Convocatòria de subvencions per als programes d'activitats de cultura, joventut, acció social, promoció de l'esport i competició federativa de les entitats i col·lectius. - Boletín Oficial de Barcelona de 22-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 22/03/2017 hasta 21/04/2017
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santpedor

ANUNCI de convocatòria subvencions en règim de concurrència competitiva pels programes d'activitats de cultura, joventut, acció social promoció de l'esport i competició federativa de les entitats i col·lectius de Santpedor any 2017

BDNS (Identif.): 33545.

EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA.

Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 7 de març de 2017 per la qual es convoquen subvencions per als programes d'activitats de cultura, joventut, acció social, promoció de l'esport i competició federativa de les entitats i col·lectius de Santpedor per a l'any 2017, pel procediment de concurrència competitiva.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris.

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

No tenir afany de lucre.

Estar inscrits en el corresponent registre d'entitats municipal de Santpedor.

Realitzar activitats d'interès general al municipi.

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Santpedor.

Complir tots els requisits establerts per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel seu reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per l'Ordenança general reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Santpedor, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 2 de febrer de 2015 el seu cas, pel que estableixi la corresponent convocatòria.

Segon. Objecte.

Podran acollir-se a aquestes subvencions tots els projectes i accions que tinguin per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública.

Les sol·licituds hauran d'acollir-se a un dels dos programes que s'ofereixen relacionats amb els àmbits següents:

ACCIÓ SOCIAL.

Projectes socials de caràcter puntual. Suport a l'organització d'actuacions d'utilitat i d'interès social que siguin de caràcter puntual.

Suport a l'activitat ordinària o programacions anuals de l'entitat. Suport a l'activitat regular que tingui per objectiu facilitar la tasca de les entitats i associacions de solidaritat i cooperació.

CULTURA:

Projectes culturals de caràcter puntual. Suport a l'organització d'esdeveniments culturals locals de caràcter puntual i de participació oberta a tota la població tal com:

Activitats relacionades amb les festes del cicle festiu i la difusió de la cultura popular i festiva.

Activitats destinades a la difusió de les arts (música, teatre, dansa, programes socioculturals,...).

Altres projectes culturals singulars.

Suport a l'activitat ordinària o programacions anuals de l'entitat. Suport a l'activitat regular que tingui per objectiu facilitar l'accés de la població a una forma d'activitat cultural.

EDUCACIÓ.

Projectes educatius de caràcter singular. Suport a la implementació de projectes per a la millora de l'educació en l'àmbit local. S'hi podran acollir la posada en marxa d'accions dins i fora de l'horari lectiu, accions de suport a la funció educativa de les famílies, etc.

Suport a l'activitat ordinària o programacions anuals d'Associacions de Pares i Mares i d'Associacions d'Alumnes. Suport a les despeses de funcionament de les entitats que tenen com a objectiu principal de la seva actuació d'acompanyament a l'escolaritat i/o a la funció educativa de les famílies i/o l'entorn.

ESPORT.

Activitats de promoció de l'esport de caire puntual. Suport a l'organització d'esdeveniments esportius de caràcter puntual i de participació oberta, propis de les diferents vessants de l'esport: recreació, salut i competició.

Suport a les programacions anuals de l'entitat o activitats de competició federativa. Suport als programes esportius que tinguin per objectiu facilitar l'accés regular de la població a l'activitat físicoesportiva.

JOVENTUT:

Projectes juvenils de caràcter puntual. Suport a l'organització d'esdeveniments de caràcter puntual i de participació oberta a tota la població destinats al col·lectiu jove del municipi.

Suport a l'activitat ordinària o programacions anuals de l'entitat. Suport a l'activitat regular que tingui per objectiu afavorir el col·lectiu jove del municipi.

Tercer. Bases reguladores.

Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan aprovades en data 26 de gener de 2016, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 23 de febrer de 2016.

Quart. Quantia de l'ajuda.

La quantitat total que pot ser atorgada en concepte de subvencions és la prevista al capítol IV del Pressupost General de l'Ajuntament de Santpedor:

Subvencions Ordinàries de promoció i difusió cultural: 9.650 EUR amb càrrec a la partida 5033448900.

Subvencions Ordinàries de foment d'activitats per a joves: 900 EUR amb càrrec a la partida 5533448900.

Subvencions Ordinàries d'acció social: 2.000 EUR amb càrrec a la partida 8023148900.

Subvencions Ordinàries de foment de l'esport: 23.200 EUR amb càrrec a la partida 6034148900.

Subvencions Ordinàries de promoció educativa: 6.600 EUR amb càrrec a la partida 7032648900.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 21 d'abril de 2017.

Sisè. Altres dades.

Les sol·licituds s'han de presentar conjuntament amb la memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat, al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Santpedor, situat a la Plaça Gran núm. 4, de dilluns a divendres de 9h a 14 h o dimecres i dijous de 17h a 19 h.

