Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas do V Concurso de proxectos de publicidade comercial en galego - Boletín Oficial de A Coruña de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

Convocatoria do V Concurso de proxectos de publicidade comercial en galego

BDNS (Identif.): 347797

O Concello de Santiago convoca o V Concurso de proxectos de publicidade comercial en galego co fin de promover o uso da osa lingua na comunicación do sector socioeconómico compostelán e engadir valor e rendemento ás iniciativas publicitarias a través da intervención dos profesionais do deseño e da aplicación da creatividade e da innovación aos soportes e ao seu contdio.

A convocatoria e a resolución deste concurso de concorrencia competitiva rexerase polas seguintes bases:

1. O obxectivo do concurso é aumentar a presenza do galego na comunicación publicitaria ao recompensar os proxectos de campañas que resulten gañadores cunha contía económica destinada á súa implementación e, asemade, contribuír ás boas prácticas e á eficacia comunicativa do tecido empresarial compostelán.

2. Para participar no concurso será necesario presentar un proxecto orixinal dirixido a publicitar un establecemento comercial, hostaleiro ou empresarial, ou un grupo formal ou informal de establecementos que formen parte do tecido socioecomómico compostelán, deseñado para calquera soporte e sistema de distribución.

A inscrición do proxecto en condición de titular da solicitude de participación no concurso poderá realizala a empresa encargada de deseñalo ou aquela que sexa obxecto da publicidade. En calquera dos casos, os participantes deberán xestionar pola súa conta a execución do proxecto premiado e obter, para iso, os acordos necesarios entre ambas as partes.

Corre pola súa conta, asemade, garantir que se respectan as obrigas legais no proxecto e na súa execución, nomeadamente as derivadas dos dereitos de autor de canto material poidan utilizar.

3. A participación no concurso formalizarase ao presentar no Rexistro Xeral do Concello antes do 30 de xuño 2017 a seguinte documentación:

a) Folla de inscrición cos datos da persoa física ou xurídica titular da inscrición no concurso.

b) Documentación acreditativa e descritiva do establecemento ou grupo deles para os que se formula a proposta de campaña: titular, razón social, número ou código de identificación fiscal, enderezo, teléfono, correo electrónico e descrición breve sobre a actividade a que se dedica e/ou o tipo de produtos ou servizos que ofrece así como do(s) establecemento(s) situados en Compostela.

c) Documentación acreditativa e descritiva da persoa, física ou xurídica, que realiza a proposta técnica do deseño de campaña (deseñador, empresa de comunicación etc,). Deberá incluír os datos de identificación (nome, razón social, CIF ou NIF, enderezo postal, enderezo electrónico, teléfono) e un breve currículo no que dea conta da súa experiencia en traballos publicitarios, nomeadamente no ámbito comercial.

d) Proxecto que se presenta ao concurso. Deberá especificar os obxectivos que se pretenden conseguir, as accións que se realizarán para logralos e os recursos que se empregarán. O grao de detalle, os soportes empregados ou o tipo de mostras que se acheguen quedará a xuízo dos concursantes, que deben facilitar que o xurado poida avaliar a calidade dos proxectos en todos os seus aspectos (deseño, produción, distribución...).

4. O xurado terá en conta, cando menos, os seguintes criterios avaliativos: calidade lingüística, uso da linguaxe inclusiva, aproveitamento de recursos idiomáticos, orixinalidade e innovación nos contidos e nos formatos, precisión na definición do target, viabilidade técnica e económica, adecuación dos ítems e das canles de distribución aos obxectivos.

5. O xurado, entendido como órgano instrutor do procedemento de resolución do concurso, estará formado polo alcalde, a concelleira de Desenvolvemento Económico, cadanseu técnico municipal dos departamentos de Lingua e Comercio e tres profesionais no ámbito do deseño e a comunicación.

6. O ditame do xurado será elevado á Xunta de Goberno Local como órgano competente para resolver o concurso dentro do prazo dun mes contado desde a data en que remata o prazo de presentación dos traballos.

O acordo de resolución farase público polo procedemento que corresponde aos acordos que adopta a Xunta de Goberno Local e, así mesmo, notificarase aos interesados.

7. Convócanse dous premios, cunha dotación cada un deles de 5.000 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 010 33402 48901 dos orzamentos municipais para o exercicio 2017.

As contías dos premios estarán sometidas ao réxime fiscal que lles corresponde para os efectos da súa tributación, de acordo co disposto no artigo 75.2 apartado c) do Real decreto 439/2007, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre a renda das persoas físicas.

O pagamento dos premios farase en dúas partes. A primeira, por importe dunha quinta parte, entregarase aos concursantes gañadores unha vez resolta a convocatoria sempre que os/as beneficiarios/as acrediten estar ao corrente nas súas obrigas tributarías e coa seguridade social e declaren non estar incursos en ningún dos supostos de incompatibilidade ou incapacidade para percibir subvencións ou axudas públicas.

Do resto do importe dos premios farase entrega unha vez xustificada a execución das campañas. A xustificación deberá incluír a demostración das accións realizadas (memoria explicativa de todo o desenvolvemento do proxecto, incluída a avaliación do cumprimento dos obxectivos marcados, exemplares dos ítems editados, fotografías, vídeos, dossier de prensa etc.) e as certificacións que acrediten que os/as beneficiarios/as se manteñen ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa seguridade social. Esta xustificación deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago antes do 30 de novembro de 2017.

8. A participación neste concurso implica a aceptación destas bases en todo o seu contido.

Santiago de Compostela

19/5/2017

O Alcalde, Martiño Noriega Sánchez

2017/4722

Comercio
Comercio y marketing
Innovación
Empresa
Prensa