Convocatòria de subvencions de l'Àrea de Drets i Serveis a les Persones, any 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 13-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 13/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Manresa

ANUNCI de convocatòria de subvencions de l'Àrea de Drets i Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Manresa

BDNS (Identif.): 316462.

Extracte de la resolució de 5 de setembre de 2016, de l'Alcalde de l'Ajuntament de Manresa per a l'atorgament de Subvencions de l'Àrea de los Drets y Serveis a les Persones par a l'any 2016.

BDNAS (Identif.): 316462.

De conformitat amb el que es preveu als articles 17.3b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris.

Podran acollir-se a aquesta convocatòria entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa. També ho podran fer grups de fet formats per tres o més persones, la majoria de les quals han d'estar empadronades al municipi de Manresa.

Segon. Objecte.

Activitats relacionades amb:

A. Projectes i activitats per a la difusió de la cultura.

La difusió de las arts escèniques i la música, las arts plàstiques i visuals, la cultura popular i festiva, la difusió i la investigació del patrimoni i altres projectes de difusió cultural (cultura 1/2016) a la ciutat de Manresa, que es duguin a terme en el transcurs de l'exercici 2016.

B. Programa de deportes.

Activitats de promoció esportiva en los àmbits d'esport de competició, educatiu i d'oci (Codi: Esports 1/2016), desenvolupades durant la temporada esportiva 2015-16 o durant l'any 2016.

C. Programa de cooperació.

Projectes de Cooperació al desenvolupament (Codi 1/2016) que es duguin a terme durant el transcurs de l'any 2016.

Tercer. Bases reguladores.

Les bases reguladores es troben publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 8 d'agost de 2016 i estan disponibles a la pàgina web http://www.manresa.cat/.

Quart. Quantia.

L'ajuntament de Manresa destinarà a aquesta convocatòria de subvencions un màxim de 75.600 EUR, distribuïts de la següent forma:

A. Projectes i activitats per a la difusió de la cultura, fins un total de 16.600 EUR, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:

3340 489000 (1.160 EUR). 3341 489000 (6.000 EUR). 3342 489 000 (6.160 EUR). 3343 489 000 (3.000 EUR). 3361 489 000 (280 EUR).

B. Programa de deportes, fins un total de 24.000 EUR, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3411 489000.

C. Programa de cooperació, fins un màxim de 35.000 EUR, amb càrrec a las següents aplicacions pressupostàries:

231 32 489 000 fins un total de 20.000 EUR. 231 32 789 000 fins un total de 15.000 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Del 9 al 30 de setembre de 2016.

Manresa, 6 de setembre de 2016 L'alcalde, Valentí Junyent Torras

ANUNCIO de subvenciones del Área de Derechos y Servicios a las Personas del Ayuntamiento de Manresa

BDNS (Identif.): 316462.

Extracto de la resolución de 30 de agosto de 2016, del alcalde del Ayuntamiento de Manresa para el otorgamiento de Subvenciones en el Área de los Derechos y Servicios a las personas para el año 2016.

BDNAS (Identif.): 316462.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, el texto completo de la cual puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero. Beneficiarios.

Podrán acogerse a esta convocatoria las entidades inscritas en el Registro municipal de entidades ciudadanas de Manresa. También lo podrán hacer grupos de hecho formados por tres o más personas, la mayoría de las cuales estén empadronadas en el municipio de Manresa.

Segundo. Objeto.

Actividades relacionadas con:

A. Proyectos y actividades para la difusión de la cultura.

La difusión de las artes escénicas y la música, las artes plásticas y visuales, la cultura popular y festiva, la difusión y la investigación del patrimonio y otros proyectos de difusión cultural (cultura 1/2016) en la ciudad de Manresa, que se lleven a cargo en el transcurso del ejercicio 2016.

B. Programa de deportes.

Actividades de promoción deportiva en los ámbitos de deporte de competición, educativo y de ocio (Código: Deporte 1/2016), desarrolladas durante la temporada deportiva 2015-16 o durante el año 2016.

C. Programa de cooperación.

Proyectos de Cooperación al desarrollo (Código 1/2016) que se lleven a cabo durante el transcurso del año 2016.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras se encuentran publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del día 8 de agosto de 2016 y están disponibles en la página web http://www.manresa.cat/.

Cuarto. Cuantía.

El Ayuntamiento de Manresa destinará a esta convocatoria de subvenciones un máximo de 75.600 EUR, distribuidos de la siguiente forma:

A. Proyectos y actividades para la difusión de la cultura, hasta un total de 16.600 EUR, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

3340 489000 (1.160 EUR). 3341 489000 (6.000 EUR).

3342 489 000 (6.160 EUR). 3343 489 000 (3.000 EUR). 3361 489 000 (280 EUR).

B. Programa de deportes, hasta un total de 24.000 EUR, con cargo a la aplicación presupuestaria 3411 489000.

C. Programa de cooperación, hasta un máximo de 35.000 EUR, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

231 32 489 000 hasta un total de 20.000 EUR. 231 32 789 000 hasta 15.000 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: Del 9 al 30 de septiembre de 2016.

Manresa, 1 de septiembre de 2016 El alcalde, Valentí Junyent Torras

Cultura
Deporte
Deporte
Proyectos de cooperación
Música
Cultura e idiomas
Cooperación al desarrollo
Promoción deportiva
Asociacionismo ciudadano
Participación ciudadana
Investigación
Artes
Artes Escénicas
Actividades de ocio y tiempo libre
Educación
Ocio y tiempo libre