Convocatòria de sol·licituds de subvencions municipals per concurrència pública competitiva. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montgat

ANUNCI sobre la convocatòria de sol·licituds de subvencions municipals per concurrència pública competitiva

BDNS (Identif.): 349265.

En data 16 de març de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria per concurrència pública competitiva de les següents subvencions:

LÍNIA DE SUBVENCIÓ.

- Subvencions per a projectes d'entitats que tinguin el seu àmbit d'actuació dins d'Acció Social i Dona. - Subvencions a projectes de cooperació i solidaritat. - Beques de suport al treball de recerca d'alumnes. - Subvencions a projectes educatius en el lleure i la gent gran. - Subvencions a activitats i projectes culturals. - Ajuts per a practicants d'esports individuals. - Subvencions per a l'organització d'activitats i esdeveniments esportius. - Subvencions per suport a les entitats veïnals. - Suport per a projectes que promoguin la participació.

Les persones i/o entitats interessades a participar en la convocatòria han de presentar el formulari de sol·licitud disponible al web de l'Ajuntament (www.montgat.cat) i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, acompanyat de la documentació relativa al compliment dels requisits que es derivin de la mateixa sol·licitud, al Registre general de l'Ajuntament. El període de presentació de sol·licituds es de 30 dies naturals a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Montgat, 1 de juny de 2017 L'alcaldessa, Rosa Funtané Vila

ANUNCIO sobre la convocatoria de solicitudes de subvenciones municipales por concurrencia pública competitiva

BDNS (Identif.): 349265.

En fecha 16 de marzo de 2017, la Junta de Gobierno Local aprobó la convocatoria por concurrencia pública competitiva de las siguientes subvenciones:

LÍNEA DE SUBVENCIÓN.

- Subvenciones para proyectos de entidades que tengan su ámbito dentro de Acción Social y Mujer. - Subvenciones para proyectos de cooperación y solidaridad. - Becas de apoyo al trabajo de investigación de alumnos. - Subvenciones a proyectos educativos en el ocio de la gente mayor. - Subvenciones a actividades y proyectos culturales. - Ayudas para practicantes de deportes individuales. - Subvenciones para la organización de actividades y acontecimientos deportivos. - Subvenciones de apoyo a las entidades vecinales. - Apoyo para proyectos que promuevan la participación.

Las personas y/o entidades interesadas en participar en la convocatoria han de presentar el formulario de solicitud disponible en la página web del Ayuntamiento (www.montgat.cat) y en la Oficina de Atención al Ciudadano, adjuntando la documentación relativa al cumplimento de los requisitos que ser derivan de la misma solicitud, en el Registro General del Ayuntamiento. El período de presentación de solicitudes es de 30 días naturales a contar desde la publicación de este anuncio en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Montgat, 1 de junio de 2017 La alcaldesa, Rosa Funtané Vila

Proyectos de cooperación
Actividades de ocio y tiempo libre
Eventos deportivos
Tercera edad
Cultura
Deportistas individuales
Acción social
Alumnado
Empleo
Empleo y contratación
Investigación
Educación
Ocio y tiempo libre
Promoción cultural
Deporte
Deporte