Convocatòria de subvencions. - Boletín Oficial de Barcelona de 16-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 16/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Garriga

ANUNCI de convocatòria de subvencions per l'impost de béns immobles

Extracte de l'acord de 26 de setembre de 2017 de Resolució d'Alcaldia pel qual es convoquen subvencions per l'impost de béns immobles per a famílies monoparentals i persones vídues per a l'any 2017.

BDNS(Identif.): 365233.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http: //www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Beneficiaris.

Famílies monoparentals i persones vídues que reuneixin els requisits establerts a les bases específiques reguladores d'aquesta Subvenció.

Segon. Objecte.

L'Objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar el pagament de l'impost de béns immobles per a famílies monoparentals i persones vídues.

Tercer. Bases reguladores.

Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 17 de març del 2010.

Quart. Quantia.

L'import total de màxim de la subvenció per a tots els beneficiaris/es de 15.000,00 euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Vint dies hàbils a comptar a partir del dia següent al de la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La Garriga, 26 de setembre de 2017 L'alcaldessa, Meritxell Budó i Pla

ANUNCIO de convocatoria de subvenciones para el impuesto de bienes inmuebles

Extracto del acuerdo de 26 de septiembre de 2017 de Resolución de Alcaldia por el que se convocan subvenciones para el impuesto de bienes inmuebles para familias monoparentales y personas viudas para el año 2017.

BDNS(Identif.): 365233.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 de la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Beneficiarios.

Familias monoparentales y personas viudas que reúnan los requisitos establecidos en las bases específicas reguladoras de dicha subvención.

Segundo. Objeto.

El objeto de las subvenciones de la presente convocatoria es financiar el pago del impuesto de bienes inmuebles para familias monoparentales y personas viudas.

Tercero. Bases reguladoras.

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 17 de marzo de 2010.

Cuarto. Cuantía.

El importe total máximo de la subvención para todos los beneficiarios/as es de 15.000,00 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Veinte días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

La Garriga, 26 de septiembre de 2017 La alcaldesa, Meritxell Budó Pla

Pago de Impuestos/Recibos
Familia monoparental