Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas da II Edición do Concurso de Ideas e Procesos Colaborativos para o Empreo (INDEA) - Boletín Oficial de A Coruña de 10-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 10/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

II CONCURSO DE IDEAS Y PROCESOS COLABORATIVOS PARA EL EMPLEO (INDEA)

BDNS(Identif.):364969

Bases Convocatoria 2017

II Edición do Concurso de Ideas e Procesos Colaborativos para o Empreo (INDEA)

Axencia Local de Colocación

1. Presentación.

O Concurso de ideas e Procesos Colaborativos innovadores para o Emprego da Axencia Local de Colocación, adscrita á Concellaria de Igualdade, Desenvolvemento Economico e Turismo, creado no marco do Pacto Local polo Emprego de Santiago de Compostela, xorde co propósito de potenciar ideas colaborativas para o Emprego que proveñan do diálogo entre a cidadanía, os axentes económicos e socials, e a comunidade educativa, en especial da Universidade e a formación profesional.

O Concurso de ideas e Procesos Colaborativos innovadores para o Emprego proponse como desafío a xeración de procesos colaborativos onde diferentes actores sociais territoriais, inicialmente pertencentes a Santiago e actores da USC e Centros de FP, poidan desenvolver dinámicas horizontais de traballo mediante o intercambio de saberes e recursos, propoñendo procesos e ideas ligados aos principios de colaboración e solidariedade, para abordar necesidades e propor solucións a problemas.

A participación nos procesos de implementación debe de ser mixta, de maneira que as accións aquí propostas, conten con respaldo e pertenza territorial, apuntando con isto á xeración de procesos bidireccionales de xeración de coñecementos entre a Administración Local, a USC e Centros de FP e o territorio. Facendo dialogar, a estudantes, académicos/as, veciños/as e organizacións do territorio de Santiago ao redor de una mesma problemática, para atopar solucións que incidan na xeración de emprego.

BASES

A convocatoria e a resolución desta II Edición do Concurso de Ideas e Procesos Colaborativos innovadores para o Emprego (INDEA), de concorrencia competitiva, dacordo co establecido no art. 22.1 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, rexerase polas seguintes bases que teñen como obxecto establecer as normas de participación.

PRIMEIRA.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.

As presentes bases teñen por obxectivo regular, con caracter xeral, o procedemento aplicable para o otorgamento de Premios, en concurrencia competitive, a favor de persoas físicas e entidades sen animo de lucro citadas no art. 11 da lei Xeral de Subvencións, que teñan o seu domicilio en Santiago e a finalidade de realizar, no periodo comprendido entre o 24 de outubro e o 15 de novembro de 2017, a posta en práctica dunha idea innovadora que teña incidencia no municipio de Santiago, que proveñan do diálogo entre a cidadanía, os axentes económicos e socials, e a comunidade educativa, en especial da Universidade e a formación profesional, e que resulten de interese para atopar solucións que incidan na xeración de emprego.

Así, os premios, outorgarase a aquelas candidaturas cuxa proposta teña como obxectivo aportar unha solución innovadora a problemas ambientais, en calquera dos seguintes ámbitos:

x Ideas que favorezan a economía circular (o vertido cero, a reciclaxe -especialmente dos biorresiduos-, a redución dos desperdicios alimentarios, o fomento do ecodiseño, a prevención de residuos e a reutilización.

x Ideas que incidan na mellora da concienciación, sensibilización e participación das nosas veciñas e veciños en accións locais de impulso dunha economía circular.

Convócase así, á presentación de ideas e procesos, que involucren a integrantes da comunidade universitaria USC ou Centros de FP e de organizacións do territorio de Santiago, para implementar unha proposta innovadora para o Emprego.

Deste xeito, é indispensable que cada iniciativa considere como eixo orientador do proceso, o traballo colaborativo e a bidireccionalidade Universidade/Centro FP e tecido social, entendidos como o diálogo e a acción conducente entre estudantes, académicos/as, funcionarios/as, veciños/as, e organizacións económicas e sociais, para traballar ao redor dunha temática específica que permita resolver un problema concreto, ou desenvolver un interese compartido, de beneficio público local, con repercussion no Emprego.

Neste sentido, faise un chamado a postular ideas e procesos de innovación susceptible de incubación/implementación, nas que participen polo menos un dos estamentos universitarios/Centros de FP aquí mencionados, e do territorio, a través de veciños/as ou organizacións de Santiago. Por tanto, ditas iniciativas deben ser reflexo dun proceso colaborativo, horizontal e bidireccional entre a comunidade educativa e os distintos actores sociais.

SEGUNDA.- CATEGORÍAS.

1. Para ser seleccionadas, as ideas buscarán a instalación de distintas ferramentas e capacidades no territorio, xa sexan técnicas, xerenciais, ou de procesos.

2. Proxección dun plan de traballo, que permita observar a mediano e longo prazo a formación de asociacións, redes de traballo colaborativo entre os participantes da iniciativa e/ou con outras organizacións do territorio ou fóra de leste, asegurando a sustentabilidad da iniciativa.

