Convocatòria de subvencions d'ajudes per al manteniment, la conservació i la rehabilitació d'edificis d'habitatges i millora en la seva accessibilitat. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Mataró

ANUNCI sobre l'extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró, en sessió celebrada el dia 27 de febrer de 2017, d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió ajuts per el manteniment, conservació i rehabilitació d'edificis d'habitatges així com per a la millora de la seva accessibilitat, inclosos en l'àmbit de l'àrea delimitada en el Projecte de millora urbana integral dels barris de Rocafonda-El Palau en el marc de la Llei de Barris 2/2004

BDNS (Identif.): 348815.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris:

Promotors d'actuacions de manteniment, conservació i rehabilitació i/o millora de l'accessibilitat en edificis destinats a us residencial, siguin persones físiques, jurídiques o comunitats de propietaris legalment constituïdes, amb títol de domini o qualsevol altre dret que els permeti realitzar les actuacions subvencionables i que no tinguin deutes amb les administracions públiques.

Les actuacions subjectes a subvenció són:

- Redacció de projectes tècnics i informes previs necessaris. - Taxes per a llicències urbanístiques. - Impostos sobre construccions, instal·lacions i obres. - Obres de reparació de façanes, estructures i elements comuns dels edificis. - Obres de millora de l'accessibilitat dels edificis (instal·lacions d'ascensors i supressió de barreres arquitectòniques fins l'ascensor existent).

Segon. Finalitat:

Concessió d'ajuts econòmics per al manteniment, conservació i rehabilitació d'edificis d'habitatges així com per a la millora de la seva accessibilitat, inclosos en l'àmbit de l'àrea delimitada en el Projecte de Millora urbana integral dels Barris Rocafonda-El Palau en el marc de la Llei de Barris 2/2004 (Annex 1) i d'acord amb la Resolució del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de 27 de juny de 2007, que concedeix una subvenció per al seu finançament, efectuades o previstes entre els anys 2007 a 2017, i en cas de pròrroga fins la seva vigència.

Tercer. Bases reguladores:

Acord Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró, en sessió celebrada el dia 27 de febrer de 2017, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 3 de març de 2017.

Quart. Import:

El percentatge dels ajuts, segons els tipus d'actuacions seran els següents:

Taxes per a llicències urbanístiques:

El 100% de l'import.

Impostos sobre construccions, instal·lacions i obres:

El 100% de l'import.

Obres de reparació de façanes, cobertes i patis de llums:

Fins el 50% del cost d'execució material de l'obra, els honoraris facultatius, els costos de diagnosi i estudis tècnics previs necessaris (inclosos IITE).

Obres de reparació d'estructures:

Fins el 80% del cost d'execució material de l'obra, els honoraris facultatius, els costos de diagnosi i estudis tècnics previs necessaris (inclosos IITE).

Obres de reparació d'instal·lacions i altres elements comuns de l'edifici:

Fins el 50% del cost d'execució material de l'obra, els honoraris facultatius, els costos de diagnosi i estudis tècnics previs necessaris (inclosos IITE).

Obres de millora de l'accessibilitat dels edificis (instal·lacions d'ascensors i/o ajustos raonables en matèria d'accessibilitat):

Fins el 80% del cost d'execució material de l'obra, els honoraris facultatius, els costos de diagnosi i estudis tècnics previs necessaris (inclosos IITE), per a obres d'instal·lació d'ascensors i ajustos raonables dels accessos que suposin la supressió de barreres arquitectòniques en la totalitat del recorregut comú de l'edifici.

Fins el 50% del cost d'execució material de l'obra, els honoraris facultatius, els costos de diagnosi i estudis tècnics previs necessaris (inclosos IITE), per a obres ajustos raonables que garantitzin l'accessibilitat de l'edifici.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El període de presentació de sol·licituds s'inicia el dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i estarà obert mentre hi hagi disponibilitat pressupostària, i com a màxim mentre duri l'execució dels projectes citats inclosos en la Llei de Barris 2/2004.

Sisè. Altres dades:

El criteri per a la concessió dels ajuts serà únicament i exclusivament l'ordre d'entrada de les sol·licituds, presentades dins el termini, fins a esgotar els imports totals destinats a aquesta convocatòria.

Annex 1. Relació de carrers dins de l'àrea delimitada en el Projecte de Millora urbana integral dels Barris Rocafonda- El Palau en el marc de la Llei de Barris 02/2004:

- Rocafonda:

- Perú - El Salvador - Equador - Colòmbia - República Argentina - Avinguda Amèrica del núm.1 al núm 115, i del núm 118 al 170 - Rafael Estrany - Carretera de Mata del núm 30 al núm. 78 i del núm 41 al núm 93 - Josep Goday - Frank Marshall - Blai Parera - Músic Cassadó - Joan Miró - Pablo Picasso - Gibraltar - Santiago Russinyol - Josep Faneca - Mèxic - República Dominicana - Luther King

- Poeta Punsola - Mare Alfonsa Cavín - Uruguay - Nicaragua - Paraguai

- Escorxador:

- Càntigas - Ronda Alfons x El Savi del núm. 119 al 195 - Plaça Puerto Rico - Don Quixot - Clavileño - Toboso - Sancho Panza - Dulcinea - Prat de la Riba del 102 al 130

- El Palau:

- Siete Partidas - Neil Amstrong - Bombers Madern i Clariana - Lapidario - Germà Francisco - or Lucil·la - Alcalde Rafael Carreras - Menéndez Pidal - Germans Castanyer - Ronda Cervantes del núm 43 al 93 - Carretera de Mata del núm 2 al 28 - Avinguda Amèrica del núm 118 al 170.

