Convocatòria de subvencions - Boletín Oficial de Lleida de 29-11-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 29/11/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

En el marc de les bases d'execució del pressupost de 2017, degudament exposades al públic, el ple de l'Ajuntament de Clariana de Cardener, en la sessió de 4 d'octubre de 2017, va aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions per a l'accés a internet i/o telèfon al TM de Clariana de Cardener.

Considerant que les esmentades bases han estat exposades al públic pel termini reglamentari i no s'ha presentat cap reclamació i/o al·legació, s'obre la convocatòria dels ajuts assenyalats, de conformitat amb el Decret d'alcaldia de data 27 de novembre de 2017.

L'objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions per a finançar la connexió d'internet i/o telèfon al TM de Clariana de Cardener. Les sol·licituds s'han de presentar a l'Ajuntament de Clariana de Cardener des de la data de publicació de la convocatòria i fins al dia 15 de desembre de 2017.

L'atorgament d'aquests ajuts es regar per l'establert a la Llei 38/20036, de 17 de novembre, General de Subvencions, per la normativa reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Clariana de Cardener prevista a les bases d'execució del pressupost de l'ajuntament per a l'any 2017 i per les bases reguladores d'aquests ajuts, que es reprodueixen a continuació:

Bases reguladores per la concessió d'ajuts per a l'accés a internet i/o telèfon al TM de Clariana de Cardener

1a Objecte L'objecte és establir les bases reguladores de la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Clariana de Cardener, amb l'objectiu de finançar les quotes mensuals de connexió a internet i/o telèfon a les unitats familiars residents en habitatges del TM de Clariana de Cardener, de l'exercici 2017.

2a Beneficiaris/àries Es consideren persones beneficiàries les unitats familiars empadronades a Clariana de Cardener el dia d'aprovació d'aquestes bases, i que resideixin habitualment al municipi.

3a Requisits Els/les sol·licitants han de complir els requisits següents:

- Ser major de 18 anys - Estar empadronat/ada i residir al municipi de Clariana de Cardener el dia d'aprovació d'aquestes bases.

- No gaudir d'ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per aquesta administració o altres administracions públiques o privades.

- No ser beneficiari/ària d'una connexió a internet proporcionada per l'ajuntament. - I el compliment dels requisits determinats per l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4a Sol·licitud de l'ajut Els serveis administratius de l'oficina de l'Ajuntament, durant l'horari d'oficina, donaran la informació i facilitaran els impresos a qualsevol persona que ho sol·liciti. També estaran disponibles a la pàgina web de l'Ajuntament de Clariana de Cardener: http://clarianadecardener.cat El/la sol·licitant haurà de portar la sol·licitud, segons model normalitzat, a l'oficina de l'Ajuntament acompanyada de l'original del DNI o fotocòpia compulsada.

Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar per el mateix període.

5a Termini per sol·licitar l'ajut. L'ajut es podrà sol·licitar a partir de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i fins al dia 15 de desembre de 2017.

6a Característiques de la subvenció i criteris d'atorgament. Es subvencionarà l'import màxim que es descriu a continuació, en concepte d'una o vàries connexions a internet o despesa mensual telefònica (fixe o mòbil), sigui quin sigui el tipus de servei contractat, a cada unitat familiar que ho sol·liciti, de conformitat amb la següent escala:

- Unitats familiars d'1 a 3 membres: 25 euros - Unitats familiar de 4 a 6 membres: 33 euros - Unitats familiars de més de 6 membres: 41 euros Els casos en què es justifiqui un import mensual inferior a l'atorgat, es farà efectiu l'ajut únicament per l'import justificat. Podran sol·licitar l'ajut un o més membres de la mateixa unitat familiar, sempre i quan la suma dels dos ajuts en cas que n'hi hagi més d'un, no superi els imports econòmics establerts en aquesta base en funció del nombre de membres de la unitat familiar. El període subvencionable és des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2017 si ja es disposa del servei.

En cas que es contracti el servei amb posterioritat, el període subvencionable començarà a comptar des de dia 1 del mes següent al qual la persona beneficiària disposi de la connexió a internet o l'alta de la línia telefònica.

7a Resolució No es podrà adoptar cap resolució fins que no s'acrediti l'existència de consignació pressupostària suficient a l'expedient. Aprovada la proposta de resolució definitiva, i d'acord amb allò previst a l'article 88 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Ple de l'Ajuntament resoldrà el procediment motivadament i, en tot cas, hauran de quedar acreditats els fonaments de la resolució que s'adopti i els compromisos assumits pels beneficiaris.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos. En cas de venciment d'aquest termini màxim sense que s'hagués notificat adequadament la resolució, la sol·licitud de concessió s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades mitjançant anunci al taulell d'anuncis i a la seu electrònica de l'ajuntament, d'acord amb allò que preveu l'article 18.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els terminis començaran a comptar des del dia en què es pengi l'esmentat anunci. De forma complementària, sense efectes de notificació, sinó de simple informació, es pot enviar a tots els sol·licitants l'esmentada resolució.

