Convocatòria de subvencions d'arranjament d'habitatges per a persones grans. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 12/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI sobre el programa d'arranjaments d'habitatges per a persones grans

BDNS (Identif.): 349521.

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/ca/index)

i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers:

(https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor1.jsp? seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=2599&tipo=5&nivel=1400&layout=se_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca &codMenu=63&codMenuPN=21).

Primer. Finalitat:

Garantir les condicions d'accessibilitat, seguretat, higiene i habitabilitat mínimes mitjançant la realització de reformes bàsiques i la instal·lació d'ajudes tècniques a l'habitatge (arranjaments de banys, cuines i petites intervencions), tant de lloguer com de propietat.

Segon. Beneficiaris:

Qualsevol persona física més gran de 65 anys o menors de 65 anys amb necessitats especials en relació a la capacitat física i psíquica per desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar i que tenen condició d'habitants de Granollers.

Tercer. Bases reguladores:

Acord de la Junta de Govern Local de data 9 de maig de 2017, pel qual s'aproven les bases que han de regir les condicions d'accés al Programa d'arranjament d'habitatges per a persones grans promogut per la Diputació de Barcelona per al període 2016-2018 en el municipi de Granollers, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 25 de maig de 2017, el text de les quals es pot consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers.

Quart. Import:

La dotació màxima de la convocatòria per al Programa d'arranjaments 2016-2018 és de 10.200 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Fins al 30 de setembre de 2017, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sisè. Altres dades:

Les accions a desenvolupar en aquest programa es preveu que s'executin dins del període 2016-2018.

La justificació s'haurà de presentar abans del dia 30 de juny de 2019.

Granollers, 29 de maig de 2017 La secretària general, Catalina Victory Molné

ANUNCIO sobre el programa de arreglos de viviendas para personas mayores

BDNS (Identif.): 349521.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index

y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Granollers:

(https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor1.jsp? seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=2599&tipo=5&nivel=1400&layout=se_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca &codMenu=63&codMenuPN=21)

Primero. Finalidad:

Garantizar las condiciones de accesibilidad, seguridad, higiene y habitabilidad mínimas mediante la realización de reformas básicas y la instalación de ayudas técnicas a la vivienda (arreglos de baños, cocinas y pequeñas intervenciones), tanto de alquiler como de propiedad.

Segundo. Beneficiarios:

Cualquier persona física mayor de 65 años o menor de 65 años con necesidades especiales en relación a la capacidad física y psíquica para desarrollar las actividades de la vida diaria dentro del hogar y que tienen condición de habitantes de Granollers.

Tercero. Bases reguladoras:

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de mayo de 2017, por el que se aprueban las bases que han de regir las condiciones de acceso al Programa de arreglos de viviendas para personas mayores promovido por la Diputación de Barcelona para el período 2016-2018 en el municipio de Granollers, publicadas en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 25 de mayo de 2017, cuyo texto puede consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Granollers.

Cuarto. Importe:

La dotación máxima de la convocatoria para el Programa de arreglos 2016-2018 es de 10.200 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Hasta el 30 de septiembre de 2017, a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sexto. Otros datos:

Las acciones a desarrollar en este programa se prevé que se ejecuten dentro del período 2016 hasta 2018.

La justificación deberá presentarse antes del día 30 de junio de 2019.

Granollers, 29 de mayo de 2017 La secretaria general, Catalina Victory Molné

Alquiler de vivienda
Vivienda
Vivienda e hipotecas
Tercera edad
Seguridad
Ayudas técnicas