Convocatoria de subvencións para actividades culturais e de interese social para entidades e agrupacións sen ánimo de lucro do Concello de Castro Caldelas - Boletín Oficial de Ourense de 27-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 27/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Unha vez que por Decreto da Alcaldía, con data vinte e catro de novembro de dous mil quince, se aprobaron as bases que rexerán a convocatoria para a concesión de subvencións para actividades culturais e de interese social durante o ano dous mil quince, realizadas por entidades e agrupacións sen ánimo de lucro do Concello de Castro Caldelas, publícase este anuncio para os efectos de que no prazo de dez días hábiles, contados a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, aquelas entidades e asociacións que así o consideren poidan presentar no Rexistro deste concello, de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres, unha solicitude de subvención segundo o modelo que figura nas citadas bases e que se facilitará na Casa do Concello de Castro Caldelas, sita na Rúa do Concello, n.º 1.

Castro Caldelas, 24 de novembro de 2015. A alcaldesa. Asdo.: Sara Inés Vega Núñez.

Edicto

Convocatoria de subvenciones para actividades culturales y de interés social para entidades y agrupaciones sin ánimo de lucro del Ayuntamiento de Castro Caldelas

Una vez que por Decreto de la Alcaldía, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, se aprobaron las bases que regirán la convocatoria para la concesión de subvenciones para actividades culturales y de interés social durante el año dos mil quince realizadas por entidades y agrupaciones sin ánimo de lucro del Ayuntamiento de Castro Caldelas, se publica este anuncio a los efectos de que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, aquellas entidades y asociaciones que así lo consideren puedan presentar en el Registro de este ayuntamiento, de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, una solicitud de subvención según el modelo que figura en las citadas bases y que se facilitará en la Casa del Ayuntamiento de Castro Caldelas, sita en la calle del Concello, n.º 1.

Castro Caldelas, 24 de noviembre de 2015. La alcaldesa. Fdo.: Sara Inés Vega Núñez.

R. 4.171

Actividad cultural
Actividades de servicios sociales