Convocatòria de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre per al foment d'activitats en els àmbits de la igualtat i drets socials. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 23/03/2017 hasta 13/04/2017
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Prat de Llobregat

ANUNCI de convocatòria de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre per al foment d'activitats en els àmbits de la igualtat i drets socials

BDNS (Identif.): 335689.

EXTRACTE ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT DE DATA 13 DE MARÇ DE 2017, DE CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L'OTORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER AL FOMENT D'ACTIVITATS EN ELS ÀMBITS DE LA IGUALTAT I DRETS SOCIALS.

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es fa públic l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) i a la seu electrònica de l'Ajuntament (http:/seu.elprat.cat).

Primer.- Beneficiaris.

Podran sol·licitar subvenció les entitats o associacions sense ànim de lucre, d'acod amb la normativa que els sigui d'aplicació, que compleixin les condicions següents:

Estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Excepcionalment podran sol·licitar subvencions aquelles persones naturals o entitats no inscrites al Registre municipal quan l'activitat desplegada tingui incidència o sigui d'interès per al municipi del Prat de Llobregat.

Haver justificat les ajudes rebudes en exercicis anteriors.

No rebre subvencions, pel mateix concepte, d'altres departaments o unitats de l'Ajuntament.

Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat i amb la resta de les administracions públiques.

Presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim de presentació fixat en la convocatòria.

Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.

A més a més del descrit en el paràgraf dalt esmentat les subvencions per a projectes de Educació per al Desenvolupament, Cooperació i Ajut Humanitari Les entitats hauran de presentar un projecte que compleixin com a mínim, alguna de les finalitats següents:

Per a projectes d'Educació per al Desenvolupament.

Promoció del drets humans, i especialment del dret a l'aigua, a un medi ambient saludable, a l'educació, la cultura, l i l'equitat de gènere.

Denúncia de les desigualtat i discriminacions civils, polítiques, econòmiques, i diferències culturals i socials al món.

Promoció de la cultura de la Pau i la no violència, i suport a la resolució de conflictes.

Reivindicació del paper de la cultura com a eina per a la defensa dels drets humans i la promoció de la Pau.

Visibilització de la situació de les persones refugiades i defensa del dret d'asil al nostre país.

Causes i conseqüències de les migracions, i reivindicació de la diversitat cultural i la interculturalitat.

Protecció de les persones defensores de drets humans i visibilització de la seva tasca.

Promoció de les aliances locals i internacionals de la societat civil organitzada.

Per a Projectes de Cooperació al Desenvolupament:

Que el projecte s'executi a algún dels països elegibles segons els criteris del CAD de la OCDE.

Que tingui com a objectiu de promoció del desenvolupament integral de les persones i comunitats dels països en vies de desenvolupament, respectant la identitat històrica i cultural, evitant l'assistencialisme i actuacions que generin o reforcin relacions de dependència amb els països del que es diu el primer món.

Que el projecte estigui enfocats a la construcció de drets humans i l'empoderament de les dones, infants o joves.

Que el projecte inclogui accions transformadores que afavoreixin l'enfortiment de les capacitats i de les institucions locals i / o de la societat civil.

Que el projecte promocioni la cultura de la Pau i la no violència.

Que el projecte respongui a un o més dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

No es consideren projectes de cooperació al desenvolupament els que siguin estrictament d'ajuda humanitària i d'emergència o que siguin una simple transferència de recursos.

Per a projectes d'Ajut Humanitari:

Projectes d'acció humanitària.

Projectes d'emergència.

Projectes adreçats a infants, víctimes de situacions d'emergència, amb d'acollida o estada temporal a la nostra ciutat per raons humanitàries.

També podran sol·licitar subvencions aquelles persones naturals o entitats no inscrites al Registre municipal quan l'activitat desplegada tingui incidència o sigui d'interès per al municipi i ciutadans del Prat de Llobregat.

Segon.- Objecte i finalitat.

L'objecte d'aquestes bases específiques és potenciar les activitats de les entitats i associacions que participen activament en la vida de la ciutat en els àmbits de la igualtat i els drets socials.

Aquestes bases defineixen els processos de sol·licitud, concessió, justificació i pagament dels ajuts d'aquets àmbits de l'Ajuntament mitjançant concurrència competitiva de conformitat amb l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d'aquest Ajuntament, aprovada pel Ple Municipal el 5 de juny de 2013.

