Convocatòria de subvencions d'activitats de lleure, casal d'estiu i nadal. - Boletín Oficial de Barcelona de 02-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 02/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Garriga

ANUNCI sobre l'extracte de l'acord de 22 de maig de 2017 de la Junta de Govern Local pel qual es convoquen subvencions per activitats de lleure, casal d'estiu i nadal per a l'exercici 2017

BDNS (Identif.): 348483.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http: //www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Beneficiaris.

Infants i joves de La Garriga amb situació familiar de necessitats especials i amb problemàtiques socials i/o econòmiques.

Segon. Objecte.

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar activitats de lleure, casal d'estiu i nadal per a l'exercici 2017.

Tercer. Bases reguladores.

Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 d'abril de 2017.

Quart. Quantia.

L'import total màxim de la subvenció per a tots els beneficiaris/àries és de 20.000,00 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

A partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i per a l'exercici 2017.

La Garriga, 23 de maig de 2017 L'alcaldessa, Meritxell Budó i Pla

ANUNCIO sobre el extracto del acuerdo de 22 de mayo de 2017 de la Junta de Gobierno Local por el que se convocan subvenciones para actividades de ocio, casal de verano y de navidad para el ejercicio 2017

BDNS (Identif.): 348483.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 de la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Beneficiarios.

Niños y jóvenes de La Garriga en situación de necesidades especiales y con problemáticas sociales y/o económicas.

Segundo. Objeto.

El objeto de les subvenciones de la presente convocatoria es financiar actividades de ocio y casal de verano y navidad para el ejercicio 2017.

Tercero. Bases reguladoras.

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 13 de abril de 2017.

Cuarto. Cantidad.

El importe total máximo de la subvención para todos los beneficiarios/as es de 20.000,00 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

A partir del día siguiente de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y para el ejercicio 2017.

La Garriga, 23 de mayo de 2017 La alcaldesa, Meritxell Budó Pla

Actividades de ocio y tiempo libre
Juventud
Fiestas Populares
Ocio y tiempo libre