8a Justificació Els/les sol·licitants als quals s'hagi atorgat la subvenció, hauran de justificar les despeses ocasionades, com a màxim fins el dia 28 de febrer de 2017.

Als efectes de justificació, s'hauran de presentar a l'Ajuntament les factures emeses per l'empresa subministradora del servei, a nom de la persona beneficiària de la subvenció o de qualsevol dels membres de la unitat familiar sol·licitant de l'ajut. Les factures hauran de reunir tots els requeriments legals exigits.

9a Pagament Una vegada justificada degudament la despesa, l'abonament de l'ajut econòmic concedit es realitzarà mitjançant transferència d'acord amb les dades bancàries facilitades a l'imprès de justificació.

Així mateix, únicament s'abonarà la quantitat realment justificada d'acord amb la base sisena.

10a Dotació pressupostària L'ajuntament de Clariana de Cardener disposa de crèdit suficient, previst a la partida 780.00/459 del pressupost vigent de 2017, per atendre les sol·licituds d'ajuda formulades i justificades fins el 28 de febrer de 2018.

L'atorgament d'ajuts no genera cap tipus de responsabilitat a l'Ajuntament de Clariana de Cardener.

11a Obligacions dels beneficiaris Les obligacions dels beneficiaris són les següents:

a) Complir l'objectiu.

b) Justificar a l'Ajuntament de Clariana de Cardener el compliment dels requisits i condicions.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, si s'escau, així com a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, aportant tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recurs que financers les activitats subvencionades.

e) Acreditar, amb anterioritat a la justificació de la subvenció, es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributària i enfront a la Seguretat Social, en tot cas, es podrà acreditar a l'Ajuntament a obtenir aquestes dades.

f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts pel termini de dos anys des de la justificació de la subvenció rebuda.

g) Si s'estigués en curs d'alguna causa de reintegrament, s'haurà de procedir al reintegrament de la quantia rebuda.

12a Reintegrament El beneficiari haurà de complir tots i cada un dels objectius, activitats i adoptar els comportaments que van fonamentar la concessió de la subvenció i complir els compromisos assumits en motiu d'aquesta. En cas contrari, s'hauran de reintegrar total o parcialment les quantitats rebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins la data en què s'acordi procedir al reintegrament, en la quantia fixada a l'article 38.2 de la Llei General de Subvencions, independentment de les accions penals que pugessin procedir si s'escau.

13a Mesures de garantia D'acord amb allò que estableix l'article 64 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, a través del qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, una vegada dictada la resolució de concessió, el beneficiari podrà sol·licitar la modificació del seu contingut, si concorren les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podrà produir la modificació de la resolució. La sol·licitud de la modificació s'haurà de presentar abans que conclogui el termini per a la realització de l'activitat.

L'òrgan concedent podrà realitzar els controls administratius i inspeccions que consideri oportuns, en qualsevol moment, a fi de comprovar la veracitat de les dades consignades en la documentació presentada, així com el compliment dels requisits per la percepció de l'ajuda. El beneficiari té l'obligació de col·laborar en aquesta inspecció, proporcionant les dades requerides i facilitant, si s'escau, l'accés a les dependències on s'ubiqui el material i/o programari informàtic. Seran causes de reintegrament de les subvencions:

- L'obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a l'obtenció o ocultant les condicions que haguessin impedit la seva obtenció.

- Incompliment total o parcial de l'objectiu, l'activitat o la no adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

- Incomplint la obligació de justificació o la justificació insuficient.

- Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, així com a el incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar el treball donat als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de les subvencions, ajudes, ingressos o recursos per al a mateixa finalitat, que procedeixi de qualsevol Administració o entitat pública o privada, estatals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

14a Pagaments anticipats i abonaments a compte No es podran realitzar pagaments anticipats ni abonaments a compte.

15a Responsables de les infraccions Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions les persones que per acció o omissió incorrin els supòsits tipificats com a infraccions a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en particular:

- Els beneficiaris de subvencions que s'haguessin compromès a realitzar l'actuació.

- El representant legal dels beneficiaris de subvencions que no disposin de capacitat d'obrar.

16a Infraccions Constitueixen infraccions lleus, greus i molt greus aquelles conductes descrites als articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

17a Sancions En cas d'infraccions sancionables, s'aplicaran els articles 59 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

18a Entrada en vigor Aquestes bases entrenaran en vigor una vegada publicades íntegrament en el BOP i transcorregut el termini establert a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del Règim Local'.

Clariana de Cardener, 27 de novembre de 2017 L'alcalde, Francisco Rovira Massoni

Acceso a Internet
Vivienda