Convocatòria de subvencions a entitats per actuacions d'atenció a famílies en situacions de vulnerabilitat social, any 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Premià de Mar

ANUNCI de subvencions a entitats per a actuacions d'atenció a famílies en situació de vulnerabilitat social, per a l'exercici 2017

BDNS (Identif.): 348549.

Extracte de l'acord de l'Ajuntament de Premià de Mar, pel qual es convoca subvencions a entitats per a actuacions d'atenció a famílies en situació de vulnerabilitat social, per l'exercici 2017.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de les subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index).

Primer: Beneficiaris.

Podran sol·licitar subvencions, totes aquelles entitats i associacions domiciliades en el municipi, sense ànim de lucre i que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de Premià de Mar.

Segon: Objecte.

L'objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions a aquelles entitats que portin a terme activitats en l'àmbit de serveis socials, realitzant accions encaminades a l'atenció a les necessitats bàsiques de persones i/o famílies en risc d'exclusió social durant l'exercici 2017.

Tercer: Bases reguladores.

Es pot consultar el text de les bases reguladores específiques en la web de l'Ajuntament (www.premiademar.cat) al Butlletí de la Província i a les cartelleres d'informació municipal.

Quart: Quantia.

La subvenció es farà efectiva amb càrrec a l'import següent del pressupost de l'Ajuntament de Premià de Mar de l'exercici 2017:

Pla de Cohesió Social, subvencions programa complementari: 10.000,00 EUR.

Cinquè: Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per presentar les sol·licituds i les justificacions serà de 30 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Els interessats hauran de presentar la sol·licitud i la documentació via electrònica en compliment de l'article 14 de la Llei 39/2015. https://www.epremia.net/ovac.

El model de sol·licitud estarà a disposició dels interessats es pot descarregar a la següent adreça:

https://www.epremia.net/ovac/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp#

Premià de Mar, 29 de maig de 2017 L'alcalde, Miquel Buch i Moya

ANUNCIO de subvenciones a entidades para actuaciones de atención a familias en situación de vulnerabilidad social, para el ejercicio 2017

BDNS (Identif.): 348549.

Extracto del acuerdo del Ayuntamiento de Premiá de Mar, por el que se convocan subvenciones a entidades para actuaciones de atención a familias en situación de vulnerabilidad social, para el ejercicio 2017.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de las Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero: Beneficiarios.

Podrán solicitar subvenciones, todas aquellas entidades y asociaciones domiciliadas en el municipio, sin ánimo de lucro y que estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades de Premià de Mar.

Segundo: Objeto.

El objeto de la convocatoria es la concesión de subvenciones a aquellas entidades que lleven a cabo actividades en el ámbito de servicios sociales, realizando acciones encaminadas a la atención de necesidades básicas de personas y/o familias en riesgo de exclusión social durante el ejercicio 2017.

Tercero: Bases reguladoras.

Se puede consultar el texto de las bases reguladoras específicas en la web del Ayuntamiento (www.premiademar.cat), en el Boletín oficial de la Provincia de Barcelona y en las carteleras de información municipal.

Cuarto: Importe.

La subvención se hará efectiva con cargo al importe siguiente del presupuesto del Ayuntamiento de Premià de Mar del ejercicio 2017:

Pla de Cohesió Social, subvenciones programa complementario: 10.000,00 EUR.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para presentar las solicitudes será de 30 días hábiles a contar des del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

Los interesados deberán presentar la solicitud y documentación vía electrónica en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 39/2015. https://www.epremia.net/ovac.

También se podrán presentar por cualquiera de los medios que prevé el articulo 16.4 de la LPAC.

El modelo de solicitud se puede descargar en la siguiente dirección:

https://www.epremia.net/ovac/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp#

Premià de Mar, 29 de mayo de 2017 El alcalde, Miquel Buch Moya

Familia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Vulnerabilidad social
Familias en situación de vulnerabilidad
Catalán
Familias riesgo exclusión social