Convocatoria subvencións asociacións - Boletín Oficial de A Coruña de 02-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 02/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

EDICTO

Convocatoria subvencións asociacións.

Aprobadas por Resolución da Alcaldía de data 10 de novembro de 2015, as bases da convocatoria para concesión de subvencións municipais a Asociacións e Entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas e actividades para o ano 2015, sométense a información pública na Secretaría do Concello polo prazo de quince días naturais a contar desde o seguinte o da publicación deste anuncio no BOP, a efectos de exame e reclamacións.

O mesmo tempo convócase a concesión de subvencións segundo as devanditas bases, podendo presentarse as solicitudes para o financiamento de actividades realizadas en 2015 no devandito prazo, segundo modelo que se facilitará nas oficinas municipais.

Cabanas, 20 de novembro de 2015.

O Alcalde.

Asdo. Germán Castrillón Permuy.

2015/11556

No hay voces...