De forma general, es tindran en consideració les activitats que treballin en les següents línies:

Projectes conjunts i compartits amb altres entitats que tinguin un impacte positiu a la ciutat. Interès del projecte per a la ciutat. Impacte que tingui l'activitat i el nombre de persones a qui s'adreça. El dèficit d'activitats anàlogues al municipi. El foment de la cohesió i inclusió social. La dificultat d'execució sense subvenció. L'estímul de propostes noves o experimentals i que fomentin la participació i la creativitat.

Els programes objecte de subvenció per a l'any 2017, són els que es desenvolupen durant l'any 2017 i que s'adrecin a un dels següents àmbits d'actuació:

Joventut. Cultura. Persones amb discapacitat. Gent Gran. Igualtat (Dones i diversitat sexual i de gènere -LGBTI). Participació. Educació pel desenvolupament. Cooperació al desenvolupament. Ajut humanitari internacional. Serveis Socials.

Tercer.- Bases reguladores.

Bases reguladores específiques de subvencions de l'Àrea d'Igualtat i Drets Socials per a l'any 2017, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 28 de febrer de 2017.

Quart.- Quantia.

Àmbit Joventut.

L'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions definides en aquestes bases és de 4.000,00 EUR que aniran amb càrrec a la partida pressupostària 42 334 48912.

Àmbit Cultura.

L'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions definides en aquestes bases és de 69.500,00 EUR i aniran amb càrrec a les següents partides pressupostàries:

41 334 48901: 65.000,00 EUR. 41 334 48903: 04.500,00 EUR.

Àmbit Persones amb discapacitat.

L 'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions en l'àmbit de Persones amb Discapacitat definides en aquestes bases és de 8.000,00 EUR per a l'exercici de 2017 a càrrec de la partida pressupostària 44 2314 48902.

Àmbit Gent Gran.

L'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions en l'àmbit de Gent Gran definides en aquestes bases és de 4.000,00 EUR per a l'exercici de 2017 a càrrec de la partida pressupostària 44 2312 48903.

Àmbit Igualtat (Dones i diversitat sexual i de gènere -LGBTI).

L'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions en l'àmbit d'Igualtat definides en aquestes bases és de 7.290,00 EUR per a l'exercici de 2017 a càrrec de la partida pressupostària 42 2316 48901.

Àmbit Participació.

L'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions en l'àmbit de Participació definides en aquestes bases és de 15.795,00 EUR per a l'exercici de 2017 a càrrec de la partida pressupostària 41 924 48901.

Àmbit Educació pel desenvolupament.

L'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions en l'àmbit de Cooperació i sensibilització definides en aquestes bases és de 10.000 EUR per a l'exercici de 2017, a càrrec de la partida pressupostària 42 327 48902.

Àmbit Cooperació pel desenvolupament.

L'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions en l'àmbit de Cooperació per al desenvolupament definides en aquestes bases és de 53.000 EUR per a l'exercici de 2017 a càrrec de la partida pressupostària 42 327 48901.

Àmbit Ajut humanitari internacional.

Del pressupost 2017 dins la partida pressupostària 42 327 48901, es reserven inicialment 20.000 EUR per a aquests ajuts: 10.000 EUR per a projectes d'acció humanitària i d'emergència internacional i 10.000 EUR per a projectes adreçats a infants víctimes de situacions d'emergència, per a la seva acollida o estada temporal a la ciutat del Prat, per raons humanitàries.

Àmbit Serveis Socials.

Les subvencions de l'àmbit de Serveis Socials per 2017 aniran amb càrrec a la partida 44 231 48901, Transferències Corrents Entitats, amb una dotació de 10.000 EUR.

La determinació de l'import assignat a cada subvenció serà el resultat de repartir proporcionalment el crèdit existent entre els projectes presentats en funció de la puntuació obtinguda.

No podran ser objecte de subvenció i, per tant, no es consideraran com a despesa per justificar la subvenció atorgada, les que s'efectuïn pels conceptes següents:

Festes o dinars dels membres de l'entitat.

Despeses de representació de càrrecs directius.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds serà de tres setmanes a comptar des de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOP, mitjançant model normalitzat que estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica de l'Ajuntament i que podrà presentar-se en l'Oficina d'informació i atenció al ciutadà, plaça de la Vila, 1, sens perjudici que pugui presentar-se també a través de qualssevol dels mitjans establerts en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

El Prat de Llobregat, 15 de març de 2017 La tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Igualtat i Drets Socials, Pilar Eslava Higueras

ANUNCIO de convocatoria pública de subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro para el fomento de actividades en los ámbitos de igualdad y derechos sociales

BDNS (Identif.): 335689.

EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL PRAT DE LLOBREGAT DE FECHA 13 DE MARZO DE 2017, DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES EN LOS ÁMBITOS DE IGUALDAD Y DERECHOS SOCIALES

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en la sede electrónica del Ayuntamiento (http:/seu.elprat.cat).

Primero.- Beneficiarios.

Podrán solicitar subvenciones las entidades o asociaciones sin ánimo de lucro, de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación, que cumplan las condiciones siguientes:

Estar inscrita en el Registro Municipal de entidades del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat. Excepcionalmente pueden solicitar subvenciones las personas o entidades no inscritas en el registro municipal cuando la actividad desplegada tenga incidencia o sea de interés para el municipio de El Prat de Llobregat.

Haber justificado la ayuda recibida en años anteriores.

No recibir subvenciones, por el mismo concepto, de otros departamentos o unidades de la ciudad.

Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat y del resto de las administraciones públicas.

Presentar una solicitud de subvención en el plazo máximo que se fije en la convocatoria.

Estar al corriente del pago de contribuciones a la Seguridad Social.

Además de lo descrito en el párrafo anterior las subvenciones para proyectos de Educación para el desarrollo, Cooperación y ayuda Humanitaria, las entidades tendrán que presentar un proyecto que cumplan al menos alguna de las siguientes finalidades:

Para proyectos de educación para el desarrollo.

Promoción de los derechos humanos y especialmente el derecho al agua, un medio ambiente sano, educación, cultura y la igualdad de género.

Denuncia de las desigualdades y la discriminaciones civiles, políticas, económicas, culturales y sociales en el mundo.

Promoción de la cultura de paz y no violencia y apoyo a la resolución de conflictos.

Promoción del papel de la cultura como una herramienta para la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz.

Visualización de la condición de refugiado y la defensa del derecho de asilo en nuestro país.

Causas y consecuencias de la migración y afirmación de la diversidad cultural y el multiculturalismo.

Protección de las personas defensoras de los derechos humanos y la visualización de su trabajo.

Promoción de alianzas locales e internacionales de la sociedad civil organizada.

Proyectos de cooperación al desarrollo:

El proyecto se ejecute en algunos de los países elegibles según los criterios del CAD de la OCDE.

Tener como objetivo promover el desarrollo integral de las personas y comunidades en países en desarrollo, respetando la identidad histórica y cultural, evitando el asistencialismo y las acciones que generen o refuercen las relaciones de dependencia con los países del llamado primer mundo.

Que el proyecto este enfocado a la construcción de los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres, niños o jóvenes.

Que el proyecto incluya acciones de transformación que favorezcan el fortalecimiento de las capacidades de instituciones locales y la sociedad civil.

Que el proyecto promueva la cultura de la paz y la no violencia.

Que el proyecto responda a uno o más de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

No se consideran proyectos de cooperación de desarrollo los que sean estrictamente ayuda humanitaria y de emergencia o que signifiquen una simple transferencia de recursos.

Para proyectos de ayuda humanitaria:

Proyectos de acción humanitaria.

Proyectos de emergencia.

Proyectos dirigidos a los niños, víctimas de situaciones de emergencia, con acogida o estancia temporal en nuestra ciudad por razones humanitarias.

También podrán solicitar subvenciones aquellas personas naturales o entidades no inscritas en el Registro Municipal, cuando la actividad desplegada tenga incidencia o sea de interés para el municipio y ciudadanos del Prat de Llobregat.

Segundo.- Objeto y finalidad.

El objeto de estas bases es promover las actividades de las organizaciones y asociaciones que participan activamente en la vida de la ciudad en los ámbitos de igualdad y derechos sociales.

Estas bases definen los procesos de solicitud, concesión, justificación y pago de las ayudas a estos ámbitos del Ayuntamiento a través de concurso competitivo conforme a las normas generales que rigen la concesión de subvenciones de este Ayuntamiento, aprobada por el Pleno Municipal el 05 de junio de 2013.

En general, se tendrán en cuenta las actividades que trabajen en las siguientes líneas:

Proyectos conjuntos y compartidos con otras organizaciones que tienen un impacto positivo en la ciudad. Interés del proyecto para la ciudad. Impacto de la actividad y el número de personas a quien va dirigido. El déficit de actividades similares en el municipio. La promoción de la cohesión y la inclusión social. La dificultad de ejecución sin subvención. El estímulo de propuestas nuevas o experimentales que fomenten la participación y la creatividad.