3. Iniciativas comunitarias e/ou universitarias que aborden necesidades colectivas mediante emprendementos colaborativos entre distintos actores territoriais e do concello.

4. Instar á xeración de coñecemento compartido entre a Universidade, o Concello e o territorio, permitindo establecer dinámicas de traballo colaborativo.

TERCEIRA.- PARTICIPANTES.

1. Poderán concursar nesta convocatoria, as persoas físicas ou xurídicas descritas na Base Primeira desta convocatoria, e especificamente.

Persoas físicas, maiores de 18 anos e que teñan plena capacidade de obrar, e que ostenten a seguinte condición:

- Persoas desempregadas empadroadas en Santiago con formación universitaria ou ciclos superiors de FP.

- Estudantes da USC ou de Ciclos Superiores da Cidade.

- Profesores da USC e de Centros de F.P., e persoas xurídicas.

- Organizacións e institucións sen animo de lucro de Santiago, legalmente constituidas.

2. Requisitos:

x Acreditar de que o/a beneficiario/a da subvención ten o seu domicilio social, fiscal e a actividade en Santiago de Compostela.

x Non encontrarse incluído/a en ningunha das prohibicións a que fai referencia o artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, ou normativa aplicable na materia propia da Comunidade Autónoma Galicia.

x Estar ao corrente das obrigas tributarias coa administración estatal, autonómica e local e fronte á Seguridade Social.

x No caso das persoas físicas, ser maiores de 18 anos e ter plena capacidade de obrar.

3. Rexistro e envío de documentación:

a) A participación no concurso formalizarase ao presentar no Rexistro Xeral do Concello, dende á publicación da convocatoria no BOP ate o 10 de outubro de 2017, a seguinte documentación:

a) Folla de inscrición cos datos da persoa física ou xurídica titular da inscrición no concurso.

b) Documentación acreditativa e descritiva da persoa física ou entidade sen animo de lucro, que realiza a proposta. Deberá incluír os datos de identificación (nome, enderezo e N.I.F. ou razón social, CIF e, enderezo postal, enderezo electrónico, teléfono).

d) Proxecto que se presenta ao concurso. Deberá especificar os obxectivos que se pretenden conseguir, as accións que se realizarán para logralos e os recursos que se empregarán.

Os postulantes poderán presentar todas as propostas que desexen, sempre que se trate dun proxecto claramente diferente, e en calquera momento, dentro do prazo establecido.

A orde de chegada dos proxectos terase en conta na organización dos eventos de avaliación que se definen máis adiante, e que terán lugar o mes de xullo. Recoméndase aos solicitantes que, na medida do posible, anticipen ao máximo a presentación das súas propostas.

Mediante o proceso de rexistro os candidatos declaran os seguintes extremos:

x Que aceptan e cumpren as bases.

x Que aceptan a divulgación do vídeo presentado no marco do Premio, ou calquera outra difusión.

x Que a información entregada é fidedigna.

x Que son autores intelectuais das ideas que presentan e que non fixeron uso de información privilexiada ou rexistrada sen os permisos correspondentes.

x Que os autores se fan responsables por calquera reclamación sobre propiedade intelectual ou utilización de información de dominio privado, mantendo indemne ao Concello de Santiago ante calquera posible reclamación.

x O compromiso de entregar a información adicional que se lles poida requirir.

x O compromiso de informar sobre cambios na constitución do equipo antes da data de anuncio dos gañadores.

x O Compromiso de adoptar as medidas de difusión contidas no artígo 15.3 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia. Estas medidas deberán adecuarse ao obxecto subvencionado, e poderán consistir na inclusión da imaxe institucional da entidade que concede a subvención, así como en lendas relativas á financiación pública en carteis, placas, material impreso, medios electrónicos ou audiovisuais, ou ben en mencións realizadas en medios de comunicación.

Nesta fase preliminar, os postulantes achegarán a información solicitada no formulario de inscrición anexo 1 Formulario presentación ideas , anexo 2 Declaración simple de participación .

b) Envío de documentación.

Xunto co formulario de inscrición (anexos 1 e 2), as candidaturas deberán:

x Presentar o seu proxecto baixo o formato business model CANVAS, o que, segundo a preferencia do aspirante, poderase descargar ou realizar online.

x Publicar un vídeo no que defendan o seu proxecto. Este vídeo é un requisito obrigatorio, de tal forma que as candidaturas que non o acheguen quedarán descualificadas. Duración máxima: 5 minutos.

x O vídeo deberá achegarse á inscrición utilizando Youtube, VIMEO ou similar.

x Acreditación de que o/a beneficiario/a da subvención ha de ter o seu domicilio social, fiscal e a actividade en Santiago de Compostela.

x Declaración de non encontrarse incluído/a en ningunha das prohibicións a que fai referencia o artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, ou normativa aplicable na materia propia da Comunidade Autónoma Galicia.

x Certificacións de estar ao corrente das obrigas tributarias coa administración estatal, autonómica e local e fronte á Seguridade Social

x Documentación acreditativa da persoalidade do/a solicitante, no caso de persoas físicas o/a solicitante deberá aportar unha copia compulsada do NIF, no caso de persoas xurídicas, deberáse aportar copia compulsada do NIF do/a representante legal, así como poder bastante en dereitoo polo que actúa en nome e representación da entidade e copia compulsada da tarxeta de identificación fiscal da entidad (CIF).

