Convocatòria de la segona edició dels premis Córrer per Compromís en la seva modalitat de premis esportius i socials de la Cursa de la Mercè 2016 i la Marató i la Mitja Marató. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 07/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

ANUNCI

El president de l'Institut Barcelona Esports, en data 27 de juliol de 2016, ha adoptat la resolució següent:

'AUTORITZAR un import brut de 150.000 EUR (sense retencions) per a dotar els premis de la II edició de la convocatòria dels premis Córrer per compromís.

APROVAR la convocatòria de la II edició dels premis Córrer per compromís que es regirà d'acord amb les bases generals del premi, aprovades pel president de l'Institut Barcelona Esports el 20 de setembre de 2015 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 5 d'octubre de 2015.

DESIGNAR, de conformitat amb la base 10a de les bases generals reguladores dels premis Córrer per compromís, sota la presidència del Jurat, Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà, els membres del Jurat següents: Sr. David Escudé i Rodríguez, comissionat d'Esports, com a vicepresident; el Sr. Francesc Terrón i Cusí, gerent de l'Institut Barcelona Esports; Sr. Gabriel Arranz i Herrero, director de Promoció i Esdeveniments Esportius de l'Institut Barcelona Esports; Sra. Núria Menta i Sala, representant de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona; Sra. Judit Rifà i Dachs, representant de Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona; Sra. Anna Vilanova Soler, professora INEFC-Barcelona; i Sr. Pere Manuel Gutiérrez, vicepresident del COPLEFC; i com a secretari, el Sr. Miquel Benito i López, secretari delegat de l'Institut Barcelona Esports.

ESTABLIR per a la presentació de les candidatures el termini comprès des de l'endemà de la publicació de l'anuncia de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins al 14 d'octubre de 2016.

PUBLICAR aquesta resolució i la convocatòria que s'aprova al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'edictes de l'Ajuntament i al web municipal.

DONAR COMPTE de la present resolució al Consell Rector en la primera sessió que celebri'.

CONVOCATÒRIA DE LA SEGONA EDICIÓ DELS PREMIS CÓRRER PER COMPROMÍS EN LA SEVA MODALITAT DE PREMIS ESPORTIUS I SOCIALS DE LA CURSA DE LA MERCÈ 2016 I LA MARATO I MITJA MARATÓ.

Objecte dels premis.

L'objecte dels premis Córrer per compromís és reconèixer projectes esportius realitzats per persones jurídiques amb un important o destacat contingut social, solidari i/o de cooperació per tal de recompensar tot un seguit d'iniciatives solidàries i inclusives d'àmbit esportiu mitjançant la donació de l'import de la inscripció de tots els participants de la Cursa de la Mercè 2016, així com de l'aportació solidaria de la Marató i Mitja Marató d'aquest mateix any.

Dotació econòmica dels premis.

Per a aquesta convocatòria es preveu una dotació econòmica de, com a màxim, 150.000 EUR.

Els imports dels premis s'atorgaran en funció del projecte presentat, del pressupost de l'activitat i de l'aportació sol·licitada. L'import màxim de la dotació econòmica a cada un dels projectes premiats serà del 80 % del seu pressupost, podent arribar, excepcionalment, al 100 % del seu pressupost en supòsits d'especial rellevància, qualitat i interès en coherència amb els objectius de la convocatòria.

A l'import de cada un dels premis els hi serà d'aplicació les retencions previstes a la vigent legislació tributària. Als efectes fiscals oportuns es lliurarà, en el seu moment, un certificat per l'import del premi més les retencions pertinents.

Beneficiaris del premis.

Els beneficiaris als premis solidaris Córrer per compromís només poden ser persones jurídiques sense ànim de lucre que hagin realitzat o vulguin executar un projecte esportiu de destacat caire social, solidari i/o de cooperació, que compleixin els requisits per a ser considerat beneficiari d'acord amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Propostes de candidatures als premis.

