Convocatòria de subvencions als paradistes del mercat municipal per al 25è aniversari del mercat municipal. - Boletín Oficial de Barcelona de 30-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 31/03/2017 hasta 30/06/2017
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

ANUNCI de convocatòria de subvencions als paradistes del mercat municipal pel 25 aniversari del mercat municipal

6/2017

BDNS (Identif.): 339712.

Conforme amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria amb el text complet que es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

Primer. Beneficiaris:

Paradistes del mercat municipal no sedentari dels Monjos que hagin fet 25 anys que són titulars d'una parada al mercat municipal dels Monjos que compleixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

Segon. Objecte:

Es objecte de la convocatòria segons les bases especifiques aprovades reconèixer la tasca de promoció del bon comerç realitzada pels paradistes del mercat del diumenge del Monjos.

Tercer. Bases reguladores:

bases específiques de subvenció als paradistes del mercat municipal pel 25 aniversari del mercat municipal publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 10 de març de 2017.

Quart. Quantia:

Les despeses derivades de la present convocatòria que s'imputaran a l'aplicació pressupostària 4313 48000 SUBVENCIÓ 25è ANIVERSARI MERCAT amb una dotació màxima de 7.000 EUR.

L'Ajuntament atorgarà una subvenció equivalent al 50% de l'import que hagin satisfet els beneficiaris en concepte de taxa per ocupació de la via pública amb parades del Mercat Municipal en el primer semestre del 2017.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Des del 31 de març fins el 30 de juny de 2017.

Santa Margarida i els Monjos, 20 de març de 2017 L'alcaldessa, Imma Ferret Raventos

ANUNCIO de convocatoria de subvenciones a los paradistas del mercado municipal por el 25 aniversario del mercado municipal

6/2017

BDNS (Identif.): 339712.

Conforme con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria con el texto completo que se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

Primero. Beneficiarios:

Paradistas del mercado municipal no sedentario dels Monjos que hayan cumplido 25 años que son titulares de una parada en el mercado municipal dels Monjos. que cumplan los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Segundo. Objeto:

Es objeto de la convocatoria según las bases específicas aprobadas reconocer el trabajo de promoción del buen comercio realizada por los paradistas del mercado de los domingos dels Monjos.

Tercero. Bases reguladoras:

Bases específicas de subvención a los paradistas del mercado municipal por el 25 aniversario del mercado municipal publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 10 de febrero de 2017.

Cuarto. Cuantía:

Los gastos derivados de la presente convocatoria se imputaran a la aplicación presupuestaria 4313 48000 SUBVENCIÓN 25 ANIVERSARIO MERCADO con una dotación máxima de 7.000 EUR.

El Ayuntamiento otorgará una subvención equivalente al 50% del importe que hayan satisfecho los beneficiarios en concepto de tasa por ocupación de la vía pública con paradas del Mercado Municipal en el primer semestre del 2017.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Des del 31 de marzo hasta el 30 de junio de 2017.

Santa Margarida i els Monjos, 20 de marzo de 2017 La alcaldesa, Imma Ferret Raventos

Mercados municipales
Comercio
Empleo
Empleo y contratación