Convocatòria de subvencions per activitats culturals corresponents a programes anuals i projectes concrets, any 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

ANUNCI sobre l'extracte de l'acord del dia 24 de maig de 2017 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, pel que es convoquen subvencions per la realització d'activitats culturals corresponent a programes anuals i per a la realització de projectes concrets per a l'any 2017, en règim de concurrència competitiva

BDNS (Identif.): 348528.

Primer. Beneficiaris:

Les entitats i associacions sense ànim de lucre que estiguin degudament registrades al Registre Municipal d'Entitats i Associacions ciutadanes de l'Ajuntament de Cerdanyola com a entitat cultural, i que realitzin les activitats objecte de la convocatòria.

No seran beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats culturals a les quals se'ls atorgui concessió directa de subvenció mitjançant conveni anual, ja que aquest inclou els programes anuals de la mateixa, excepte que es presenti un projecte concret diferent, de manera puntual.

Segon. Objecte:

L'objectiu general de les subvencions i ajuts que atorga l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per a la realització d'activitats culturals corresponent a PROGRAMA ANUAL i PROJECTES CONCRETS és donar suport a les entitats de Cerdanyola del Vallès que treballen en el camp de la cultura potenciant l'associacionisme com a element dinamitzador de la vida comunitària i col·laborant en:

- La promoció i la qualificació de programes culturals.

- La promoció i la realització d'esdeveniments culturals que es desenvolupin a la ciutat o als barris s'atorgaran subvencions a entitats, que directament o indirectament, promoguin, impulsin o fomentin valors i actituds discriminatòries, sexistes o violentes en susactuaciones.

Tercer. Bases reguladores:

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reglament de subvencions de l'Ajuntament de Cerdanyola aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 29 de juny de 2006.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Article 30 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Bases per a la concessió de subvencions per a la realització de programes anuals i projectes concrets d'activitats culturals aprovades pel Ple de l'Ajuntament del dia 18 de desembre de 1997 a tot el que no contradigui la normativa vigent de subvencions.

Quart. Quantitat.

12.367,09 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini d'admissió es fixa en vint dies hàbils des del dia de la publicació en el BOP, a les quals són aplicables les previsions contingudes en l'article 23.3 de la Llei 38 / 2003.Cerdanyola del Vallès, 25 de maig de 2017.

Cerdanyola del Vallès, 29 de maig de 2017 La secretària, Aurora Corral Garcia

ANUNCIO sobre el extracto del acuerdo del dia 24 de mayo de 2017 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, por el que se convocan subvenciones para la realización de actividades culturales correspondiente a programas anuales y para la realización de proyectos concretos para el año 2017, en régimen de concurrencia competitiva

BDNS (Identif.): 348528.

Primero. Beneficiarios:

Las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que estén debidamente registradas en el Registro Municipal de Entidades y Asociaciones ciudadanas del Ayuntamiento de Cerdanyola como entidad cultural, y que realicen las actividades objeto de la convocatoria.

No serán beneficiarias de estas subvenciones las entidades culturales a las que se les otorgue concesión directa de subvención mediante convenio anual, puesto que éste incluye los programas anuales de la misma, excepto que se presente un proyecto concreto diferente, de forma puntual.

Segundo. Objeto:

El objetivo general de las subvenciones y ayudas que otorga el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés, para la realización de actividades culturales correspondiente a PROGRAMA ANUAL y PROYECTOS CONCRETOS es apoyar a las entidades de Cerdanyola del Vallès que trabajan en el campo de la cultura potenciando el asociacionismo como elemento dinamizador de la vida comunitaria y colaborando en:

- La promoción y la cualificación de programas culturales.

- La promoción y la realización de acontecimientos culturales que se desarrollen en la ciudad o en los barrios se otorgarán subvenciones a entidades, que directa o indirectamente, promuevan, impulsen o fomenten valores y actitudes discriminatorias, sexistas o violentas en susactuaciones.

Tercero. Bases reguladoras:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Reglamento de subvenciones del Ayuntamiento de Cerdanyola aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 29 de junio de 2006.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Artículo 30 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector público y otras medidas de reforma administrativa.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Bases para la concesión de subvenciones para la realización de programas anuales y proyectos concretos de actividades culturales aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento del día 18 de diciembre de 1997 en todo lo que no contradiga la normativa vigente de subvenciones.

Cuarto. Cantidad.

12.367,09 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de admisión se fija en veinte días hábiles desde el día de su publicación en el BOP, a las que serán de aplicación las previsiones contenidas en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003.Cerdanyola del Vallès, 25 de maig de 2017.

Cerdanyola del Vallès, 29 de mayo de 2017 La secretaria, Aurora Corral Garcia

Cultura
Cultura e idiomas
Actividad cultural
Asociacionismo ciudadano