Convocatòria pública d'ajudes per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en les PIMES - Boletín Oficial de Lleida de 24-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 24/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

Programa TICCámaras. Suport a la Incorporació de les TIC en les PIMES.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida informa de la convocatòria pública d'ajudes per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en el marc del Programa TICCámaras finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en un 50%. L'altre 50% estarà finançat segons les fases del projecte, entre la Cambra de Comerç de Lleida i la pròpia empresa beneficiària.

Primer. Beneficiaris

Pimes i persones inscrites en el Règim especial de treballadors autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Lleida, que es trobin donades d'alta en el Cens de l'IAE.

Segon. Objecte

L'objecte de la convocatòria és la concessió d'ajudes a les empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Lleida al Programa TICCámaras, mitjançant la posada a la seva disposició dels serveis de Diagnòstic Assistit de TIC i Implantació. Aquesta actuació té com a objectiu principal impulsar la incorporació sistemàtica de les TIC a l'activitat habitual de les pimes, com a eines competitives claus en la seva estratègia, així com maximitzar les oportunitats que ofereixen per millorar la seva productivitat i competitivitat.

Tercer. Convocatòria

El text complet d'aquesta convocatòria està a la disposició de les empreses a la seu de la Cambra de Lleida.

A més, pot consultar-se a través del web (www.cambralleida.org). En aquesta adreça podrà descarregar-se, juntament amb la convocatòria, la sol·licitud de participació.

Quart. Quantia

La quantia màxima de les ajudes a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de:

Fase I: cost màxim elegible de 1.200 euros, pre finançat íntegrament per la Cambra de Comerç i finançat posteriorment al 50% per FEDER, i l'altre 50% la pròpia Cambra de Comerç de Lleida (fase gratuïta per a l'empresa beneficiària).

Fase II: cost màxim elegible de 7.000 euros (IVA no inclòs), pre finançat íntegrament per l'empresa beneficiària i cofinançat al 40% per FEDER, sent per tant la quantia màxima d'ajuda per empresa de 2.800 euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació de sol·licituds s'obre el dia 8 de juny a partir de les 12.00 hores, i finalitzarà el dia 15 de desembre de 2018 o fins a esgotar pressupost. El Model de sol·licitud de participació podrà descarregar-se a través del web ( www.cambralleida.org ). Lleida, 24 de maig de 2018

El secretari, Josep Ramon París i Iglesias

Comercio
Tecnologías de la información
Industria
Empresa