Mataró, 27 de febrer de 2017 La regidora delegada d'Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge Núria Calpe i Marquet

ANUNCIO sobre el extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mataró, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2017, de aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria para concesión de ayudas para el mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios de viviendas así como para la mejora de su accesibilidad, incluidos en el ámbito del área delimitada en el Projecte de millora urbana integral dels barris de Rocafonda-El Palau en el marco de la Llei de Barris 2/2004

BDNS (Identif.): 348815.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero. Beneficiarios:

Promotores de actuaciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación y/o mejora de la accesibilidad en edificios destinados a uso residencial, sean personas físicas, jurídicas o comunidades de propietarios legalmente constituidas, con título de dominio o cualquier otro derecho que les permita realizar las actuaciones subvencionables y que no tengan deudas con las administraciones públicas.

Las actuaciones sujetas a subvención son:

- Redacción de proyectos técnicos y informes previos necesarios. - Tasas para licencias urbanísticas. - Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. - Obras de reparación de fachadas, estructuras y elementos comunes de los edificios.

- Obras de mejora de la accesibilidad de los edificios (instalaciones de ascensores y supresión de barreras arquitectónicas hasta el ascensor existente).

Segundo. Finalidad:

Concesión de ayudas económicas para el mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios de viviendas así como para la mejora de su accesibilidad, incluidos en el ámbito del área delimitada en el Proyecto de Mejora urbana integral de los Barrios Rocafonda-El Palau en el marco de la Llei de Barris 2/2004 (Annexo 1) y de acuerdo con la Resolución del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de 27 de junio de 2007, que concede una subvención para su financiación, efectuadas o previstas entre los años 2007 a 2017, y en caso de prórroga hasta su vigencia.

Tercero. Bases reguladoras:

Acuerdo Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mataró, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2017, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, de fecha 3 de marzo de 2017.

Cuarto. Importe:

Los porcentajes de las ayudas, según los tipos de actuaciones serán los siguientes:

Tasas para licencias urbanísticas:

El 100% del importe.

Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras:

El 100% del importe.

Obras de reparación de fachadas, cubiertas y patios de luces:

Hasta el 50% del coste de ejecución material de la obra, los honorarios facultativos, los costes de diagnóstico y estudios técnicos previos necesarios (incluidos IITE).

Obras de reparación de estructuras:

Hasta el 80% del coste de ejecución material de la obra, los honorarios facultativos, los costes de diagnóstico y estudios técnicos previos necesarios (incluido IITE).

Obras de reparación de instalaciones y otros elementos comunes del edificio:

Hasta el 50% del coste de ejecución material de la obra, los honorarios facultativos, los costes de diagnóstico y estudios técnicos previos necesarios (incluido IITE).

Obras de mejora de la accesibilidad de los edificios (instalaciones de ascensores y/o ajustes razonables en materia de accesibilidad):

Hasta el 80% del coste de ejecución material de la obra, los honorarios facultativos, los costes de diagnosis y estudios técnicos previos necesarios (incluido IITE), para obras de instalación de ascensores y ajustes razonables de los accesos que supongan la supresión de barreras arquitectónicas en la totalidad del recorrido común del edificio.

Hasta el 50% del coste de ejecución material de la obra, los honorarios facultativos, los costes de diagnóstico y estudios técnicos previos necesarios (incluido IITE), para obras ajustes razonables que garanticen la accesibilidad del edificio.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El período de presentación de solicitudes se inicia el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y estará abierto mientras haya disponibilidad presupuestaria, y como máximo mientras dure la ejecución de los proyectos citados incluidos en la Llei de Barris 2/2004.

Sexto: Otros datos:

El criterio para la concesión de las ayudas será única y exclusivamente el orden de entrada de las solicitudes, presentadas en plazo, hasta agotar los importes totales destinados a esta convocatoria.

ANNEXO 1. Relación de calles dentro del área delimitada en el Projecte de Millora urbana integral dels Barris Rocafonda- El Palau en el marco de la Llei de Barris 02/2004:

- Rocafonda:

- Perú - El Salvador - Equador - Colòmbia - República Argentina - Avinguda Amèrica del núm.1 al núm 115, i del núm 118 al 170 - Rafael Estrany - Carretera de Mata del núm 30 al núm. 78 i del núm 41 al núm 93 - Josep Goday - Frank Marshall - Blai Parera - Músic Cassadó - Joan Miró - Pablo Picasso - Gibraltar - Santiago Russinyol - Josep Faneca - Mèxic - República Dominicana - Luther King - Poeta Punsola - Mare Alfonsa Cavín - Uruguay - Nicaragua - Paraguai

- Escorxador:

- Càntigas - Ronda Alfons x El Savi del núm. 119 al 195 - Plaça Puerto Rico - Don Quixot - Clavileño - Toboso - Sancho Panza - Dulcinea - Prat de la Riba del 102 al 130

- El Palau:

- Siete Partidas - Neil Amstrong - Bombers Madern i Clariana - Lapidario - Germà Francisco - Sor Lucil·la - Alcalde Rafael Carreras - Menéndez Pidal

- Germans Castanyer - Ronda Cervantes del núm 43 al 93 - Carretera de Mata del núm 2 al 28 - Avinguda Amèrica del núm 118 al 170.

Mataró, 27 de febrero de 2017 La concejala delegada de Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge, Núria Calpe i Marquet

Estudios
Instalación de ascensores
Rehabilitación de vivienda
Obras de rehabilitación
Eliminación de barreras arquitectónicas
Vivienda
Mejora de accesibilidad
Vivienda e hipotecas
Medio Ambiente