Convocatòria de subvencions. - Boletín Oficial de Barcelona de 16-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 16/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Viladecans

ANUNCI de convocatòria per a la concessió de subvencions 'Escola Oberta al Barri'

Extracte del Decret de 06.10.2017 del tinent d'alcalde delegat, per el que es convoca la concessió de subvencions 'Escola Oberta al Barri' curs 2017-2018.

BDNS (Identif.): 365301.

Ateses les Bases específiques per a la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Viladecans, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'activitats relacionades amb el programa Escola Oberta al Barri, durant el curs escolar 2017-2018, aprovades per l'acord número 12 de la Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2017.

De conformitat amb el previst als articles 17.3 b i 20. 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text íntegre de la qual es pot consultar a la 'Base de Datos Nacional de Subvenciones' (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris.

- Poden ser sol·licitants i/o beneficiaris de les subvencions a què es refereixen aquestes bases, les entitats que reuneixin els següents requisits: - Projecte amb implicació de diferents agents en el qual, almenys un, no formi part de la comunitat educativa del centre. - Haver justificat adequadament, i dins del termini establert, els projectes de la convocatòria del curs 2016-2017. - Presentació del projecte dins el termini establert (annex 1). - Presentació d'un màxim de dos projectes per centre educatiu. - El projecte presentat no podrà rebre cap altre tipus de subvenció ni suport per part de l'Ajuntament de Viladecans.

Segon. Objecte.

L'objecte d'aquestes bases específiques és la regulació de la concessió de subvencions, per al desenvolupament d'activitats emmarcades dins el programa Escola Oberta al Barri durant el curs 2017-2018 a Viladecans.

Els objectius del programa, doncs, són:

- Obrir l'escola al barri per oferir un servei a la ciutat.

- Fomentar la interacció d'organitzacions, associacions, entitats i empreses de l'entorn amb la comunitat educativa del centre per tal de potenciar l'elaboració de projectes i accions conjuntes.

- Implicar a tots els agents de la ciutat en el desenvolupament d'aspectes del currículum, canviant la dinàmica d'aulacentre.

Tercer. Bases reguladores.

Les Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Viladecans, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'activitats relacionades amb el programa Escola Oberta al Barri, durant el curs escolar 2017-2018, han estat publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 6 d'octubre de 2017.

Quart. Quantia.

L'import màxim per projecte d'aquesta convocatòria es realitzarà en funció del total de projectes presentats i la partida existent per aquest programa, que és de 20.000 EUR. Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida 30201-32630-48000 'Subvenció centres escolars i AMPA' del pressupost ordinari vigent. La subvenció no superarà, en cap cas, el 75% de l'import total del pressupost del projecte, del tal manera que el conjunt de les entitats involucrades en el projecte hauran de sumar, com a mínim, el 25% restant del pressupost.

Cinquè. Termini de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la publicació d'un extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzará el 20 d'octubre de 2017. No s'acceptarà cap projecte que no sigui registrat en el termini establert via instància.

Sisè. Resolució, pagament i justificació.

Resolució.

Les sol·licituds presentades a les properes convocatòries seràn avaluades per una comissió formada per:

- Un representant dels centres educatius de primària de Viladecans. - Un representant dels centres educatius de secundària de Viladecans. - Dos tècnics d'Educació de l'Ajuntament de Viladecans.

La comissió podrà demanar, en qualsevol moment del procés, documentació complementària relativa al projecte presentat.

Es notificarà la resolució presa en relació amb els projectes presentats en la data especificada en la covnocatòria del curs corresponent

Pagament i justificació.

El termini de pagament establert serà el que determinin les normes municipals vigents i es realitzarà mitjançant tranferència al compte bancari de l'entitat.

El termini per justificar la subvenció serà el 30 de juny de 2018 i es farà mitjançant la presentació de la memòria del projecte (annex 2).

Viladecans, 6 d'octubre de 2017 El tinent d'alcalde delegat dels Serveis de Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats, Ricard Calle Martínez

ANUNCIO de convocatoria para la concesión de subvenciones 'Escola Oberta al Barri'

Extracto del Decreto de 06.10.2017 del teniente de alcalde delegado, por el que se convoca la concesión de subvenciones 'Escola Oberta al Barri' curso 2017-2018.

