la quota de la taxa per recollida de residus municipals contemplada en l'article 3.1 de l'ordenança reguladora d'aquesta taxa. En el cas de persones que siguin titulars d'un contracte d'arrendament de l'habitatge que constitueix la seva residència habitual, hauran d'aportar el contracte d'arrendament on s'estableix l'obligació de pagament de l'impost sobre béns immobles.

5. En aquest procediment es substitueix la notificació individual per la publicació que es farà en el tauler d'anuncis de la corporació.

Contra aquesta resolució de convocatòria, que és un acte definitiu i posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, o impugnar-lo directament davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu. Si opteu per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta si en el termini d'un mes des de la seva interposició no se us ha notificat la resolució.

El termini per interposar el recurs de reposició és d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

El termini per interposar el recurs contenciós administratiu és de dos meses, a comptar també des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

El termini per interposar el recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta del recurs de reposició és de sis mesos, a comptar des de l'endemà del dia en que el recurs s'hagi d'entendre desestimat.

Castellar del Vallès, 1 de desembre de 2015 L'alcalde, p. d. (Decret núm. 915, de 10 de setembre de 2015), el director de Serveis Econòmics, José Manuel Fernández Villaverde

Pago de Impuestos/Recibos