CUARTA.- PROCESO DE AVALIACIÓN.

1. O proceso de avaliación de candidaturas contempla as seguintes fases:

1. Análise preliminar e preselección de candidaturas.

2. Rolda de presentación dos proxectos finalistas ante un grupo de expertos ( Evento de avaliación ).

3. Comité de avaliación.

4. Xurado.

2. Análise preliminar e preselección de candidaturas.

A partir da recepción de cada proxecto iníciase a fase de análise preliminar das propostas recibidas, que se centrará principalmente no nivel de innovación, modelo de negocio, solución proposta, e cumprimento das bases da convocatoria.

O Concello poderá solicitar, sobre aquelas propostas finalistas, entrevistas para coñecer ao grupo e a autorización para visitar o seu centro de traballo e para recibir aclaracións complementarias dos diferentes apartados da proposta, ao obxecto de conseguir o coñecemento máis completo posible da idea e da súa proposta.

As propostas recibidas polo Concello non se devolverán aos candidatos.

Os mellores proxectos de cada unha das categorías serán seleccionados para acceder á seguinte fase.

3. Acto de presentación dos proxectos seleccionados ante grupo de expertos. Evento de avaliación .

Aqueles proxectos seleccionados serán convocados á presentación do seu proxecto ante un grupo de expertos, formado por investidores, directivos de empresas vinculadas con cada unha das categorías e representantes do Concello e das entidades da Mesa polo Emprego de Santiago.

O Concello organizará un evento de presentación dos proxectos por cada unha das categorías. Ao termo do cal, os expertos avaliarán cada un dos proxectos presentados.

De entre os mellores de cada categoría, elixirán un finalista.

Os avaliadores reservanse o dereito de non elexir finalista en cada una das categorías.

4. Comité de avaliación.

O Concello de Santiago designará un Comité de avaliación que elaborará o informe de avaliación previo para a súa posterior entrega ao Xurado do Premio sobre os proxectos finalistas.

O Informe de avaliación basearase no resultado das fases anteriores; (análise preliminar, achega de documentación complementaria e evento de presentación do proxecto ante un grupo de expertos).

Para a realización da valoración dos proxectos teranse en conta os seguintes criterios:

Criterios de valoración básicos

60% da puntuación total ponderación e puntuación máxima.

Innovación aportada, claridade e coherencia da idea.

Avaliado a travésda novidade e aplicabilidade da proposta atendendo a claridade na definición do problema a resolver, beneficiarios potenciais aos que afecta e valor que lles aporta a solución.

0-20 puntos (20%)

Factibilidade da súa posta en marcha

Posibilidade de execución, pola existencia das condicións axeitadas, pola existencia de colaboradores, disponibilidade de coñecemento ou persoal cualificado, ou pola existencia de potenciais beneficiariosou ben por calquera outra característica que facilite a súa realización

0-20 puntos (20%)

Exposición e defensa da idea

Execución da exposición oral e defensa da idea

0-20 puntos (20%)

Criterios de valoración especificos,

40% da puntuación total Ponderación e puntuación máxima

Valoración dos medios persoais e materiais

0-15 puntos (15%)

Calidade do Plan de traballo a seguir

0-10 puntos (10%)

Valoración económica do proxecto

0-10 puntos (10%)

Prazo de realización 0-5 puntos (5%)

5. Xurado.

O Xurado do Premio será designado por acordo da Xunta de Goberno Local a proposta da Concelleira de Igualdade, Derrallo Económico e Turismo e estará composto por personalidades pertencentes aos mundos municipal, universitario, xornalístico, Crowdfunding especializado en economía social, verde e a presidenta, será a concelleira de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo. O xurado resérvase o dereito de non adxudicar o premio, a ningún dos proxectos finalistas.

O fallo do Xurado será elevado á Xunta de Goberno Local como órgano competente para resolver o concurso dentro do prazo de dez días naturais, contados desde a data en que remata o prazo de presentación dos traballos.

O Acordo de resolución farase público polo procedemento que corresponde aos acordoas que apopta a Xunta de Goberno Locale , así mesmo, notificarase aos interesados.

QUINTA.- FINANCIAMENTO COLABORATIVO.

No contexto de apoiar iniciativas que poñan en valor a colaboración como principio fundamental do proceso de xestación da iniciativa, os/as participantes deben considerar a inclusión de achegas propios ao proxecto, valorizando por exemplo, o capital humano existente (profesional, técnico, veciñal), ferramentas de traballo propias necesarias para o funcionamento da iniciativa (equipos, medios técnicos, material de construción, etc.), contar con espazo físico de traballo, instalacións, etc.

SEXTA.- PREMIO.

