Convocatòria de subvencions. - Boletín Oficial de Barcelona de 15-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 15/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Badalona

ANUNCI de convocatòria de subvencions de pública concurrència

Extracte de la Resolució d'11 d'agost de 2016 de l'alcaldessa accidental, per la que es convoquen subvencions de pública concurrència per a l'any 2016.

BDNS(Identif.): 316820

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 denovembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria quin text completes pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris

Entitats que realitzin activitats o programes de caràcter social, de salut, educatiu, infantil, juvenil, cultural, esportiu, veïnal, igualtat, de cooperació al desenvolupament i convivència i, una altra, a determinados colectivos (familias monoparentales y personas viudas en situación de riesgode exclusión social, y propietarios de viviendas vacías cedidos a la Oficina de Vivienda Local deBadalona para alquiler social.

Segon. Objecte

Subvencionar actuaciones o programas de utilidad pública o interés social para el municipio de Badalona, que complementen o suplan la competencia municipal o sean de interés local y que tengan carácter social, de salud, educativo, infantil, juvenil, cultural, deportivo, vecinal y de cooperación al desarrollo y de convivencia, y, determinats col·lectius (famílies monoparentales i persones viudes en situació de risc d'exclusió social, i propietaris de pisos buits cedits a l'Oficina d'Habitatge Local de Badalona per a lloguer social, per incentivar aquestes cessions.

Tercer. Bases reguladores

- Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions por concurrència competitiva2016 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 11/08/2016 - registre núm. 022016014377)

- Annexe de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions por concurrènciac ompetitiva destinades a entitats que potenciïn la convivència durant el 2016 (BOPB 9/09/2106 - registre núm. 022016015595).

Quart. Quantia

Import total de la convocatòria: 718.232,00 euros

SUBVENCIONS PARTIDA IMPORT Nº. RC Serveis Socials 312-231002-48906 95.957,00 12016000009702 Gent Gran 331-231006-48906 21.173,00 12016000009686 Cooperació 440-3273-48906 77.000,00 12016000016204 Entitats veïnals 440-9241-48906 128.000,00 12016000016228 Educació 321-3200-48906 33.284,00 12016000010141 Salut 311-3110-48906 20.000,00 12016000009675 Joventut 322-3265-48906 25.000,00 12016000015959 Esports 322-3411-48906 64.000,00 120160000 25 624 Cultura 331-3347-48906 42.818,00 12016000015897 Comerç 221-4310-48906 86.000,00 12016000015891 IBI Famílies monoparentales 210-231003-48906 40.000,00 120160000 24949 IBI Persones viudes 210-231003-48906 10.000,00 12016000015901 IBI Propietaris pisos buitscedits per lloguer social 210-231003-48906 10.000,00 12016000015904 Igualtat 331-231005-48906 15.000,00 120160000 25593 Convivència 440 - 3271 -48906 50.000,00 120160000 255 72

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituts

Del 12 de setembre al 7 d'octubre de 2016, ambdòs inclusius (20 dies hábils, exclososdissabtes, diumenges i festius).

Sisè. Altres dades

Els annexos de les Bases específiques estableixeen la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitutsegons la tipologia de la subvenció sol·licitada.Els annexos de les Bases específiques estableixen si hi ha pagaments anticipats segons la tipologa de lasubvenció sol·licitada.

Badalona, 11 d'agost de 2016 L'alcaldesa accidental (R. 22.07.2016), Eulàlia Sabater Díaz

ANUNCIO de convocatoria de subvenciones de pública concurrencia

Extracto de la Resolución de 11 de agosto de 2016 de la Alcaldesa accidental, por la que se convocan subvenciones de pública concurrencia para el año 2016.

BDNS(Identif.): 316820.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios

Entidades que realicen actividades o programas de carácter social, de salud, educativo, infantil, juvenil, cultural, deportivo, vecinal, igualdad, de cooperación al desarrollo y convivencia y, porotro, a determinados colectivos (familias monoparentales y personas viudas en situación de riesgo de exclusión social, y propietarios de viviendas vacías cedidos a la Oficina de Vivienda Local de Badalona para alquiler social.

Segundo. Objeto

Subvencionar actuaciones o programas de utilidad pública o interés social para el municipio de Badalona, que complementen o suplan la competencia municipal o sean de interés local y que tengan carácter social, de salud, educativo, infantil, juvenil, cultural, deportivo, vecinal y de cooperación al desarrollo y de convivencia, y, por la otra, a determinados colectivos (familias monoparentales y personas viudas en situación de riesgo de exclusión social, y propietarios de viviendas vacías cedidas a la Oficina de Vivienda Local de Badalona para alquiler social, para incentivar estas cesiones.

Tercero. Bases reguladoras

- Bases específicas reguladoras de la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva 2016 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 11/08/2016 - registro núm. 022016014377).

Anexo de las bases específicas reguladoras de la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva destinadas a entidades que potencien la convivencia durante el 2016 (BOPB9/09/2106 - registro núm. 022016015595).

Cuarto. Cuantía

Importe total de la convocatoria: 718.232,00 euros

SUBVENCIONES PARTIDA IMPORTE Nº. RC Servicios Sociales 312-231002-48906 95.957,00 12016000009702 Personas mayores 331-231006-48906 21.173,00 12016000009686 Cooperación 440-3273-48906 77.000,00 12016000016204 Entidades vecinales 440-9241-48906 128.000,00 12016000016228 Educación 321-3200-48906 33.284,00 12016000010141 Salud 311-3110-48906 20.000,00 12016000009675 Juventud 322-3265-48906 25.000,00 12016000015959 Deportes 322-3411-48906 64.000,00 120160000 25 624 Cultura 331-3347-48906 42.818,00 12016000015897 Comercio 221-4310-48906 86.000,00 12016000015891

IBI Familias monoparentales 210-231003-48906 40.000,00 120160000 24949 IBI Personas viudas 210-231003-48906 10.000,00 12016000015901 IBI Propietarios pisos vacíoscedidos para alquiler social 210-231003-48906 10.000,00 12016000015904 Igualdad 331-231005-48906 15.000,00 120160000 25593 Convivencia 440 - 3271 -48906 50.000,00 120160000 255 72

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

Del 12 de septiembre al 7 de octubre de 2016, ambos inclusive (20 días hábiles, excluidossábados, domingos y festivos).

Sexto. Otros datos

Los anexos de la Bases específicas establecen la documentación que debe acompañar a la solicitudsegún la tipología de la subvención solicitada.Los anexos de la Bases específicas establecen si hay pagos anticipados según la tipología de lasubvención solicitada.

Badalona, 11 de agosto de 2016 La alcaldesa accidental (R. 22/07/2016), Eulàlia Sabater Díaz

Actividades de servicios sociales
Salud
Cultura
Alquiler de vivienda
Vivienda
Juventud
Deporte
Infancia
Cultura e idiomas
Cooperación al desarrollo
Educación
Pago de Impuestos/Recibos
Servicios Sociales
Familia monoparental
Inclusión social
Vivienda e hipotecas
Familia
Deporte
Tercera edad
Comercio
Igualdad