Convocatòria de subvenció a les persones titulars de família nombrosa, que siguin llogaters del seu habitatge habitual, a qui el propietari repercuteix l'IBI. - Boletín Oficial de Barcelona de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

La Gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda per resolució, de data 22 de maig de 2018, fa pública la convocatòria per l'any 2018, pel procediment de concurrència publica no competitiva, per a que les persones titulars de família nombrosa, que siguin llogaters del seu habitatge habitual a qui el propietari repercuteix l? impost sobre béns immobles (IBI), puguin sol·licitar la corresponent subvenció, de conformitat amb el decret d? alcaldia de data 29 de maig de 2008 que va aprovar la modificació de les bases reguladores d? aquesta subvenció, publicades al Butlletí Oficial de la Província, núm. 135, de data 5 de juny de 2008.

1. Destinatari i requisits.

Podran sol·licitar la subvenció els llogaters titulars de família nombrosa a qui el propietari repercuteixi la quota de l? impost en els rebuts de lloguer del seu domicili habitual.

Els sol·licitants han de complir els següents requisits a data 1 de gener de 2018:

Ésser titular de família nombrosa a 1 de gener de 2018.

Tenir repercutit en el lloguer la quota de l? impost.

Estar empadronat a la ciutat de Barcelona a 1 de gener de 2018.

Que es troba al corrent de les obligacions fiscals amb l? Ajuntament, resta d? Administracions, i amb la

Seguretat Social.

2. Termini i formalització de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds serà des del 15 de juny fins al 31 de juliol de 2018.

La sol·licitud s? haurà de formalitzar mitjançant imprès que es pot obtenir al w eb de l? Ajuntament: ajuntament.barcelona.cat/hisenda o a les oficines d? atenció als ciutadans municipals (cita prèvia: ajuntament.barcelona.cat/c ita o al telèfon gratuït 010).

La sol·licitud inclourà una declaració responsable, indicant les següents circumstàncies, referides a 1 de gener de 2018, i en la que es digui:

Que compleix amb els requisits que es detallen en el punt 1 d? aquesta convocatòria. Que totes les dades que consten a la sol·licitud , i als documents que l? acompanyen, són certes. Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de la subvenció que atorga l? Ajuntament de Barcelona i tots els requisits exigits a les bases i la convocatòria per a sol' licitar i atorgar aquestes subvencions.

Autorització expressa del sol·licitant a l? Ajuntament, per dur a termes les consultes necessàries amb les altres administracions públiques, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol' licitud i el compliment dels requisits per a l'atorgament de la subvenció.

Documentació necessària que s? haurà d? adjuntar:

El sol·licitant haurà d? aportar còpia del contracte de lloguer de l? habitatge i de tots els rebuts de l? any de la quota objecte de la subvenció, fins el mes anterior a la data de la convocatòria, on es reflecteixi la repercussió.

Institut Municipal d? Hisenda Av. del Litoral, 30 08005 Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda

Dades bancàries del compte, en el model degudament complimentat i signat per l? interessat o pel seu legal representant, perquè el pagament de la subvenció es faci mitjançant transferència. La complementació del model de sol·licitud haurà d? estar validada per l? entitat bancària on estigui obert el compte en el que s? hagi de realitzar la transferència associada a la subvenció.

Fotocòpia del títol de família nombrosa vigent a 1 de gener.

En el cas que el sol·licitant o una de les persones de la família nombrosa visqui sota un dels graus de discapacitat previstos en les bases, resolució acreditativa del reconeixement legal de la mateixa o de la targeta que ho acrediti.

La sol·licitud de subvenció es podrà presentar en qualsevol oficina del registre municipal (cita prèvia: ajuntament.barcelona.cat/cita o al telèfon gratuït 010) o per qualsevol altra modalitat de les previstes a la normativa del procediment administratiu comú. Així mateix, es pot realitzar la presentació telemàtica, amb certificat digital (registre electrònic), al w eb: ajuntament.barcelona.cat/hisenda

3. Crèdit pressupostari. Amb càrrec al pressupost 2018 i a la partida pressupostària 0701-48937--23121 es consignen 15.120,00 EUR com a import total de la convocatòria. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.

4. Tramitació i Resolució.

Per a la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu que s'aporti la documentació que es detalla en el punt 2 d? aquesta convocatòria.

La resolució s'ha d'adoptar en el termini màxim de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud i es notificarà als interessats.

Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri convenient.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

5. Òrgan instructor.

L? òrgan instructor d? aquesta convocatòria és l? Institut Municipal d? Hisenda.

6. Quantia de la subvenció.

Tal com s? estableix a la Base setena, l? import de la subvenció serà el resultat obtingut d? aplicar el percentatge que l? ordenança fiscal reguladora d? aquest impost estableix per la bonificació a favor dels subjectes passius que tinguin la condició de família nombrosa, sobre la quota liquida de l? impost sobre béns immobles corresponent a l? habitatge habitual de l? interessat i meritat a 1 de gener de 2018, sense tenir en compte la quota del tribut de la mobilitat exigit per l? Àrea Metropolitana i gestionat conjuntament amb l? impost.

Institut Municipal d? Hisenda Av. del Litoral, 30 08005 Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda

7. Incompatibilitats

Aquesta subvenció serà incompatible amb altres bonificacions, subvencions o ajuts què, per aquest mateix concepte, hagin percebut els beneficiaris en aquell exercici.

De conformitat amb l? art. 7 de la Llei 35/2006 de l? IRPF, l? import de la subvenció està subjecte a tributació en l? Impost de la Renda sobre les Persones Físiques amb l? obligació tributària de presentar la declaració.

Barcelona, 28 de maig de 2018 La secretària delegada de l'Institut Municipal d'Hisenda Paloma González Sanz

Familia
Alquiler de vivienda
Pago de Impuestos/Recibos
Vivienda
Discapacidad