Convocatòria subvencions 2015. Termini presentació sol·licituds. - Boletín Oficial de Tarragona de 02-01-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 02/01/2015 hasta 02/07/2015
  • Documento en formato PDF

2014-13669

Ajuntament de Tivissa

ANUNCI

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER A L'ANY 2015

Atès les bases generals de subvencions de l'Ajuntament de Tivissa, publicades íntegrament en el BOPT número 261 de 12 de novembre de 2012, que es poden trobar a la web municipal (www.tivissa.altanet.org).

Atès que en la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2013 es van aprovar les bases específiques i que en el BOPT número 1 de 2 de gener de 2014 es van publicar integrament per a la concessió d'ajuts econòmics per a:

- les empreses i empresaris individuals per promocionar l'ocupació,

- les associacions de veïns de Darmós i Llaberia per organitzar les festes patronals d'interès local,

- realitzar activitats de caràcter cultural, recreatiu,

- realitzar activitats esportives,

- les famílies per adquirir els llibres escolars d'ensenyament obligatori,

- les famílies pel naixement o adopció de fills.

Ates que en el pressupost de l'Ajuntament de Tivissa per a l'any 2015 hi ha les partides següents amb la corresponent dotació:

- 433 47000 Subvencions per al foment de l'ocupació amb 6.000 €,

- 920 48001 Subvencions Associació de Veïns de Darmós amb 7.200 €,

- 920 48002 Subvencions Associació de Veïns de Llaberia amb 763 €.

- 330 48000 Subvencions activitats entitats culturals i recreatives amb 15.000 €,

- 340 48000 Subvencions activitats esportives amb 7.000 €,

- 322 48000 Subvencions llibres de text primària i ESO amb 15.000 €,

- 920 48000 Subvencions naixements amb 6.000 €.

S'obre convocatòria d'aquestes subvencions per a l'any 2015 per a la concessió d'ajuts econòmics, essent el termini de presentació de sol·licituds l'establert en les bases específiques de cada subvenció.

Tivissa, 22 de desembre de 2014.

L'alcalde, Jordi Jardí i Pinyol.

Familia
Nacimiento, adopción y acogimiento
Cultura
Actividades deportivas
Libros de texto
Fiestas Populares
Cultura e idiomas