Convocatòria de subvencions a empreses de Santa Margarida i els Monjos per al foment de l'ocupació local. - Boletín Oficial de Barcelona de 30-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 31/03/2017 hasta 31/12/2017
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

ANUNCI de convocatòria de subvencions a empreses de Santa Margarida i els Monjos per al foment de l'ocupació local

40/2017

BDNS (Identif.): 339727.

Conforme amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria amb el text complet que es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

Primer. Beneficiaris:

Les empreses, individuals o en forma societària que comptin com a mínim amb un centre de treball al municipi de Santa Margarida i Els Monjos, que vinguin desenvolupant la seva activitat com a mínim 6 mesos abans de la data de la primera contractació subvencionable.

Els emprenedors que constitueixin l'empresa de forma cooperativa, podran optar a la subvenció des del primer moment, sempre que, en tot cas, estiguin empadronats de manera ininterrompuda al menys des del 1 de gener de 2016 al municipi.

Els nous autònoms que no hagin estat mai donats d'alta en aquest modalitat o que s'hagin donat d'alta a partir de l'1 de gener de 2017, i que, en tot cas, estiguin empadronats de manera ininterrompuda al menys des del 1 de gener de 2016 al municipi.

Segon. Objecte:

Concessió de subvencions per al foment de l'ocupació local, a empreses que tinguin com a mínim un centre de treball al municipi de santa Margarida i Els Monjos i que contractin laboralment persones en situació d'atur, persones ens situació de risc d'exclusió social, empadronades al municipi (de manera ininterrompuda al menys des del 1 de gener de 2016) que estiguin inscrits al servei local d'ocupació, per a treballar al centre de treball indicat. També son objecte d'aquesta subvenció els nous emprenedors i emprenedores que es constitueixin d'alta com autònoms o en cooperatives.

Tercer. Bases reguladores:

Bases reguladores de la convocatòria de subvencions a empreses de Santa Margarida i els monjos per al foment de l'ocupació local publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 10 de març de 2017.

Quart. Quantia:

Les despeses derivades de la present convocatòria que s'imputaran a l'aplicació pressupostària 241 470 SUBVENCIONS PER A FOMENT DE L'OCUPACIÓ amb una dotació màxima de 15.000 EUR.

L'Ajuntament concedirà les subvencions fins que s'esgoti la partida pressupostària prevista.

L'empresa beneficiària rebrà la quantitat de 1.500 EUR per cada contractació laboral a temps complet segons els requisits establerts en les bases de reguladores. En cas de contractacions laborals a temps parcial la quantitat a subvencionar es calcularà de forma proporcional al percentatge de jornada laboral segons taula següent.

- 50%-74% de jornada, import màxim de 600 EUR.

- 75%-99% de jornada 900 EUR.

-100% jornada 1.500 EUR.

En cas de nous autònoms o emprenedors que constitueixin l'empresa de forma cooperativa rebran un màxim 1.000 EUR per sufragar les despeses de cotització a la seguretat en el règim d'autònoms i també poden rebre 1.500 EUR per cada contractació laboral realitzada segons apartat anterior.

El màxim de contractacions a subvencionar per una mateixa empresa o autònom en el marc d'aquesta convocatòria serà de 3 persones ja sigui a jornada completa o parcial, per tant la subvenció màxima per empresa, nou autònom o emprenedors que constitueixin l'empresa de forma cooperativa és de 4.500 EUR.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds

Des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins el 31 de desembre de 2017 o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible.

Santa Margarida i els Monjos, 20 de març de 2017 L'alcaldessa, Imma Ferret Raventos

ANUNCIO de convocatoria de subvenciones a empresas de Santa Margarida i els Monjos para el fomento de la ocupación local

40/2017

BDNS (Identif.): 339727.

Conforme con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria con el texto completo que se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

Primero. Beneficiarios:

Las empresas, individuales o en forma societaria que cuenten como mínimo con un centro de Trabajo en el municipio de Santa Margarida i Els Monjos, que vengan desarrollando su actividad como mínimo 6 meses antes de la fecha de la primera contratación subvencionable.

Los emprendedores que constituyan la empresa de forma cooperativa, podrán optar a la subvención des del primer momento, siempre que, en todo caso, estén empadronados de manera ininterrumpida al menos des del 1 de enero de 2016 en el municipio.

Los nuevos autónomos que no han estado nunca dados de alta con esta modalidad o que se han dado de alta a partir del 1 de enero de 2017, y que, en todo caso, estén empadronados de forma ininterrumpida al menos des del 1 de enero de 2016 en el municipio.

Segundo. Objeto:

Concesión de subvenciones para el fomento de la ocupación local, a empresas que tengan como mínimo un centro de Trabajo en el municipio de Santa Margarida i Els Monjos y que contraten laboralmente personas en situación de desempleo, personas en riesgo de exclusión social, empadronadas en el municipio (de manera i ininterrumpida al menos des del 1 de enero de 2016) que estén inscritas en el Servicio local de ocupación, para trabajar en el centro de trabajo indicado. También son objete de esta subvención los nuevos emprendedores y emprendedores que se constituyan de alta como autónomos o en cooperativas.

Tercero. Bases reguladoras:

Bases reguladores de la convocatoria de subvenciones a empresas de Santa Margarida i els Monjos para el fomento de la ocupación local publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 10 de febrero de 2017.

Cuarto. Cuantía:

Los gastos derivados de la presente convocatoria se imputaran a la aplicación presupuestaria 241470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE LA OCUPACIÓN con una dotación máxima de 15.000 EUR.

El Ayuntamiento concederá las subvenciones hasta que se agote la partida presupuestaria prevista.

La empresa beneficiaria recibirá la cantidad de 1.500 EUR para cada contratación laboral a tiempo completo según los requisitos establecidos en las bases reguladoras. En caso de contrataciones laborales a tiempo parcial la cantidad a subvencionar se calculará de forma proporcional al porcentaje de jornada laboral según la tabla siguiente.

- 50%-74% de jornada, importe máximo de 600 EUR.

- 75%-99% de jornada 900 EUR.

-100% jornada 1.500 EUR.

En caso de nuevos autónomos o emprendedores que constituyan la empresa de forma cooperativa recibirán un máximo 1.000 EUR para sufragar los gestos de cotización a la Seguridad social en el régimen de autónomos y también pueden recibir 1.500 EUR por cada contratación laboral realizada según el apartado anterior.

El máximo de contrataciones a subvencionar para una misma empresa o autónomo en el marco de esta convocatoria será de 3 personas ya sea jornada completa o parcial, por tanto la subvención máxima por empresa, nuevo autónomo o emprendedores que constituyan la empresa de forma cooperativa es de 4.500 EUR.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes

Des del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 31 de diciembre de 2017 o hasta que se agote el crédito disponible.

Santa Margarida i els Monjos, 20 de marzo de 2017 La alcaldesa, Imma Ferret Raventos

Iniciativa emprendedora
Empresa
Contratación de desempleados
Empleo autónomo
Fomento del empleo
Empleo
Empleo y contratación
Inclusión social
Seguridad Social