BDNS(Identif.): 365301.

Las Bases específicas para la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Viladecans, en régimen de concurrencia competitiva, para la realitzación de actividades relacionades con el programa 'Escola Oberta al Barri', durante el curso escolar 2017-2018, aprovadas por el acuerdo número 12 de la Junta de Govierno Local de fecha 20 de septiembre de 2017.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b i 20. 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, el texto íntegro de la cual se puede consultar en la 'Base de Datos Nacional de Subvenciones' (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero. Beneficiarios.

- Pueden ser solicitantes y/o beneficiarios de las subvenciones a las que se refieren estas bases, las entidades que reunan los siguientes requisitos:

- Proyecto con implicación de diferentes agentes en el cual, al menos uno, no forme parte de la comunidad educativa del centro.

- Haber justificado adecuadamente, y dentro del plazo establecido, los proyectos de la convocatoria del curso 2016- 2017.

- Presentación del proyecto dentro del plazo establecido. (Anexo 1).

- Presentación de un máximo de dos proyectos por centro educativo.

- El proyecto presentado no podrá recibir ningun otro tipo de subvención ni soporte por parte del Ayuntamiento de Viladecans.

Segundo. Objeto.

El objeto de estas bases específicas es la regulación de la concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades emmarcadas dentro del programa 'Escola Oberta al Barri durante el curso 2017-2018 en Viladecans.

Los objetivos del programa son:

- Abrir la escula al barrio y ofrecer un servicio a la ciudad.

- Fomentar la interación de organizaciones, asociaciones, entidades y empresas del entorno con la comunidad educativa del centro Fomentar la interacció d'organitzacions, associacions, entitats i empreses de l'entorn amb la comunitat educativa del centre para potenciar la elaboración de proyectos y acciones conjuntas.

- Implicar a todos los agentes de la ciudad en el desarrollo de aspectos del curriículum, cambiando la dinámica del aulacentro.

Tercero. Bases reguladoras.

Las Bases específicas reguladoras para la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Viladecans. En régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades relacionadas con el programa 'Escola Oberta al Barri', durante el curso escolar 2017-2018, han sido publicadas íntegrament en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de fecha data 6 de octubre de 2017.

Cuarto. Cuantía.

El importe máximo por proyecto de esta convocatoria se realizará en función el total de proyectos presentados y la partida existente para este programa, que es de 20.000 EUR.

Este gasto irá a cargo de la partida 30201-32630-48000 'Subvenció Centres Escolars i AMPA' del presupuesto ordinario vigente. La subvención no superará, en ningún caso, el 75% del importe total del presupuesto del proyecto, de tal manera que el conjunto de las entidades involucrades en el proyecto tendrán que sumar, como mínimo, el 25% restante del presupuesto.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes, comenzará el día siguiente de la publicación de un extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona mediante la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), y finalizará el 20 de octubre de 2017. No se aceptará ningún proyecto que no sea registrado en el plazo establecido via instancia.

Sexto. Resolución, pago y justificación.

Resolución.

Las solicitudes presentadas en las próximas convocatorias serán evaludadas por una comisión formada por:

- Un representante de los centros educativos de primaria de Viladecans. - Un representante de los centros educativos de secundaria de Viladecans. - Dos técnicos de 'Educación del Ayuntamiento de Viladecans.

La comisión podrá solicitar, en qualquier momento del proceso, documentación complementaria relativa al proyecto presentado.

Se notificará la resolución tomada en relación com los proyectos presentados en la fecha especificda en la convocatoria del curso correspondiente.

Pago y justificación.

El plazo de pago establecido será el que determinen las normas municipales vigentes y se realizará mediante transferencia a la cuenta bancaria de la entidad.

El plazo para justificar la subvención será el 30 de junio de 2018 y se realizará mediante la presentación de la memoria del proyecto. (Anexo 2).

Viladecans, 6 de octubre de 2017 El teniente de alcalde delegado de los Servicios de Políticas de Igualdad de Oportunidades, Ricard Calle Martínez

Educación
Escuelas
Ampas
Movimiento asociativo
Empresa
Igualdad de género