Convocatòria de subvencions destinades a fomentar les activitats i intal·lacions agràries i forestals en l'àmbit de l'espai natural de les Guilleries Savassona, any 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 24/03/2017 hasta 31/05/2017
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social, Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

ALTRES ENTITATS

Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

ANUNCI de convocatòria de subvencions destinades a fomentar les activitats i instal·lacions agràries i forestals en l'àmbit de l'espai natural de les Guilleries Savassona per a l'exercici 2017

BDNS (Identif.): 335627.

L'Assemblea General del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, en sessió de 23 de febrer de 2017, va aprovar la convocatòria de subvencions destinades a fomentar les activitats i instal·lacions agràries i forestals en l'àmbit de l'Espai Natural Guilleries-Savassona per a l'exercici 2017, que es regiran per les bases específiques publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 de març de 2017, amb el següent contingut:

Objecte: subvencions destinades a fomentar les activitats i instal·lacions agràries i forestals en l'àmbit de l'Espai Natural Guilleries-Savassona, per l'any 2017, que comprèn terrenys definits a les bases dels termes municipals de Vilanova de Sau, Folgueroles, Tavèrnoles, Sant Julià de Vilatorta i Sant Sadurní d'Osormort, es prioritzaran els projectes que compleixin els requisits següents:

a) Increment del cost de l'obra o actuació derivat de l'aplicació de la normativa del pla especial.

b) Actuacions que suposin millores ecològiques o de paisatge, o bé la realització de bones pràctiques ambientals, talscom depuració d'aigües residuals, utilització d'energies renovables o aplicació de mesures d'eficiència energètica, excepte les relacionades amb el finançament d'instal·lacions d'aprofitament de biomassa per a la generació de calor que no són objecte de subvenció.

c) Les actuacions que suposin adaptacions i millores per a garantir l'accessibilitat a edificacions i serveis.

d) Potenciar la viabilitat tècnica i econòmica i la continuïtat de les empreses familiars o col·lectives agràries i forestals.

e) Realització d'obres de rehabilitació i millora i instal·lació de subministraments i serveis bàsics a cases i masies destinades a primera residència.

f) Adaptació de les explotacions a criteris d'aprofitament racional i introducció de noves tecnologies compatibles amb la bona gestió dels recursos naturals.

g) Despeses encaminades a subsanar danys causats per fenòmens de caràcter natural.

h) No haver rebut ni el titular ni la finca o finques de les quals n'és titular cap subvenció del Consorci en els darrers dos anys.

Beneficiaris: Poden optar a l'atorgament d'una subvenció de les regulades en aquestes bases:

- Els titulars d'explotacions agràries que estiguin situades en l'àmbit descrit.

- Els propietaris de finques igualment situades dins l'àmbit descrit, on es duguin a terme explotacions agràries en règim d'arrendament o parceria.

- Els arrendataris o parcers de finques agràries situades a l'àmbit descrit.

- Els propietaris o arrendataris de les edificacions on es duguin a terme les actuacions subvencionables d'acord amb aquestes bases.

- Les cooperatives o associacions que tinguin per finalitat la producció agrària, radicades en l'àmbit descrit.

- Els propietaris, els titulars de dret d'ús o les persones que tinguin concertats amb els anteriors convenis per a la realització d'aprofitaments forestals en forests situats en l'espai descrit.

- Els representants d'agrupacions i concentracions de finques forestals situades en l'espai descrit.

- Les entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que tinguin per objecte la prevenció d'incendis o la gestió de flora i fauna, o que realitzin actuacions o organitzin activitats que tinguin relació directa amb les finalitats o objectius del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries Savassona

- Amb caràcter general, els propietaris de les finques o titulars de drets que els acreditin per a dur a terme les actuacions subvencionables d'acord amb aquestes bases.

Termini: El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el 31 de maig del mateix any.

Presentació de sol·licituds: Per tal d'optar a l'obtenció d'una subvenció, cal presentar davant el Registre general dels Ajuntaments del Consorci una instància en la qual se sol·liciti la subvenció, s'especifiquin clarament les dades identificatives de la persona o entitat sol·licitant i del signatari de la instància, així com l'activitat a subvencionar.

Crèdit pressupostari: L'import total previst en el pressupost per aquesta convocatòria és de 40.000 EUR.

Vilanova de Sau, 15 de març de 2017 El president, Carles Baronet Aldabó

ANUNCIO de convocatoria de subvenciones dirigidas a fomentar las actividades e instalaciones agrícolas y forestales en el ámbito del espacio natural de las Guilleries Savassona para el año 2017

BDNS (Identif.): 335627.

