Convocatoria de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o fomento de actividades e proxectos xuvenís a prol do asociacionismo para o exercicio 2017. (Exp. Núm.2017010760) - Boletín Oficial de Ourense de 05-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social, Particulares
  • Documento en formato PDF

A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria do 25 de maio de 2017, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

36.- Convocatoria de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o fomento de actividades e proxectos xuvenís a prol do asociacionismo para o exercicio 2017. (Exp. Núm.2017010760) A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes (9 votos a favor), acordou:

1.- Aprobar a convocatoria das subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o fomento de actividades e proxectos xuvenís a prol do asociacionismo para o ano 2017.

2.- Aprobar o gasto por importe de 15.023,86 euros con cargo á partida 190.3370.48000.

3.- Ordenar a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, para xeral coñecemento e efectos.

Convocatoria de subvencións para o fomento de actividades e proxectos xuvenís no ano 2017

A Concellería de Xuventude do Concello de Ourense procede a convocar axudas en materia de xuventude para o exercicio 2017, de conformidade coas bases reguladoras, aprobadas en XGL, en sesión ordinaria do día 4 de febreiro de 2016, e posteriormente publicadas no BOP, o día 1 de marzo de 2016.

Con estas subvencións preténdese fomentar e consolidar a participación dos mozos na vida social, potenciando a súa capacidade de organización e autonomía dentro dos diferentes ámbitos sociais, facilitando o desenvolvemento de actividades por parte das asociacións xuvenís.

Esta convocatoria servirá para a racionalización de esforzos conxuntos no ámbito da xuventude, favorecer o asociacionismo e reforzar os lazos de cooperación e solidariedade social entre mozos, as súas organizacións e o resto da sociedade e institucións.

Primeiro.- Obxecto e finalidade O obxecto desta convocatoria é subvencionar actividades en materia de xuventude dirixidas a mozos e mozas con idades comprendidas entre os 15 e os 35 anos, para realizar durante todo o ano 2017.

Entenderanse como actividades puntuais subvencionables as seguintes:

1.- Actividades dirixidas ao fomento e á participación do colectivo mozo e que se desenvolvan e realicen no termo municipal de Ourense.

2.- Programas de dinamización e animación xuvenil, sociocultural e psicosocial de carácter formativo ou de prevención de condutas de risco.

3.- Actividades de tempo libre e de lecer. 4.- Actividades relacionadas coa diversidade intercultural. 5.- Actividades para o fomento do espirito emprendedor e para incentivar os valores de creatividade, iniciativa, responsabilidade e innovación na educación e formación dos/as mozos/as.

6.- Actividades de mobilidade xuvenil. Segundo.- Crédito orzamentario A subvención regulada nesta convocatoria concederase con cargo á aplicación orzamentaria 190.3370.48000 dos orzamentos do Concello de Ourense para o exercicio 2017, reservándose para tal fin o correspondente crédito do orzamento, por un importe globalmente considerado de 15.023,86 euros.

Terceiro.- Solicitudes: prazo e forma As solicitudes de subvención presentaranse no modelo normalizado que se achega coas bases reguladoras. Os impresos de solicitude da subvención (anexos) e canta información precise para a súa presentación, serán facilitados pola Concellería de Xuventude e na páxina web do Concello de Ourense (www.ourense.es ).

As solicitudes serán dirixidas ao Alcalde-Presidente do Concello de Ourense, achegando a documentación solicitada nas bases reguladoras, e deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Ourense, sito na Praza Maior n.º 1 ou en calquera dos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,

de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais dende o día seguinte á publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 25 de mayo de 2017, adopto, entre otros, el siguiente acuerdo:

36.- Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el fomento de actividades y proyectos juveniles en favor del asociacionismo para el ejercicio 2017. (Exp. Núm. 2017010760)

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta, por unanimidad de los asistentes (9 votos a favor), acordó:

1.- Aprobar la convocatoria de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el fomento de actividades y proyectos juveniles en favor del asociacionismo para el año 2017.

2.- Aprobar el gasto por importe de 15.023,86 euros con cargo a la partida 190.3370.48000.

3.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento y efectos.

Convocatoria de subvenciones para el fomento de actividades y proyectos juveniles en el año 2017.

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ourense procede a convocar ayudas en materia de juventud para el ejercicio 2017, de conformidad con las bases reguladoras, aprobadas en JGL el día 04 de febrero de 2016 y publicadas en el BOP el día 1 de marzo de 2016.

Con estas subvenciones se pretende fomentar y consolidar la participación de los jóvenes en la vida social, potenciando su capacidad de organización y autonomía dentro de los diferentes ámbitos sociales, facilitando el desarrollo de actividades por parte de las asociaciones juveniles.

Esta convocatoria servirá para la racionalización de esfuerzos conjuntos en el ámbito de la juventud, favorecer el asociacionismo y reforzar los lazos de cooperación y solidaridad social entre los jóvenes, sus organizaciones y el resto de la sociedad e instituciones.

Primero.Objeto. El objeto de la presente convocatoria es subvencionar actividades en materia de juventud dirigidas a jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 35 años a realizar durante el año 2017.

Se entienden como actividades puntuales subvencionables las siguientes:

1.- Actividades dirigidas al fomento y a la participación del colectivo joven y que se desarrollen y realicen en el término municipal de Ourense.

2.- Programas de dinamización y animación juvenil, sociocultural y psicosocial de carácter formativo o de prevención de conductas de riesgo.

3.- Actividades de tiempo libre y de ocio. 4.- Actividades relacionadas con la diversidad intercultural. 5.- Actividades para el fomento del espíritu emprendedor y para incentivar los valores de creatividad, iniciativa, responsabilidad e innovación en la educación y la formación de los jóvenes.

6.- Actividades de movilidad juvenil. Segundo.- Crédito presupuestario La subvención regulada en esta convocatoria se concederá con cargo a la aplicación presupuestaria 190.370.48000 de los presupuestos del Ayuntamiento de Ourense para el ejercicio 2017, reservándose, a tal fin, el correspondiente crédito del presupuesto, por un importe globalmente considerado de 15.023,86 euros.

Tercero.- Solicitudes: plazo y forma Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo normalizado que se adjunta con las bases reguladoras. Los impresos de solicitud de la subvención (anexos) y cuanta información necesite para su presentación, serán facilitados por la Concejalía de Juventud y en la página web del Ayuntamiento de Ourense (www.ourense.es).

Las solicitudes serán dirigidas al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ourense, presentando la documentación solicitada en las bases reguladoras y deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Ourense, situado en la Plaza Mayor nº 1 o en cualquiera de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

R. 1.719

Juventud
Actividades en materia de juventud
Iniciativa emprendedora
Innovación
Educación
Formación
Actividades de ocio y tiempo libre
Ocio y tiempo libre
Participación juvenil
Creación de entidades juveniles