Convocatòria de subvencions per a activitats culturals, 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 08-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Matadepera

ANUNCI sobre l'extracte de l'acord de data 24/05/2017 de la Junta de Govern Local pel qual es convoquen els ajuts en règim de concurrència competitiva per activitats culturals per l'any 2017

BDNS (Identif.): 349184.

D'acord amb allò previst als articles 17.3 b) i 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), es publica l'extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:

El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les subvencions es poden trobar a https://seu.matadepera.cat/.

Primer. Beneficiaris:

Poden demanar les subvencions previstes en aquestes bases:

Les entitats que desenvolupin activitats culturals, sempre i quan estiguin inscrites com entitats culturals al Registre Municipal d'Entitats, o n'hagin sol·licitat la inscripció o ho facin en la sol·licitud de subvenció.

Els col·lectius de persones físiques i jurídiques que desenvolupin programes de caràcter cultural al municipi, els quals designaran a un representant. Els altres membres del col·lectiu sol·licitant seran responsables solidaris dels compromisos i obligacions previstes a les bases

Segon. Objecte:

Aquestes bases pretenen donar suport, per part de la regidoria de Cultura, a les activitats culturals realitzades al municipi de Matadepera.

Les línies d'activitat i acció subvencionables són:

c) Accions, programes i activitats culturals pròpies o bé de caràcter puntual promogudes per les entitats culturals del poble.

d) Activitats culturals puntuals realitzades a Matadepera i promogudes per altres entitats o col·lectius de persones físiques i jurídiques.

Les despeses originades en l'execució dels projectes d'actuació subvencionables s'han d'haver realitzat durant l'any 2017.

Tercer. Bases Reguladores.

Ordenança general de subvencions (OGS), el text íntegre de la qual fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 50 de 27.2.2008.

D'altra banda, d'acord amb allò establert a l'article 23.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta convocatòria incorpora les bases específiques que regulen aquest procediment de concessió.

Quart. Quantia.

Per norma general, l'import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l'activitat. En el cas que s'ultrapassi aquest límit, s'haurà de justificar en l'expedient la necessitat de fer-ho, la qual haurà d'estar fonamentada en un especial interès públic o social. En cap cas l'import de la subvenció no podrà ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada.

L'import de subvenció que cada grup o entitat pugui rebre es distribuirà de forma proporcional tenint en compte la puntuació obtinguda pel projecte i la consignació pressupostària de la convocatòria.

Cinquè. Lloc i termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 19 de juny al 14 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

El model de sol·licitud estarà disponible a Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Pl. de l'Ajuntament, 1, 08230 Matadepera, també es podrà descarregar des de la Seu Electrònica de l'Ajuntament: https://seu.matadepera.cat, a l'apartat de tràmits i gestions. Les sol·licituds es podran presentar a la mateixa OAC. No obstant també s'admetran la presentació per qualsevol altre mitjà admès per l'article 16.4 de la LPAC.

Sisè. Altres dades.

Els acords adoptats en el marc d'aquesta convocatòria es publicaran i podran consultar-se en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Matadepera, al qual es pot accedir des de la seu electrònica https://seu.matadepera.cat. Aquestes publicacions tindran efecte de notificació d'acord amb el previst a l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

Matadepera, 25 de maig de 2017 L'alcaldessa, Mireia Solsona i Garriga

ANUNCIO sobre el extracto del acuerdo de fecha 24/05/2017 de la Junta de Gobierno Local por el que se convocan las ayudas en régimen de concurrencia competitiva para actividades culturales para el año 2017

BDNS (Identif.): 349184.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (LGS), se publica el extracto de la convocatoria, el texto completo de la que se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:

El texto íntegro de la convocatoria y los modelos normalizados de solicitud y justificación de las subvenciones se pueden encontrar en https://seu.matadepera.cat/.

Primero. Beneficiarios:

Pueden solicitar las subvenciones previstas en estas bases:

Las entidades que desarrollen actividades culturales, siempre y cuando estén inscritas como entidades culturales en el Registro Municipal de Entidades, o hayan solicitado la inscripción o lo hagan en la solicitud de subvención.

Los colectivos de personas físicas y jurídicas que desarrollen programas de carácter cultural en el municipio, los cuales designarán a un representante. Los otros miembros del colectivo solicitante serán responsables solidarios de los compromisos y obligaciones previstas en las bases.

Segundo. Objeto:

Estas bases pretenden apoyar, por parte de la concejalía de Cultura, a las actividades culturales realizadas en el municipio de Matadepera.

Las líneas de actividad y acción subvencionables son:

c) Acciones, programas y actividades culturales propias o bien de carácter puntual promovidas por las entidades culturales del pueblo.

d) Actividades culturales puntuales realizadas en Matadepera y promovidas por otras entidades o colectivos de personas físicas y jurídicas.

Los gastos originados en la ejecución de los proyectos de actuación subvencionables deberán haberse realizado durante el año 2017.

Tercero. Bases Reguladoras.

Ordenanza general de subvenciones (OGS), el texto íntegro fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 50 de 27.2.2008.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta convocatoria incorpora las bases específicas que regulan este procedimiento de concesión.

Cuarto. Cuantía.

Por norma general, el importe de la subvención no sobrepasará el 50% del coste de la actividad. En caso de que se sobrepase este límite, deberá justificarse en el expediente la necesidad de hacerlo, la cual deberá estar fundamentada en un especial interés público o social. En ningún caso el importe de la subvención no podrá superar el coste de la actividad subvencionada.

El importe de subvención que cada grupo o entidad pueda recibir se distribuirá de forma proporcional teniendo en cuenta la puntuación obtenida por el proyecto y la consignación presupuestaria de la convocatoria.

Quinto. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 19 de junio y acabará el 14 de julio de 2017, ambos incluidos.

El modelo de solicitud estará disponible en Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), Pl. del Ayuntamiento, 1, 08230 Matadepera, también se podrá descargar desde la Sede Electrónica del Ayuntamiento: https://seu.matadepera.cat, en el apartado de trámites y gestiones. Las solicitudes se podrán presentar en la misma OAC. No obstante también se admitirán la presentación por cualquier otro medio admitido por el artículo 16.4 de la LPAC.

Sexto. Otros datos.

Los acuerdos adoptados en el marco de esta convocatoria se publicarán y podrán consultarse en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de Matadepera, al que se puede acceder desde la sede electrónica https://seu.matadepera.cat. Estas publicaciones tendrán efecto de notificación de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (LPAC).'

Matadepera, 25 de mayo de 2017 La alcaldesa, Mireia Solsona Garriga

Actividad cultural
Cultura
Cultura e idiomas