Por parte do Concello, e co obxectivo de colaborar na construción do proceso colaborativo, entregarase dous Premios consistentes nunha achega económica de ata 10.000,00 € por cada iniciativa premiada, con cargo á aplicación 070 24100 48901 dos orzamentos municipais para o exercicio 2017, e que servirá para contribuír ao desenvolvemento e lanzamento dos proxectos galardoado.

O desembolso dos Premios realizarase en dúas partes. A primeira, por importe dunha quinta parte, entregarase aos concursantes gañadores una vez resolta a convocatoria sempre que os/as beneficiarios/as acrediten estar ao corrente nas obrigas tributarías e coa seguridade social e declaren non estar incursos en ningún dos supostos de incompatibilidade ou incapacidade para percibir subvencións ou axudas públicas.

Do resto do importe dos premios farase entrega una vez xustificada a execución das acción. A xustificación deberá incluir a demostración das acción realizadas (memoria explicativa de todo o desenvolvemento do proxecto, incluída a avaliación do cumprimento dos obxectivos marcados, etc.) e as certificacións que acrediten que os/as beneficiarios se manteñen ao corente nas súas obrigas tributarias e coa seguridade social. Esta xustificación deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago con data límite do 30 de novembro de 2017.

Os conceptos posibles de recibir financiamiento son:

- Capacitación dos participantes para o bo desempeño da iniciativa. Inclúense visitas técnicas para a transferencia e intercambio de experiencias

- Asesorías técnicas segundo liña de traballo escollida pola iniciativa.

- Deseño, impresión e publicación de materiais de traballo, difusión e comunicacións da iniciativa.

- Gastos operativos da iniciativa; materials, gastos xerais, etc.

- Gastos de investimento menor imprescindible para a realización da proposta (suxeito a avaliación, segundo natureza da idea a incubar).

A participación neste concurso implica a aceptación destas bases en todo o seu contido.

SÉTIMA.- CONVOCATORIA E PRAZOS.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña ate o 10 de outubro de 2017, por conduto da Base de Datos Nacional de Subvencións.

Avaliación de ideas/Resolución/ Comunicación: 10 días naturais seguintes ao peche do prazo de solicitude.

Período execución proxectos: dende o 24 de outubro até 15 de novembro 2017.

I EDICIÓN DO CONCURSO DE IDEAS E PROCESOS COLABORATIVOS PARA O EMPREGO (INDEA), AXENCIA LOCAL DE COLOCACIÓN

SOLICITUDE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO/A SOLICITANTE ou ENTIDADE SIN ÁNIMO DE LUCRO

NIF / CIF *

Nome e apelidos / Razón social

Rúa / número

Municipio

Código postal

Teléfonos:

Correo electrónico:

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

Rúa / número

Municipio

Código postal

Teléfonos:

Correo electrónico:

SOLICITA A PARTICIPACIÓN NA I EDICIÓN DO CONCURSO DE IDEAS E PROCESOS COLABORATIVOS PARA O EMPREGO (INDEA) (macar unha das opcións seguintes)

Vida dos barrios, cultura, patrimonio, participación social e espazos de participación.

Medio e espazo publico, formación integral para o territorio e Saúde e convivencia escolar.

Nome do proxecto:

*Lembre achegar copia do NIF ou CIF segundo corresponda

Santiago de Compostela, a día ... de ... de 2017.

(Sinatura)

EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

I EDICIÓN DO CONCURSO DE IDEAS E PROCESOS COLABORATIVOS PARA O EMPREGO (INDEA), AXENCIA LOCAL DE COLOCACIÓN

DECLARACIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO/A SOLICITANTE ou ENTIDADE SIN ANIMO DE LUCRO

NIF / CIF

Nome e apelidos / Razón social

Rúa / número

Municipio

Código postal

Teléfonos:

Correo electrónico:

Nome do proxecto:

DECLARA:

x Que acepta e cumpre as bases.

x Que acepta a divulgación do vídeo presentado no marco do Premio, ou calquera outra difusión.

x Que a información entregada é fidedigna.

x Que son autores intelectuais das ideas que presentan e que non fixeron uso de información privilexiada ou rexistrada sen os permisos correspondentes.

x Que os autores se fan responsables por calquera reclamación sobre propiedade intelectual ou utilización de información de dominio privado, mantendo indemne ao Concello de Santiago ante calquera posible reclamación.

x O compromiso de entregar a información adicional que se lles poida requirir.

x O compromiso de informar sobre cambios na constitución do equipo antes da data de anuncio dos gañadores.

x Non ten solicitada nin concedida ningunha outra axuda para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou doutras entidades públicas, nacionais ou internacionais

x Que está ao corrente nas obrigas tributarías e coa seguridade social

x Que non está incurso en ningún dos supostos de incompatibilidade ou incapacidade para percibir subvencións ou axudas públicas.

Santiago de Compostela, a día ... de ... de 2017.

