Convocatòria de subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys per a la pràctica esportiva fora de l'horari escolar a la ciutat de Barcelona corresponent al curs 2016-2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 12/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

ANUNCI sobre la convocatòria ordinària de subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys per a la pràctica esportiva fora d'horari escolar de la ciutat de Barcelona, corresponent al curs 2016-2017

D'acord amb la resolució de la presidència de l'Institut Barcelona Esports, de data 9 de setembre de 2016, s'aprova la convocatòria de subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys per a la pràctica esportiva fora d'horari escolar de la ciutat de Barcelona corresponent al curs 2016-2017 el text de la qual és el següent:

Aquesta convocatòria és anual amb un procediment selectiu únic.

Són d'aplicació a aquesta convocatòria les bases aprovades per resolució de la Presidència de l'Institut Barcelona Esports, de data 15 de juliol de 2016, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província, de data 19 de juliol de 2016, en tot allò que no la contradigui o indiqui expressament.

El crèdit total disponible per aquesta convocatòria és d'1.600.000 EUR, dels quals 1.200.000 EUR és amb càrrec a la partida 0003 48902 34112 del pressupost corresponent a aquest exercici 2016 i 400.000 EUR amb càrrec a la mateixa partida del pressupost de l'exercici de 2017 condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost de l'Institut Barcelona Esports.

Els criteris de valoració són els establerts a la base 8 de les bases publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 19 de juliol de 2016.

Les subvencions s'atorgaran en funció de la renda disponible per membre de la unitat familiar d'acord amb els trams i percentatges de preu de l'activitat que s'indiquen a continuació: Import de la renda familiar disponible per membre de la unitat familiar Percentatge de subvenció del preu de l'activitat De 0 a 6.140 EUR 90% De 6.140,01 a 9.959,66 EUR 60% De 9.959,67 EUR a 12.000 EUR 30%

El preu límit anual per a cada activitat susceptible de ser subvencionada, a partir del qual s'aplicarà el percentatge de subvenció que correspongui per la renda personal disponible, seran els que figuren a la taula següent, segons el tipus d'instal·lació on es desenvolupi l'activitat i la participació (o no) en competicions: Centre educatiu o espai públic Instal·lació esportiva Piscina o activitats al medi natural Sense competició 220,00 EUR 320,00 EUR 300,00 EUR Amb competició 250,00 EUR 360,00 EUR 320,00 EUR

En funció d'aquests preus límits establerts, el màxim import possible de subvenció serà de 324 EUR (90% de 360 EUR).

Els requisits per sol·licitar la subvenció i forma d'acreditació són els que s'estableixen a la base 4, i la seva forma d'acreditació es farà de conformitat amb el que disposa la base 11.

Els òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment d'atorgament de subvenció seran els establerts a la base 7.

La Comissió de Valoració estarà formada pels membres següents:

President: Francesc Terrón Cusí, gerent de l'Institut Barcelona Esports, o persona en qui delegui.

Vocals:

Gabriel Arranz Herrero, director de Promoció i Esdeveniments Esportius de l'Institut Barcelona Esports. Elvira Utrillo Tomas, directora de Planificació i Serveis Generals de l'Institut Barcelona Esports. Mercè Jofra Company, cap del departament de Promoció esportiva de l'Institut Barcelona Esports.

Secretari: Miquel Benito López, secretari delegat de l'Institut Barcelona Esports.

El termini de presentació de les sol·licituds serà el comprés entre l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el 30 de setembre, tots dos inclosos.

El termini per a dictar la resolució del procediment és de tres mesos, a comptar de la data de finalització de la presentació de sol·licituds; transcorregut aquest termini sense dictar resolució els interessats poden considerar denegades les sol·licituds als efectes que pertoquin per a la interposició dels recursos contra la desestimació presumpta de la sol·licitud de subvenció.

Els llocs de presentació de les sol·licituds són els següents i en els horaris que aquestes oficines estableixin:

Districte Ciutat Vella Eixample Sants-Montjuïc Les Corts Sarrià-Sant Gervasi Gràcia Horta-Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí Ajuntament

Adreça Ramelleres, 17. El Raval Aragó, 328. La Dreta de l'Eixample Creu Coberta, 104. Hostafrancs Plaça Comas, 18. Les Corts Anglí, 31. Les Tres Torres Plaça Vila de Gràcia, 2. La Vila de Gràcia Lepant, 387, bxs. Baix Guinardó Plaça Major de Nou Barris, 1. La Guineueta Segre, 24. Sant Andreu Plaça Valentí Almirall, 1. El Clot Plaça Sant Miquel, 3. Barri Gòtic (també dissabtes)

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa. Es procedirà a la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona als efectes del que preveu l'article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, i es tindrà per notificats als interessats. També es publicarà al web municipal i al Tauler d'Edictes.

Contra la resolució del procediment es podrà interposar recurs d'alçada davant l'alcalde de Barcelona en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. També es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar del dia següent al què s'hagi produït l'acte presumpte.

El pagament a les entitats organitzadores homologades que acreditin la inscripció d'infants beneficiaris de subvenció es realitzarà en tres terminis: % Import Mes de pagament i condicions requerides 75% desembre/gener, prèvia presentació de la relació de beneficiaris inscrits 25% Juliol/setembre. Prèvia justificació final de la participació a l'activitat dels beneficiaris inscrits

Per tal de vetllar per la participació dels infants i adolescents sol·licitants de subvenció, es recomana a les entitats homologades que, si és possible, no cobrin cap import a les famílies fins a la publicació de la resolució d'atorgament. En cas que l'entitat necessiti liquiditat per iniciar les activitats, abans que es publiqui la resolució esmentada, podrà exigir a les famílies un pagament màxim del 40% del preu de l'activitat.

Barcelona, 9 de setembre de 2016 El secretari delegat, p. d. 2/2/2013, Miquel Benito López

Deporte
Juventud
Escuelas
Eventos deportivos
Familia