Convocatòria de subvencions per activitats esportives. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 07/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

ANUNCI de convocatòria de subvencions per activitats esportives

BDNS (Identif.): 316120.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8 de la llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el seu text complert es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/):

Primer: Beneficiaris de la subvenció o ajut:

Estar empadronat/da a Vilanova i la Geltrú.

Estar en possessió del DNI/NIE.

Que ni els sol·licitants ni altres membres de la unitat de convivència no tinguin cap deute, ja sigui derivat d'ingressos de dret públic o de dret privat, pendent de pagament amb l'Ajuntament.

Ni el sol·licitant ni els altres membres de la unitat de convivència no posseeixin cap altre immoble, excepte l'habitatge habitual que inclou una plaça d'aparcament.

Tenir uns ingressos bruts familiars que no superin: Membres Unitats familiars Ingressos totals inferiors o iguals a Total en EUR mensuals bruts Total en EUR anuals bruts 1-3 3.5 SMI (*) 1.863'79 EUR 22.365'46 EUR 4 4 SMI (*) 2.130'04 EUR 25.560'52 EUR 5 4.5 SMI (*) 2.396'30 EUR 28.755'59 EUR 6 5 SMI (*) 2.662'55 EUR 31.950'65 EUR 7 5.5 SMI (*) 2.928'81 EUR 35.145'72 EUR Més de 7 4.5 SMI (*) 3.195,06 EUR 38.340'72 EUR

(*) d'acord amb L'article 2 del RD Llei 3/2004 a aquest efectes l'import a tenir en compta es l'anomenat IPREM: Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiple.

Segon: Objectiu de la subvenció o ajut:

Regular els ajuts econòmics destinats a persones físiques a títol individual, afectades per malalties cròniques degeneratives, per facilitar la realització d'activitat física.

Tercer: Bases reguladores:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 20 de juny de 2016.

(https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&06/022016010277.pdf&1)

Quart: Import:

Import màxim destinat a les persones afectades per malalties cròniques degeneratives any 2016: vint-i-cinc mil EUR (25.000 EUR).

Import de la subvenció per sol·licitant: l'ajut econòmic d'aquesta convocatòria no cobrirà en cap cas més del 75% del cost total de l'activitat, no superarà els 180 EUR.

Cinquè: Termini de presentació de sol·licituds:

Del 28 de setembre al 28 d'octubre de 2016. Tràmit presencial a la oficina d'atenció ciutadana (OAC). De dilluns a divendres de 9:00h a 19:00h.

Vilanova i la Geltrú, 27 de juliol 2016 El cap del Servei d'Esports, Ricard Belascoain Garcia

ANUNCIO de convocatoria de subvenciones para actividades deportivas

BDNS (Identif.): 316120.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b i 20.8 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, su texto completo se puede consultar en la Base de Datos Nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/):

Primero: Beneficiarios de la subvención o ayuda:

Estar empadronado/a en Vilanova i la Geltrú.

Estar en posesión del DNI/NIE.

Que ni los solicitantes ni otros miembros de la unidad de convivencia no tengan ninguna deuda, ya sea derivada de ingresos de derecho público o de derecho privado, pendiente de pagar al Ayuntamiento.

Ni el solicitante ni los otros miembros de la unidad de convivencia no posean ningún inmueble, excepto la vivienda habitual que incluye una plaza de aparcamiento.

Tener unos ingresos brutos familiares que no superen: Miembros Unidad Familiar Ingresos totales inferiores o iguales a Total en EUR mensuales brutos Total en EUR anuales brutos 1-3 3.5 SMI (*) 1.863'79 EUR 22.365'46 EUR 4 4 SMI (*) 2.130'04 EUR 25.560'52 EUR 5 4.5 SMI (*) 2.396'30 EUR 28.755'59 EUR 6 5 SMI (*) 2.662'55 EUR 31.950'65 EUR 7 5.5 SMI (*) 2.928'81 EUR 35.145'72 EUR Más de 7 4.5 SMI (*) 3.195,06 EUR 38.340'72 EUR

(*) de acuerdo con el artículo 2 de la RDLei 3/2004 a estos efectos el importe a tener en cuenta es IPREM: Indicador Público de Renta a Efectos Múltiple.

Segundo: Objetivo de la subvención o ayuda:

Regular las ayudas económicas destinadas a personas físicas a título individual, en situación de precariedad económica, para facilitar la realización de actividad física.

Las persones en edad escolar que realicen actividades Deportivas escolares o organizadas por clubs, entidades y programes deportivos del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.

Tercero: Bases reguladoras:

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de fecha 20 de junio de 2016.

(https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&06/022016010277.pdf&1)

Cuarto: Importe:

Importe máximo destinado a las persones en situación de precariedad económica año 2016: veinte mil EUR (20.000 EUR).

Importe de la subvención para el solicitante de esta convocatoria en actividades escolares: máximo un 75% del precio total de la actividad, no superará los 180 EUR. Y para actividades organizadas por entidades, clubes deportivos y programas deportivos del propio Ayuntamiento: a partir de 12 años y como máximo un 25% del precio total de la actividad, no superará los 180 EUR.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes:

Del 28 de septiembre al 28 de octubre de 2016. Trámite presencial en la oficina de atención ciudadana (OAC). De lunes a viernes de 9:00h a 19:00h.

Vilanova i la Geltrú, 27 de julio de 2016 El jefe del Servei d'Esports, Ricard Belascoain Garcia

Actividades deportivas
Escuelas
Precariedad económica
Vivienda
Deporte
Actividades escolares
Clubes y entidades deportivas