(Sinatura)

Santiago de Compostela

13/9/2017

Marta Lois González. Concejala de Igualdad, Desarrollo económico y turismo

II CONCURSO DE IDEAS E PROCESOS COLABORATIVOS PARA O EMPREGO (INDEA)

BDNS(Identif.):364969

Bases Convocatoria 2017

II Edición do Concurso de ideas e Procesos Colaborativos para o Empreo (INDEA)

Axencia Local de Colocación

1. Presentación.

O Concurso de ideas e Procesos Colaborativos innovadores para o Emprego da Axencia Local de Colocación, adscrita á Concellaría de Igualdade, Desenvolvemento Economico e Turismo, creado no marco do Pacto Local polo Emprego de Santiago de Compostela, xorde co propósito de potenciar ideas colaborativas para o Emprego que proveñan do diálogo entre a cidadanía, os axentes económicos e socials, e a comunidade educativa, en especial da Universidade e a formación profesional.

O Concurso de ideas e Procesos Colaborativos innovadores para o Emprego proponse como desafío a xeración de procesos colaborativos onde diferentes actores sociais territoriais, inicialmente pertencentes a Santiago e actores da USC e Centros de FP, poidan desenvolver dinámicas horizontais de traballo mediante o intercambio de saberes e recursos, propoñendo procesos e ideas ligados aos principios de colaboración e solidariedade, para abordar necesidades e propor solucións a problemas.

A participación nos procesos de implementación debe de ser mixta, de maneira que as accións aquí propostas, conten con respaldo e pertenza territorial, apuntando con isto á xeración de procesos bidireccionales de xeración de coñecementos entre a Administración Local, a USC e Centros de FP e o territorio. Facendo dialogar, a estudantes, académicos/as, veciños/as e organizacións do territorio de Santiago ao redor de una mesma problemática, para atopar solucións que incidan na xeración de emprego.

BASES

A convocatoria e a resolución desta II Edición do Concurso de ideas e Procesos Colaborativos innovadores para o Emprego (INDEA), de concorrencia competitiva, dacordo co establecido no art. 22.1 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, rexerase polas seguintes bases que teñen como obxecto establecer as normas de participación.

PRIMEIRA.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.

As presentes bases teñen por obxectivo regular, con caracter xeral, o procedemento aplicable para o otorgamento de Premios, en concurrencia competitive, a favor de persoas físicas e entidades sen animo de lucro citadas no art. 11 da lei Xeral de Subvencións, que teñan o seu domicilio en Santiago e a finalidade de realizar, no periodo comprendido entre o 24 de outubro e o 15 de novembro de 2017, a posta en práctica dunha idea innovadora que teña incidencia no municipio de Santiago, que proveñan do diálogo entre a cidadanía, os axentes económicos e socials, e a comunidade educativa, en especial da Universidade e a formación profesional, e que resulten de interese para atopar solucións que incidan na xeración de emprego.

Así, os Premios, outorgarase a aquelas candidaturas cuxa proposta teña como obxectivo aportar unha solución innovadora a problemas ambientais, en calquera dos seguintes ámbitos:

x Ideas que favorezan a economía circular (o vertido cero, a reciclaxe -especialmente dos biorresiduos-, a redución dos desperdicios alimentarios, o fomento do ecodiseño, a prevención de residuos e a reutilización.

x Ideas que incidan na mellora da concienciación, sensibilización e participación das nosas veciñas e veciños en accións locais de impulso dunha economía circular.

Convócase así, á presentación de ideas e procesos, que involucren a integrantes da comunidade universitaria USC ou Centros de FP e de organizacións do territorio de Santiago, para implementar unha proposta innovadora para o Emprego.

Deste xeito, é indispensable que cada iniciativa considere como eixo orientador do proceso, o traballo colaborativo e a bidireccionalidade Universidade/Centro FP e tecido social, entendidos como o diálogo e a acción conducente entre estudantes, académicos/as, funcionarios/as, veciños/as, e organizacións económicas e sociais, para traballar ao redor dunha temática específica que permita resolver un problema concreto, ou desenvolver un interese compartido, de beneficio público local, con repercussion no Emprego.

Neste sentido, faise un chamado a postular ideas e procesos de innovación susceptible de incubación/implementación, nas que participen polo menos un dos estamentos universitarios/Centros de FP aquí mencionados, e do territorio, a través de veciños/as ou organizacións de Santiago. Por tanto, ditas iniciativas deben ser reflexo dun proceso colaborativo, horizontal e bidireccional entre a comunidade educativa e os distintos actores sociais.

SEGUNDA.- CATEGORÍAS.

1. Para ser seleccionadas, as ideas buscarán a instalación de distintas ferramentas e capacidades no territorio, xa sexan técnicas, xerenciais, ou de procesos.

2. Proxección dun plan de traballo, que permita observar a mediano e longo prazo a formación de asociacións, redes de traballo colaborativo entre os participantes da iniciativa e/ou con outras organizacións do territorio ou fóra de leste, asegurando a sustentabilidad da iniciativa.

3. Iniciativas comunitarias e/ou universitarias que aborden necesidades colectivas mediante emprendementos colaborativos entre distintos actores territoriais e do concello.

4. Instar á xeración de coñecemento compartido entre a Universidade, o Concello e o territorio, permitindo establecer dinámicas de traballo colaborativo.

