Convocatòria pública per a la concessió 'd'juts de menjador escolar atenent a condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars pel curs escolar 2017-2018 - Boletín Oficial de Lleida de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Convocatòria. S'aprova la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts de menjador escolar atenent a condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars pel curs escolar 2017-2018, dels alumnes d'ensenyaments que, a partir de l'encàrrec de gestió atorgat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o les altres determinacions que siguin d'aplicació, correspongui atorgar al Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça.

Disposició reguladora. Bases publicades al BOP de Lleida de data 9-6-2017.

https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/index.html

Terminis de sol·licitud i de resolució i forma i lloc de presentació

Terminis ordinaris ­ Des del des del divendres dia 9 de juny de 2017 fins el divendres dia 7 de juliol de 2017.

(Possibilitat d'admetre, amb caràcter extraordinari i fora d'aquest termini, certs tipus de sol·licituds formulades atenent a noves o diferents circumstàncies sobrevingudes amb posterioritat al termini ordinari, motius d'urgència, necessitat o procedència que, apreciats expressament pels Serveis socials, així ho facin recomanable i sempre que no s'haguessin esgotat les dotacions econòmiques vinculades als ajuts).

Presentació. Mitjançant el model normalitzat (Annex de les bases publicades a la web) davant del Registre del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça. També es podran formalitzar les sol·licituds mitjançant l'aplicació E-TRAC que està accessible a la pàgina web del Consell Comarcal:

http://www.altaribagorça.cat (apartat 'Realitza els teus tràmits en línia, E-TRAC').

Termini de resolució. Màxim de 6 mesos des de la present Resolució i entenent que l'absència de resolució expressa, dins d'aquest termini, té efectes de desestimació.

Situació dels crèdits i caràcter dels ajuts. El caràcter dels ajuts que es tramitin a l'empara d'aquesta convocatòria només poden ser provisionals i limitats fins que, consolidats els recursos adreçats a finançar-los, aquests es facin definitius. En conseqüència, la resolució que els aprovi s'estendrà, com a màxim fins el 31/12/2017, sense perjudici de pròrroga automàtica i d'ofici, cas de confirmar-se la totalitat dels susdits recursos si no consta la variació de les circumstàncies que han de servir per atorgar-los.

Liquidació. Els ajuts seran liquidats per àpats efectivament realitzats mitjançant el pagament en el percentatge que correspongui de l'ajut directament a la empresa concessionària de la prestació del servei de menjador.

La regulació completa dels ajuts ve continguda a les Bases i al Decret de convocatòria, sent aquest text un resum del segon document.

El Pont de Suert, 7 de juny de 2017

El president, Josep Lluís Farrero Moyes

Davant meu, el secretari-interventor, Jaume-Lluís Colom Gorgues

Comedor escolar
Escuelas
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Empresa