Les candidatures als premis Córrer per compromís podran ser presentades pels propis autors o bé per altres persones físiques o jurídiques que els coneixen perquè han participat o col·laborat en la seva execució.

Termini, lloc i forma de presentació de les candidatures.

Les propostes de candidatures s'hauran de presentar per escrit al Registre General de l'Institut Barcelona Esports (Av. de l'Estadi, núm. 40, 08038 Barcelona), des del el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins el dia 14 d'octubre de 2016, tots dos inclosos.

Les propostes de candidatures hauran de fer constar, necessàriament, la informació i els requisits següent:

- Dades de l'entitat que presenta el projecte.

- NIF de l'entitat.

- Adreça de la seu social de l'entitat proposada.

- Principals finalitats de l'entitat.

- Representant legal de l'entitat i el seu càrrec.

- Persona responsable del projecte.

- Títol del projecte.

- Descripció del projecte.

- Implicació de l'entitat local (Bcn) en el projecte a desenvolupar amb altre entitat d'altre país receptora de l'ajut. (en la vessant internacional).

- Descriure la contribució a la millora de la qualitat de vida, cohesió social i desenvolupament esportiu que suposa el projecte presentat.

- Originalitat, innovació, intenció i coherència del projecte.

- Població/àmbit a qui va destinat.

- Abast territorial.

- Calendari d'execució.

- Continuïtat en el temps (vigència del projecte amb o sense el recolzament del premi).

- Justificació del projecte.

- Visibilitat del projecte.

- Objectius del projecte.

- Activitats previstes.

- Recursos a utilitzar per al desenvolupament del projecte.

- Pressupost del programa.

- Sostenibilitat econòmica.

- Aportació que se sol·licita.

La no presentació de les candidatures en temps i forma determinarà la no admissió de les candidatures proposades a la convocatòria.

Jurat.

El funcionament del jurat s'ajustarà a les previsions que estableixen les Bases Generals reguladores dels premis Córrer per compromís i estarà compost pels membres següents:

President: Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà, president de l'Institut Barcelona Esports.

Vicepresident: Sr. David Escudé i Rodriguez, comissionat d'Esports.

Vocals:

- Sr. Francesc Terrón i Cusí gerent de l'Institut Barcelona Esports. - Sr. Gabriel Arranz i Herrero, director de Promoció i Esdeveniments Esportius de l'Institut Barcelona Esports. - Sra. Nuria Menta, representant de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona. - Sra. Judit Rifà i Dachs, representant de Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona. - Sra. Anna Vilanova Soler, professora INEFC-Barcelona. - Sr. Pere Manuel Gutiérrez, vicepresident del COPLEFC.

Secretari: Sr. Miquel Benito i López, secretari delegat de l'Institut Barcelona Esports.

L'assistència com a vocal de tots aquells que no pertanyin a cap Administració pública genera dret a cobrar un import en concepte de retribució que es determinarà a cada convocatòria i que en cap cas superarà els 380 EUR, sens perjudici de les retencions aplicables.

Criteris de valoració.

El Jurat valorarà totes les candidatures presentades. Per a la valoració dels projectes es tindrà en compte els següents criteris:

1. Principals finalitats de l'entitat.

2. Perfil tècnic (titulació, formació, etc) del responsable o director tècnic del projecte.

3. Implicació de l'entitat local (Bcn) en el projecte a desenvolupar amb altre entitat d'altre país receptora de l'ajut. (en la vessant internacional).

4. Descriure la contribució a la millora de la qualitat de vida, cohesió social i desenvolupament esportiu que suposa el projecte presentat.

5. Originalitat, innovació, intenció i coherència del projecte.

6. Població i i abast territorial.

7. Visibilitat del projecte. Activitats previstes.

8. Pressupost del programa.

9. Aportació que se sol·licita.

10. Calendari d'execució.

Barcelona, 2 de setembre de 2016 El secretari delegat de l'Institut, p. d. 02/02/2013, Miquel Benito López

Deporte
Deporte
Eventos deportivos
Cooperación internacional