Convocatòria de subvencions de les diferents línies subvencionadores pel foment del comerç local associat i per a la protecció dels drets de les persones consumidores, de l'Ajuntament de Lleida per a l'any 2017 - Boletín Oficial de Lleida de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Exp.47/2017

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lleida, en sessió del dia 23 de maig de 2017, va aprovar la convocatòria d'ajuts per a l'any 2017 de les diferents línies subvencionadores de la Regidoria de Promoció Econòmica i Industrial, Comerç, Mercats i Consum:

Línia 1. Actuacions encaminades a l'educació o formació en matèria de consum i a la protecció dels drets de les persones consumidores.

Línia 2. Promoció i dinamització de l'activitat comercial.

Línia 3. Promoció i dinamització comercial dels mercats de la ciutat.

Aquesta convocatòria es regeix pel Pla Estratègic de Subvencions, de caràcter plurianual (2008-2010), prorrogat pel 2017 mitjançant les bases d'Execució del Pressupost, així com per les Bases Generals, aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 4 d'abril de 2008, i prorrogades per al 2017; i per les

Bases específiques d'aquestes línies subvencionadores aprovades pel Ple de l'Ajuntament, el 29 d'abril de 2016, i publicades al BOP núm. 96 de 20 de maig de 2016; i segons els principis d'igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establerts en l'article 17 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.

S'obre un termini per a la presentació de sol·licitud d'un mes de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Podeu consultar les Bases Específiques, sol·licituds i annexos a:

www.paeria.cat/subvencions . Lleida, 29 de maig de 2017

L'alcalde, Àngel Ros i Domingo

Convocatòria de les diferents línies subvencionadores pel foment del comerç local associat i per a la protecció dels drets de les persones consumidores de l'ajuntament de Lleida per a l'any 2017

Primer. Exposició de motius

L'Ajuntament Ple en la sessió de data 4 d'abril de 2008 va aprovar el 'Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Lleida 2008-2010', i que va ésser prorrogat mitjançant les Bases d'Execució del pressupost municipal per al 2017, i que ha estat sotmès a exposició pública en la forma legalment prevista.

En aquest marc regulador de subvencions, i a través de la Regidoria de Promoció de la Ciutat, del Comerç, del Turisme i de l'Ocupació i l'Emprenedoria, es disposa de diferents línies subvencionadores en l'àmbit del comerç local associat, de la dinamització dels mercats i de la protecció dels drets de les persones consumidores.

Aquesta convocatòria es regeix pel Pla Estratègic de Subvencions, de caràcter plurianual (2008-2010), prorrogat pel 2017 mitjançant les bases d'Execució del Pressupost, així com per les Bases Generals, aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 4 d'abril de 2008, i prorrogades per al 2017; i per les

Bases específiques d'aquestes línies subvencionadores aprovades pel Ple de l'Ajuntament, el 29 d'abril de 2016, i publicades al BOP núm. 96 de 20 de maig de 2016; i segons els principis d'igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establerts en l'article 17 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.

Segon. Quantia de les subvencions

L'import total de les subvencions en matèria de foment del comerç local associat, així com les destinades a la protecció dels drets de les persones consumidores en la present convocatòria de l'any 2017, ascendeix a un total de 52.000 , a càrrec de la partida pressupostària 07.4312.48000 de l'exercici corrent.

La distribució dels imports entre les diferents línies específiques és de la següent forma:

A) Línia 1. Actuacions encaminades a la educació o formació en matèria de consum i a la protecció dels drets de les persones consumidores, el pressupost és de 1.000

B) Línia 2. Promoció i dinamització de l'activitat comercial, el pressupost és de 50.000

C) Línia 3. Promoció i dinamització comercial dels mercats de la ciutat, el pressupost és de 1.000

Tercer. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un (1) mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. Si el termini finalitzés en dissabte, diumenge o dia festiu, aquest termini es prorrogarà fins el següent dilluns o dia hàbil posterior.

Quart. Tramitació. Òrgan instructor i comissió avaluadora

L'òrgan instructor serà el Sr. Rafael Peris i Martin, Tinent d'Alcalde i Regidor de Promoció de la Ciutat, del Comerç, del Turisme i de l'Ocupació i l'Emprenedoria.

La tramitació de l'expedient de concessió dels incentius correspondrà a una comissió tècnica avaluadora que analitzarà els expedients aixecant acta de les seves deliberacions i elevant la proposta a l'òrgan instructor.

La comissió tècnica avaluadora d'aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:

La Cap de Secció de Comerç, Mercats i Consum

La Tècnica en Promoció Comercial

La Tècnica de Dinamització Comercial

La Tècnica de Dinamització de Mercats

La Cap de Negociat de Comerç, Mercats i Consum

Cinquè. Resolució i Notificació de la resolució

El termini de resolució de la convocatòria serà com a màxim de tres mesos un cop finalitzat el termini de presentació. La notificació de la resolució de concessió de les subvencions es farà d'acord amb l'establert a l'article 26 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. La resolució posa fi a la via administrativa.

Sisè. Termini d'execució

Amb caràcter general les actuacions subvencionables han de referir-se al període de 1 de gener a 31 de desembre de 2017.

Setè. Termini de justificació

La justificació de les actuacions subvencionables haurà de realitzar-se en un termini màxim de tres mesos a partir de la data de finalització de les mateixes o com a màxim, el 31 de març de l'any següent de la convocatòria.

Vuitè. Criteris objectius de valoració

Per a la valoració dels projectes es tindran en consideració els següents criteris objectius de valoració:

Com a criteris generals aplicables a les diferents línies subvencionadores:

1. Projecte que es presenta

A) Contingut, qualitat, disseny i diversitat del projecte, viabilitat tècnica i econòmica, caràcter innovador i necessitat que pretén cobrir.

Punts de 0 a 3.

B) Comunicació i publicitat de les accions que afavoreixi l'atractivitat per participar.

Punts de 0 a 3.

C) Participació en altres accions i activitats que es realitzen a la ciutat.

Punts de 0 a 3.

2. Entitat

A) Grau de representació en el sector que representa.

Punts de 0 a 3.

B) Disposar de gestió professionalitzada

Punts de 0 a 3

D'acord amb la puntuació obtinguda, el pressupost que l'entitat presenti i la disponibilitat pressupostària de les subvencions establerta en la convocatòria, es determinarà l'import de la subvenció segons els següents percentatges:

Puntuació de 10 a 15 punts. Subvenció màxima del 50%.

Puntuació de 5 a 9 punts. Subvenció màxima del 30%.

La puntuació mínima serà de 5 punts per tal de ser beneficiari d'aquesta subvenció.

Comercio
Consumidores y usuarios
Comercio y marketing
Dinamización comercial
Fomento del comercio
Desarrollo económico
Industrialización
Turismo
Turismo y agencias de viajes
Educación
Innovación