TERCEIRA.- PARTICIPANTES.

1. Poderán concursar nesta convocatoria, as persoas físicas ou xurídicas descritas na Base Primeira desta convocatoria, e especificamente.

Persoas físicas, maiores de 18 anos e que teñan plena capacidade de obrar, e que ostenten a seguinte condición:

- Persoas desempregadas empadroadas en Santiago con formación universitaria ou ciclos superiors de FP.

- Estudantes da USC ou de Ciclos Superiores da Cidade.

- Profesores da USC e de Centros de F.P., e persoas xurídicas

- Organizacións e institucións sen animo de lucro de Santiago, legalmente constituidas.

2. Requisitos:

x Acreditar de que o/a beneficiario/a da subvención ten o seu domicilio social, fiscal e a actividade en Santiago de Compostela.

x Non encontrarse incluído/a en ningunha das prohibicións a que fai referencia o artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, ou normativa aplicable na materia propia da Comunidade Autónoma Galicia.

x Estar ao corrente das obrigas tributarias coa administración estatal, autonómica e local e fronte á Seguridade Social

x No caso das persoas físicas, ser maiores de 18 anos e ter plena capacidade de obrar.

3. Rexistro e envío de documentación:

a) A participación no concurso formalizarase ao presentar no Rexistro Xeral do Concello, dende á publicación da convocatoria no BOP ate o 10 de outubro de 2017, a seguinte documentación:

a) Folla de inscrición cos datos da persoa física ou xurídica titular da inscrición no concurso.

b) Documentación acreditativa e descritiva da persoa física ou entidade sen animo de lucro, que realiza a proposta. Deberá incluír os datos de identificación (nome, enderezo e N.I.F. ou razón social, CIF e, enderezo postal, enderezo electrónico, teléfono).

d) Proxecto que se presenta ao concurso. Deberá especificar os obxectivos que se pretenden conseguir, as accións que se realizarán para logralos e os recursos que se empregarán.

Os postulantes poderán presentar todas as propostas que desexen, sempre que se trate dun proxecto claramente diferente, e en calquera momento, dentro do prazo establecido.

A orde de chegada dos proxectos terase en conta na organización dos eventos de avaliación que se definen máis adiante, e que terán lugar o mes de xullo. Recoméndase aos solicitantes que, na medida do posible, anticipen ao máximo a presentación das súas propostas.

Mediante o proceso de rexistro os candidatos declaran os seguintes extremos:

x Que aceptan e cumpren as bases.

x Que aceptan a divulgación do vídeo presentado no marco do Premio, ou calquera outra difusión.

x Que a información entregada é fidedigna.

x Que son autores intelectuais das ideas que presentan e que non fixeron uso de información privilexiada ou rexistrada sen os permisos correspondentes.

x Que os autores se fan responsables por calquera reclamación sobre propiedade intelectual ou utilización de información de dominio privado, mantendo indemne ao Concello de Santiago ante calquera posible reclamación.

x O compromiso de entregar a información adicional que se lles poida requirir.

x O compromiso de informar sobre cambios na constitución do equipo antes da data de anuncio dos gañadores.

x O Compromiso de adoptar as medidas de difusión contidas no artígo 15.3 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia. Estas medidas deberán adecuarse ao obxecto subvencionado, e poderán consistir na inclusión da imaxe institucional da entidade que concede a subvención, así como en lendas relativas á financiación pública en carteis, placas, material impreso, medios electrónicos ou audiovisuais, ou ben en mencións realizadas en medios de comunicación.

Nesta fase preliminar, os postulantes achegarán a información solicitada no formulario de inscrición anexo 1 Formulario presentación ideas , anexo 2 Declaración simple de participación .

b) Envío de documentación.

Xunto co formulario de inscrición (anexos 1 e 2), as candidaturas deberán:

x Presentar o seu proxecto baixo o formato business model CANVAS, o que, segundo a preferencia do aspirante, poderase descargar ou realizar online.

x Publicar un vídeo no que defendan o seu proxecto. Este vídeo é un requisito obrigatorio, de tal forma que as candidaturas que non o acheguen quedarán descualificadas. Duración máxima: 5 minutos.

x O vídeo deberá achegarse á inscrición utilizando Youtube, VIMEO ou similar.

x Acreditación de que o/a beneficiario/a da subvención ha de ter o seu domicilio social, fiscal e a actividade en Santiago de Compostela.

x Declaración de non encontrarse incluído/a en ningunha das prohibicións a que fai referencia o artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, ou normativa aplicable na materia propia da Comunidade Autónoma Galicia.

x Certificacións de estar ao corrente das obrigas tributarias coa administración estatal, autonómica e local e fronte á Seguridade Social

x Documentación acreditativa da persoalidade do/a solicitante, no caso de persoas físicas o/a solicitante deberá aportar unha copia compulsada do NIF, no caso de persoas xurídicas, deberáse aportar copia compulsada do NIF do/a representante legal, así como poder bastante en dereitoo polo que actúa en nome e representación da entidade e copia compulsada da tarxeta de identificación fiscal da entidad (CIF).

