Convocatoria pública de subvencións para financiar actividades e proxectos pedagóxicos no campo dos colectivos educativos existentes no concello de Ourense para o curso escolar 2017/18 (EXP. 2017024990) 363412 - Boletín Oficial de Ourense de 14-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 14/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

BDNS (Identif.): 363412

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na base de datos nacional de subvencións:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index ) : Primeiro. Beneficiarios Poderán solicitar as subvencións previstas nesta convocatoria as federacións e asociacións de nais e pais de centros escolares con domicilio social no concello de Ourense e que figuren inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Ourense ao finalizar o prazo de presentación de solicitudes.

Segundo. Obxecto Esta convocatoria ten por obxecto a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva para o curso escolar 2017/18, con destino ao fomento das actividades extraescolares organizadas polas federacións e asociacións de pais e nais de centros escolares radicados no termo municipal de Ourense. Quedan excluídas desta convocatoria as seguintes actividades e proxectos:

- Aquelas actividades ou proxectos que estean contemplados noutras convocatorias do Concello de Ourense.

- Aquelas actividades ou proxectos que presenten asociacións, entidades ou colectivos que non acaden a condición de beneficiarios.

- Actividades e proxectos que non cumpran algún requisito destas bases, ou as referidas no artigo 2.2 da Ordenanza xeral municipal de subvencións.

Terceiro. Bases reguladoras As bases reguladoras serán publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e estarán á disposición dos interesados na páxina web do Concello de Ourense - www.ourense.gal - e na base de datos nacional de subvencións.

Cuarto. Contía A contía global máxima para esta convocatoria ascende a 17.700 € con cargo á aplicación orzamentaria 200.3261.48944. A contía da subvención será o resultado de ratear o crédito máximo dispoñible entre o número de solicitudes presentadas que reúnan os requisitos establecidos no artigo 5º das bases reguladoras. A dita contía non poderá exceder do 75% do custo do proxecto e/ou actividades para as que se solicitan a subvención. Este límite operará tanto no momento de outorgar a subvención como no exame da conta xustificativa que debe presentar o beneficiario da subvención para acreditar o emprego da subvención concedida.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

BDNS (Identif.): 363412

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos Nacional de Subvenciones:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index ):

Primero. Beneficiarios Podrán solicitar las subvenciones previstas en la presente convocatoria las federaciones y asociaciones de madres y padres de centros escolares con domicilio social en el ayuntamiento de Ourense y que figuren inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Ourense al finalizar el plazo de presentación de solicitudes.

Segundo. Objeto Esta convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el curso escolar 2017/18, con destino al fomento de las actividades extraescolares organizadas por las federaciones y asociaciones de padres y madres de centros escolares radicados en el término municipal de Ourense. Quedan excluidas de esta convocatoria las siguientes actividades y proyectos:

- Aquellas actividades o proyectos que estén contemplados en otras convocatorias del Ayuntamiento de Ourense.

- Aquellas actividades o proyectos que presenten asociaciones, entidades o colectivos que no tengan la condición de beneficiarios.

- Actividades y proyectos que no cumplan algún requisito de las presentes bases, o las referidas en el artículo 2.2 de la Ordenanza General Municipal de Subvenciones.

Tercero. Bases reguladoras Las bases reguladoras serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y estarán a la disposición de los interesados en la página web del Ayuntamiento de Ourense - www.ourense.gal - y en la base de datos nacional de subvenciones.

Cuarto. Cuantía La cuantía global máxima para esta convocatoria asciende a 17.700 € con cargo a la aplicación presupuestaria 200.3261.48944. La cuantía de la subvención será el resultado de prorratear el crédito máximo disponible entre el número de solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 5º de las bases reguladoras. La dicha cuantía no podrá exceder del 75% del coste del proyecto y/o actividades para las que se solicitan la subvención. Este límite operará tanto en el momento de otorgar la subvención como en el examen de la cuenta justificativa que debe presentar el beneficiario de la subvención para acreditar el empleo de la subvención concedida.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

R. 2.903

Escuelas
Actividades extraescolares
Movimiento asociativo
Empleo
Empleo y contratación
Ampas
Educación