Los programas objeto de subvención para el año 2017, son aquellos que se llevan a cabo durante el año 2017 y se dirigen a una de los siguientes ámbitos de actuación:

Juventud. Cultura. Personas con discapacidad. Personas mayores. Igualdad (mujeres y diversidad sexual y de género - LGBTI). Participación. Educación para el desarrollo. Cooperación al desarrollo. Ayuda humanitaria internacional. Servicios sociales.

Tercero.- Bases reguladoras.

Bases reguladoras especificas de subvenciones del Área de Igualdad y Derechos Sociales para el año 2017, publicadas en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 28 de febrero de 2017.

Cuarto.- Cuantía.

Ámbito de juventud.

La cantidad máxima para la concesión de las subvenciones definidas en estos términos es de 4.000,00 EUR se cargará a la partida presupuestaria 42 334 48912.

Ámbito de la Cultura.

La cantidad máxima para la concesión de las subvenciones definidas en estos términos es de 69.500,00 EUR e irá a cargo de las siguientes partidas presupuestarias:

41 334 48901: 65.000,00 EUR. 41 334 48903: 04,500.00 EUR.

Ámbito de Personas con discapacidad.

La cantidad máxima para la concesión de las subvenciones en el ámbito de las personas con discapacidad que se define en estas bases es de 8.000,00 EUR para el año 2017 a cargo de la partida presupuestaria 44 2314 48902.

Ámbito de las Personas mayores.

La cantidad máxima para la concesión de las subvenciones en el ámbito de personas mayores es de 4.000,00 EUR para el año 2017 a cargo de la partida presupuestaria 44 2312 48903.

Ámbito de la Igualdad (mujeres, diversidad sexual y de género LGBTI).

La cantidad máxima para la concesión de las subvenciones en el ámbito de la igualdad es de 7.290,00 EUR para el año 2017 a cargo de la partida presupuestaria 42 2316 48901.

Ámbito de Participación.

La cantidad máxima para la concesión de las subvenciones en el ámbito de la participación es de 15.795,00 EUR para el año 2017 a cargo de la partida presupuestaria 41 924 48901.

Ámbito de la Educación para el desarrollo.

La cantidad máxima para la concesión de las subvenciones en el ámbito de la cooperación y la sensibilización es de 10.000 EUR para el año 2017, a cargo de la partida presupuestaria 42 327 48902.

Ámbito de la Cooperación para el desarrollo.

La cantidad máxima para la concesión de las subvenciones en el ámbito de la cooperación para el desarrollo es de 53.000 EUR para el año 2017 a cargo de la partida presupuestaria 42 327 48901.

Ámbito de la Ayuda humanitaria internacional.

Del presupuesto 2017 dentro de la partida presupuestaria 42 327 48901, se reservan inicialmente 20.000 EUR para estas subvenciones.: 10.000 EUR para proyectos de acción humanitaria y de emergencia internacional y 10.000 EUR para proyectos dirigidos a los niños víctimas de situaciones de emergencia, para su recepción o estancia temporal en el ciudad del Prat, por razones humanitarias.

Ámbito de los Servicios sociales.

Las subvenciones en materia de servicios sociales se cargará a la partida presupuestaria 44 231 48901, transferencia corriente a entidades, con una dotación de 10.000 EUR.

La determinación de la cantidad asignada a cada subvención será el resultado de repartir el crédito proporcionalmente entre los proyectos presentados sobre la base de la puntuación.

No pueden ser objeto subsidio y por lo tanto no se considerará un gasto para justificar la subvención concedida, las realizadas por los siguientes conceptos:

Fiestas o comidas de los miembros de la entidad.

Gastos de representación de representación de cargos directivos.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de tres semanas a contar desde la publicación de de esta convocatoria en el BOP, mediante modelo normalizado que estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento y que podrá presentarse en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano, Plaza de la Vila, 1, sin perjuicio que pueda también presentarse a través de cualquier medio establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El Prat de Llobregat, 15 de marzo de 2017 La tenienta de alcalde del Área de Igualdad y Derechos Sociales, Pilar Eslava Higueras

Cultura
Proyectos de cooperación
Educación
Cooperación al desarrollo
Cultura e idiomas
Tercera edad
Discapacidad
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Igualdad
Juventud
Medio Ambiente
Derechos humanos
Dependencia
Salud
Inclusión social
Fiestas Populares
Empleo y contratación
Promoción cultural
Igualdad de género
Empleo
Seguridad Social
Acciones humanitarias
Desarrollo sostenible