CUARTA.- PROCESO DE AVALIACIÓN.

1. O proceso de avaliación de candidaturas contempla as seguintes fases:

1. Análise preliminar e preselección de candidaturas.

2. Rolda de presentación dos proxectos finalistas ante un grupo de expertos ( Evento de avaliación ).

3. Comité de avaliación.

4. Xurado.

2. Análise preliminar e preselección de candidaturas.

A partir da recepción de cada proxecto iníciase a fase de análise preliminar das propostas recibidas, que se centrará principalmente no nivel de innovación, modelo de negocio, solución proposta, e cumprimento das bases da convocatoria.

O Concello poderá solicitar, sobre aquelas propostas finalistas, entrevistas para coñecer ao grupo e a autorización para visitar o seu centro de traballo e para recibir aclaracións complementarias dos diferentes apartados da proposta, ao obxecto de conseguir o coñecemento máis completo posible da idea e da súa proposta.

As propostas recibidas polo Concello non se devolverán aos candidatos.

Os mellores proxectos de cada unha das categorías serán seleccionados para acceder á seguinte fase.

3. Acto de presentación dos proxectos seleccionados ante grupo de expertos. Evento de avaliación .

Aqueles proxectos seleccionados serán convocados á presentación do seu proxecto ante un grupo de expertos, formado por investidores, directivos de empresas vinculadas con cada unha das categorías e representantes do Concello e das entidades da Mesa polo Emprego de Santiago.

O Concello organizará un evento de presentación dos proxectos por cada unha das categorías. Ao termo do cal, os expertos avaliarán cada un dos proxectos presentados.

De entre os mellores de cada categoría, elixirán un finalista.

Os avaliadores reservanse o dereito de non elexir finalista en cada una das categorías.

4. Comité de avaliación.

O Concello de Santiago designará un Comité de avaliación que elaborará o informe de avaliación previo para a súa posterior entrega ao Xurado do Premio sobre os proxectos finalistas.

O Informe de avaliación basearase no resultado das fases anteriores; (análise preliminar, achega de documentación complementaria e evento de presentación do proxecto ante un grupo de expertos).

Para a realización da valoración dos proxectos teránse en conta os seguintes criterios:

Criterios de valoración básicos

60% da puntuación total Ponderación e puntuación máxima

Innovación aportada, claridade e coherencia da idea

Avaliado a travésda novidade e aplicabilidade da proposta atendendo a claridade na definición do problema a resolver, beneficiarios potenciais aos que afecta e valor que lles aporta a solución.

0-20 puntos (20%)

Factibilidade da súa posta en marcha

Posibilidade de execución, pola existencia das condicións axeitadas, pola existencia de colaboradores, disponibilidade de coñecemento ou persoal cualificado, ou pola existencia de potenciais beneficiariosou ben por calquera outra característica que facilite a súa realización

0-20 puntos (20%)

Exposición e defensa da idea

Execución da exposición oral e defensa da idea

0-20 puntos (20%)

Criterios de valoración especificos,

40% da puntuación total Ponderación e puntuación máxima

Valoración dos medios persoais e materiais

0-15 puntos (15%)

Calidade do Plan de traballo a seguir

0-10 puntos (10%)

Valoración económica do proxecto

0-10 puntos (10%)

Prazo de realización 0-5 puntos (5%)

5. Xurado

O Xurado do Premio será designado por acordo da Xunta de Goberno Local a proposta da Concelleira de Igualdade, Derrallo Económico e Turismo e estará composto por personalidades pertencentes aos mundos municipal, universitario, xornalístico, Crowdfunding especializado en economía social, verde e a presidenta, será a concelleira de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo. O xurado resérvase o dereito de non adxudicar o premio, a ningún dos proxectos finalistas.

O fallo do Xurado será elevado á Xunta de Goberno Local como órgano competente para resolver o concurso dentro do prazo de dez días naturais, contados desde a data en que remata o prazo de presentación dos traballos.

O Acordo de resolución farase público polo procedemento que corresponde aos acordoas que apopta a Xunta de Goberno Locale , así mesmo, notificarase aos interesados.

QUINTA.- FINANCIAMENTO COLABORATIVO.

No contexto de apoiar iniciativas que poñan en valor a colaboración como principio fundamental do proceso de xestación da iniciativa, os/as participantes deben considerar a inclusión de achegas propios ao proxecto, valorizando por exemplo, o capital humano existente (profesional, técnico, veciñal), ferramentas de traballo propias necesarias para o funcionamento da iniciativa (equipos, medios técnicos, material de construción, etc.), contar con espazo físico de traballo, instalacións, etc.

SEXTA.- PREMIO.

Por parte do Concello, e co obxectivo de colaborar na construción do proceso colaborativo, entregarase dous Premios consistentes nunha achega económica de ata 10.000,00 € por cada iniciativa premiada, con cargo á aplicación 070 24100 48901 dos orzamentos municipais para o exercicio 2017, e que servirá para contribuír ao desenvolvemento e lanzamento dos proxectos galardoado.

