Convocatòria de les subvencions de menjador escolar per als alumnes d'educació infantil i primària. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 20/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANUNCI de subvencions al mejador escolar d'alumnes d'educació infantil i primària, curs 2015/2016

BDNS (Identif.): 317112

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complert del qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

Infants matriculats en centres d'educació infantil i primària empadronats al municipi de Santa Coloma de Gramenet.

Podran sol·licitar aquest ajuts els pares, mares, tutores/as legals o persona encarregada de la guarda y protecció de l'alumnat.

Segon. Finalitat:

La finalitat d'aquest programa és: Garantir als infants de Santa Coloma un àpat equilibrat a diari.

Els objectius són:

- Incrementar el nombre de beques de menjador escolar disponibles per donar cobertura als infants de famílies en situació de risc de pobresa.

- Complementar l'import dels ajuts individuals de menjador atorgats pel Consell Comarcal del Barcelonès fins cobrir el cost total per a les famílies en situació de risc de pobresa.

Tercer. Bases reguladores:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2012&09/022012020572.pdf&1

Seu electrònica de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet:

https://www.gramenet.cat/lajuntament/seu-electronica/subvencions/

Quart. Import:

Quantia total 1.292.821,78 euros

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

De l'1 de gener al 20 de juny de 2016.

Santa Coloma de Gramenet, 20 de juny de 2016 El tinent d'alcaldessa de l'Àrea d'Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports, Diego Arroyo Bote

ANUNCIO de subvenciones al comedor escolar a alumnos de educación infantil y primaria curso 2015/2016

BDNS(Identif.): 317112

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios:

Niños matriculados en centros de educación infantil y primaria empadronados en el municipio de Santa Coloma de Gramenet.

Podrán solicitar estas ayudas los padres, madres, tutores/as legales o persona encargada de la guarda y protección del alumnado.

Segundo. Finalidad:

La finalidad de este programa es: Garantizar a los niños de Santa Coloma una comida equilibrada a diario.

Los objetivos son:

- Incrementar el número de becas de comedor escolar disponibles para la cobertura a los niños de familias con situación de riesgo de pobreza.

- Complementar el importe de las ayudas individuales de comedor otorgadas por el Consell Comarcal del Barcelonès hasta cubrir el coste total para las familias en situación de riesgo de pobreza.

Tercero. Bases reguladoras:

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2012&09/022012020572.pdf&1

Sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet:

https://www.gramenet.cat/lajuntament/seu-electronica/subvencions/

Cuarto. Importe:

Cuantía total 1.292.821,78 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Del 1 de enero al 20 de junio de 2016.

Santa Coloma de Gramenet, 20 de junio de 2016 El teniente de alcaldesa ejecutivo del Área de Educación, Derechos Sociales, Infancia, Juventud y Deportes, Diego Arroyo Bote

Infancia
Familia
Comedor escolar
Escuelas
Escuelas Infantiles
Alumnado
Educación
Deporte
Juventud
Deporte