Convocatòria del programa d'ajuda a l'emancipació juvenil compartint habitatge al municipi de Sant Just Desvern 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 23/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Per acord de Ple de data 27 d? abril de 2017, es van aprovar les Bases específiques reguladores de l? atorgament de subvencions destinades al programa d? ajuda a l? emancipació juvenil compartint habitatge al municipi de Sant Just Desvern. D? acord amb la seva base tercera els ajuts concedits es podran prorrogar per les dues anualitats següents, sempre i quan es prevegin als pressupostos, i en el cas dels beneficiaris es continuïn complint els requisits exigits.

Per decret d? alcaldia de data 14 de març de 2018, s? ha obert una nova convocatòria pública per l? atorgament dels ajuts per a l? any 2018.

D? acord amb les bases reguladores el procediment per sol·licitar l? ajut a l? emancipació s? iniciarà mitjançant la publicació de la corresponent convocatòria establint per decret d? alcaldia de data 14 de maig de 2018, un termini d? un mes comptats a partir del dia següent a la publicació de l? anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En base al que disposa l? article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, es fa públic que les bases específiques reguladores es troben exposades i es poden consultar al tauler d'edictes de la Corporació, així com al web municipal www.santjust.cat.

Josep Perpinyà i Palau ALCALDE

Sant Just Desvern, en la data de la signatura digital Ref. ADU 2016 116 75

Juventud
Vivienda