O desembolso dos Premios realizarase en dúas partes. A primeira, por importe dunha quinta parte, entregarase aos concursantes gañadores una vez resolta a convocatoria sempre que os/as beneficiarios/as acrediten estar ao corrente nas obrigas tributarías e coa seguridade social e declaren non estar incursos en ningún dos supostos de incompatibilidade ou incapacidade para percibir subvencións ou axudas públicas.

Do resto do importe dos premios farase entrega una vez xustificada a execución das acción. A xustificación deberá incluir a demostración das acción realizadas (memoria explicativa de todo o desenvolvemento do proxecto, incluída a avaliación do cumprimento dos obxectivos marcados, etc.) e as certificacións que acrediten que os/as beneficiarios se manteñen ao corente nas súas obrigas tributarias e coa seguridade social. Esta xustificación deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago con data límite do 30 de novembro de 2017.

Os conceptos posibles de recibir financiamiento son:

- Capacitación dos participantes para o bo desempeño da iniciativa. Inclúense visitas técnicas para a transferencia e intercambio de experiencias

- Asesorías técnicas segundo liña de traballo escollida pola iniciativa.

- Deseño, impresión e publicación de materiais de traballo, difusión e comunicacións da iniciativa.

- Gastos operativos da iniciativa; materials, gastos xerais, etc.

- Gastos de investimento menor imprescindible para a realización da proposta (suxeito a avaliación, segundo natureza da idea a incubar).

A participación neste concurso implica a aceptación destas bases en todo o seu contido.

SÉTIMA.- CONVOCATORIA E PRAZOS.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña ate o 10 de outubro de 2017, por conduto da Base de Datos Nacional de Subvencións.

Avaliación de ideas/Resolución/ Comunicación: 10 días naturais seguintes ao peche do prazo de solicitude.

Período execución proxectos: dende o 24 de outubro até 15 de novembro 2017.

I EDICIÓN DO CONCURSO DE IDEAS E PROCESOS COLABORATIVOS PARA O EMPREGO (INDEA), AXENCIA LOCAL DE COLOCACIÓN

SOLICITUDE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO/A SOLICITANTE ou ENTIDADE SIN ANIMO DE LUCRO

NIF / CIF *

Nome e apelidos / Razón social

Rúa / número

Municipio

Código postal

Teléfonos:

Correo electrónico:

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

Rúa / número

Municipio

Código postal

Teléfonos:

Correo electrónico:

SOLICITA A PARTICIPACIÓN NA I EDICIÓN DO CONCURSO DE IDEAS E PROCESOS COLABORATIVOS PARA O EMPREGO (INDEA) (macar unha das opcións seguintes)

Vida dos barrios, cultura, patrimonio, participación social e espazos de participación.

Medio e espazo publico, formación integral para o territorio e Saúde e convivencia escolar.

Nome do proxecto:

*Lembre achegar copia do NIF ou CIF segundo corresponda

Santiago de Compostela, a día ... de ... de 2017.

(Sinatura)

EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

I EDICIÓN DO CONCURSO DE IDEAS E PROCESOS COLABORATIVOS PARA O EMPREGO (INDEA), AXENCIA LOCAL DE COLOCACIÓN

DECLARACIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO/A SOLICITANTE ou ENTIDADE SIN ANIMO DE LUCRO

NIF / CIF

Nome e apelidos / Razón social

Rúa / número

Municipio

Codigo postal

Teléfonos:

Correo electrónico:

Nome do proxecto:

DECLARA:

x Que acepta e cumpre as bases.

x Que acepta a divulgación do vídeo presentado no marco do Premio, ou calquera outra difusión.

x Que a información entregada é fidedigna.

x Que son autores intelectuais das ideas que presentan e que non fixeron uso de información privilexiada ou rexistrada sen os permisos correspondentes.

x Que os autores se fan responsables por calquera reclamación sobre propiedade intelectual ou utilización de información de dominio privado, mantendo indemne ao Concello de Santiago ante calquera posible reclamación.

x O compromiso de entregar a información adicional que se lles poida requirir.

x O compromiso de informar sobre cambios na constitución do equipo antes da data de anuncio dos gañadores.

x Non ten solicitada nin concedida ningunha outra axuda para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou doutras entidades públicas, nacionais ou internacionais.

x Que está ao corrente nas obrigas tributarías e coa seguridade social.

x Que non está incurso en ningún dos supostos de incompatibilidade ou incapacidade para percibir subvencións ou axudas públicas.

Santiago de Compostela, a día ... de ... de 2017.

(Sinatura)

Santiago de Compostela

13/9/2017

Marta Lois González. Concelleira de igualdade, desenvolvemento económico e turismo

2017/8524

Empleo
Empleo y contratación
Innovación
Eventos
Educación
Turismo
Formación
Formación profesional
Economía circular
Exposiciones
Gestión de residuos
Profesorado
Medios de comunicación
Empresa
Economía Social
Escuelas
Participación social
Cultura
Desarrollo económico
Igualdad