La Asamblea General del Consorcio del Espacio Natural de las Guilleries-Savassona, en sesión de 23 de febrero de 2017, aprobó la convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar las actividades e instalaciones agrícolas y forestales en el ámbito del espacio natural de las Guilleries Savassona para el año 2017, que se rige por las bases específicas publicadas en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de fecha 14 de marzo de 2017, con el siguiente contenido:

Objeto: subvenciones destinadas a fomentar las actividades e instalaciones agrarias y forestales en el ámbito del Espacio Natural Guilleries-Savassona, para el año 2017, que comprende terrenos definidos en las bases de los términos municipales de Vilanova de Sau, Folgueroles, Tavèrnoles, Sant Julià de Vilatorta y Sant Sadurní d'Osormort, se priorizarán los proyectos que cumplan con los requisitos siguientes:

a) Incremento del coste de la obra o actuación derivado de la aplicación de la normativa del plan especial.

b) Actuaciones que supongan mejoras ecológicas o de paisaje, o bien la realización de buenas prácticas ambientales, tales como depuración de aguas residuales, utilización de energías renovables o aplicación de medidas de eficiencia energética, excepto las relacionadas con la financiación de instalaciones de aprovechamiento de biomasa para la generación de calor que no son objeto de subvención.

c) Las actuaciones que supongan adaptaciones y mejoras para garantizar la accesibilidad a edificaciones y servicios.

d) Potenciar la viabilidad técnica y económica y la continuidad de las empresas familiares o colectivos agrícolas y forestales.

e) Realización de obras de rehabilitación y mejora e instalación de suministros y servicios básicos en casas y masías destinadas a primera residencia.

f) Adaptación de las explotaciones a criterios de aprovechamiento racional e introducción de nuevas tecnologías compatibles con la buena gestión de los recursos naturales.

g) Gastos encaminados a subsanar los daños causados por fenómenos de carácter natural.

h.) No haber recibido ni el titular ni la finca o fincas de las que es titular ninguna subvención del Consorcio en los últimos dos años.

Beneficiarios: Pueden optar a la concesión de una subvención de las reguladas en estas bases:

- Los titulares de explotaciones agrarias que estén situadas en el ámbito descrito.

- Los propietarios de fincas igualmente situados dentro del ámbito descrito, donde se lleven a cabo explotaciones agrarias en régimen de arrendamiento o aparcería.

- Los arrendatarios o aparceros de fincas agrarias situadas en el ámbito descrito.

- Los propietarios o arrendatarios de las edificaciones donde se lleven a cabo las actuaciones subvencionables de acuerdo con estas bases.

- Las cooperativas o asociaciones que tengan por finalidad la producción agraria, radicadas en el ámbito descrito.

- Los propietarios, los titulares de derecho de uso o las personas que tengan concertados con los anteriores convenios para la realización de aprovechamientos forestales en montes situados en el espacio descrito.

- Los representantes de agrupaciones y concentraciones de fincas forestales situadas en el espacio descrito.

- Las entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que tengan por objeto la prevención de incendios o la gestión de flora y fauna, o que realicen actuaciones u organicen actividades que tengan relación directa con las finalidades u objetivos del Consorcio del Espacio Natural de las Guilleries Savassona

- Con carácter general, los propietarios de las fincas o titulares de derechos que los acrediten para llevar a cabo las actuaciones subvencionables de acuerdo con estas bases.

Plazo: El plazo de presentación de solicitudes se inicia a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria y finaliza el 31 de mayo del mismo año.

Presentación de las solicitudes: Para optar a la obtención de una subvención, deberá presentar ante el Registro General de los Ayuntamientos del Consorcio una instancia en la que se solicita la subvención, se especifiquen claramente los datos identificativos de la persona o entidad solicitante y del firmante de la instancia, así como la actividad a subvencionar.

Crédito presupuestario: El importe total previsto en el presupuesto para esta convocatoria es de 40.000 EUR.

Vilanova de Sau, 15 de marzo de 2017 El presidente, Carles Baronet Aldabó

Explotaciones agrarias
Realización de obras
Nuevas tecnologías
Medio Ambiente
Ecología
Energías Renovables
Tratamiento del agua
Ahorro y eficiencia energética
Biomasa
Empresa
Obras de rehabilitación
Alquiler de vivienda
Producción agraria
Actuaciones contra incendios