Convocatòria de subvenció a les empreses del municipi per al foment del desenvolupament econòmic local. - Boletín Oficial de Barcelona de 10-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 10/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Artés

ANUNCI de convocatòria de subvencions a les empreses del municipi per al foment del desenvolupament econòmic local

BDNS (Identif.): 364784.

ANUNCI RELATIU A LA CONCESSIÓ D'AJUTS DE LA FIRA 2017.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2017, va aprovar obrir convocatòria de subvencions a les empreses del municipi per al foment del desenvolupament econòmic local amb càrrec a la partida 51.4311.47900, d'acord amb les bases de concessió d'ajuts aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 19 de juliol de 2012 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província del dia 8 d'octubre de 2012, publicant-se la present convocatòria en el BOP i al tauler electrònic d'aquesta corporació.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Artés, 4 d'octubre de 2017 L'alcalde, Ernest Clotet Berenguer

ANUNCIO de convocatoria de subvenciones a las empresas del municipio para el fomento del desarrollo económico local

BDNS (Identif.): 364784.

ANUNCIO RELATIVO LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE LA FERIA 2017.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria del día 28 de septiembre de 2017, aprobó abrir convocatoria de subvenciones a las empresas del municipio para el fomento del desarrollo económico local con cargo a la partida 51.4311.47900, de acuerdo con las bases de concesión de ayudas aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión del día 19 de julio de 2012 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia del día 8 de octubre de 2012, publicándose la presente convocatoria en el BOP y el tablón electrónico de esta corporación.

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Artés, 4 de octubre de 2017 El alcalde, Ernest Clotet Berenguer

Desarrollo económico
Empresa
Artes
Ferias