Convocatòria de subvenció per a l'atorgament de les beques. - Boletín Oficial de Barcelona de 13-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 13/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montornès del Vallès

ANUNCI

Extracte de l'acord de 27 de setembre de 2017 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Montornès del Vallès corresponent a les Bases específiques i convocatòria de la subvenció que hauran de regir l'atorgament de les beques per a la realització de pràctiques i formació professionalitzadora dels participants en els diferents dispositius d'inserció laboral DIL BARRI-OLIMPIA 2017.

BDNS (Identif.): 365109.

De conformitat amb el que es preveu als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet del qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (www.subvenciones.gob.es).

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 27 de setembre de 2017 va aprovar, per unanimitat, les Bases específiques i convocatòria de la subvenció que hauran de regir l'atorgament de les beques per a la realització de pràctiques i formació professionalitzadora dels participants en els diferents dispositius d'inserció laboral DIL BARRI- OLIMPIA 2017 amb l'objectiu d'atorgar beques de transport per aquells participants del projecte DIL BARRI-OLIMPIA que realitzin formació professionalitzadora for del municipi de Montornès del Vallès i les beques per assistència a pràctiques. El text íntegre de les bases es podrà consultar a l'e-tauler i al web municipal. Per aquesta convocatòria es preveu una consignació pressupostària de 6.000 EUR. Tindran la condició de beneficiaris les persones aturades que hi participin en el projecte DIL BARRI-OLIMPIA. Per a la presentació de sol·licituds, s'estableix un termini de fins al 31/12/2017, a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al Diari Oficial corresponent.

Montornès del Vallès, 29 de setembre de 2017 L'alcalde, José A. Montero Domínguez

ANUNCIO

Bases convocatoria de subvenciones para becas por practicas y formación de los participantes al DILBarrios-Olimpia.

Extracto del acuerdo de 27 de septiembre de 2017 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Montornès del Vallès correspondiente a las Bases bases específicas y convocatoria de la subvención para el otorgamiento de las becas para la realización de prácticas y formación profesionalizadora de los participantes en los diferentes dispositivos de inserción laboral DILBARRI OLÍMPIA 2017.

BDNS (Identif.): 365109.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (www.subvenciones.gob.es).

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 27 de septiembre de 2017 aprobó, por unanimidad las Bases específicas y convocatoria de la subvención para el otorgamiento de las becas para la realización de prácticas y formación profesionalizadora de los participantes en los diferentes dispositivos de inserción laboral DILBARRI OLÍMPIA con el objeto de conceder becas de transporte para aquellos participantes del proyecto DIL BARRI-OLIMPIA que realicen formación profesionalizada fuera del municipio de Montornès del Vallès y las becas por asistencia a prácticas. El texto íntegro de las bases podrá ser consultado en el e-tauler y en el web municipal. En la presente convocatoria se prevé una consignación presupuestaria de 6.000 EUR. Tendrán la condición de beneficiarios las personas en situación de paro que participen en el proyecto DIL BARRI-OLIMPIA. Para la presentación de solicitudes se establece un plazo que será hasta el 31/12/2017, a partir del día siguiente de la publicación del anuncio en el Diario Oficial correspondiente.

Montornès del Vallès, 29 de septiembre de 2017 El alcalde, José A. Montero Domínguez

Formación
Transporte
Transporte y vehículos
Inserción laboral
Contratación de desempleados