Cada entitat podrà sol·licitar un màxim de 3 projectes en total.

Santpedor, 7 de març de 2017 L'alcalde, Xavier Codina Casas

ANUNCIO de convocatoria subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para los programas de actividades de cultura, juventud, acción social, promoción del deporte y competición federativa de las entidades y colectivos de Santpedor año 2017

BDNS (Identif.): 335454.

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA.

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno del día 7 de marzo de 2017 por la que se convocan subvenciones para los programas de actividades de cultura, juventud, acción social, promoción del deporte y competición federativa de las entidades y colectivos de Santpedor para el año 2017, por procedimiento de concurrencia competitiva.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica extracto de la convocatoria el texto completo de la misma puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios/as de estas subvenciones las personas jurídicas que hayan de realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento, siempre que no estén afectadas por ninguna de las prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), y reúnan las siguientes condiciones:

a) No tener ánimo de lucro.

b) Estar inscritos en el correspondiente registro de entidades municipal de Santpedor.

c) Realizar actividades de interés general en el municipio.

d) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Santpedor.

e) Cumplir todos los requisitos establecidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, por su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el Decreto 179/1995, de 13 de junio, que aprueba el reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales, por la Ordenanza general reguladora de subvenciones del Ayuntamiento de Santpedor, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 2 de febrero de 2015 su caso, por lo que establezca la correspondiente convocatoria.

Segundo: Objeto.

Podrán acogerse a estas subvenciones todos los proyectos y acciones que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o de interés social o de promoción de una finalidad pública.

Las solicitudes deberán acogerse a uno de los dos programas que se ofrecen relacionados con los siguientes ámbitos:

ACCIÓN SOCIAL.

' Proyectos sociales de carácter puntual. Apoyo a la organización de actuaciones de utilidad y de interés social que sean de carácter puntual.

' Apoyo a la actividad ordinaria o programaciones anuales de la entidad. Apoyo a la actividad regular que tenga por objetivo facilitar la labor de las entidades y asociaciones de solidaridad y cooperación.

CULTURA:

' Proyectos culturales de carácter puntual. Apoyo a la organización de eventos culturales locales de carácter puntual y de participación abierta a toda la población tal como:

- Actividades relacionadas con las fiestas del ciclo festivo y la difusión de la cultura popular y festiva.

- Actividades destinadas a la difusión de las artes (música, teatro, danza, programas socioculturales,...).

- Otros proyectos culturales singulares.

' Apoyo a la actividad ordinaria o programaciones anuales de la entidad. Apoyo a la actividad regular que tenga por objetivo facilitar el acceso de la población a una forma de actividad cultural.

EDUCACIÓN.

' Proyectos educativos de carácter singular. Apoyo a la implementación de proyectos para la mejora de la educación en el ámbito local. Se podrán acoger la puesta en marcha de acciones dentro y fuera del horario lectivo, acciones de apoyo a la función educativa de las familias, etc.

' Apoyo a la actividad ordinaria o programaciones anuales de Asociaciones de Padres y Madres y de Asociaciones de Alumnos. Apoyo a los gastos de funcionamiento de las entidades que tienen como objetivo principal de su actuación de acompañamiento a la escolaridad y / o a la función educativa de las familias y / o el entorno.

DEPORTE.

' Actividades de promoción del deporte de tipo puntual. Apoyo a la organización de eventos deportivos de carácter puntual y de participación abierta, propios de las diferentes vertientes del deporte: recreación, salud y competición.

' Apoyo a las programaciones anuales de la entidad o actividades de competición federativa. Apoyo a los programas deportivos que tengan por objetivo facilitar el acceso regular de la población a la actividad físico.

JUVENTUD:

' Proyectos juveniles de carácter puntual. Apoyo a la organización de eventos de carácter puntual y de participación abierta a toda la población destinados al colectivo joven del municipio.

' Apoyo a la actividad ordinaria o programaciones anuales de la entidad. Apoyo a la actividad regular que tenga por objetivo favorecer el colectivo joven del municipio.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones se aprobaron en fecha 26 de enero de 2016, y se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona en fecha 23 de febrero de 2016.

Cuarto. Cantidad de la ayuda.

La cantidad total que puede ser otorgada en concepto de subvenciones es la prevista en el capítulo IV del Presupuesto General del Ayuntamiento de Santpedor:

Subvenciones Ordinarias de promoción i difusión cultural: 9.650 EUR con cargo a la partida 5033448900.

Subvenciones Ordinarias de fomento de actividades para jóvenes: 900 EUR con cargo a la partida 5533448900.

Subvenciones Ordinarias de acción social: 2.000 EUR con cargo a la partida 8023148900.

Subvenciones Ordinarias de fomento del deporte: 23.200 EUR con cargo a la partida 6034148900.

Subvenciones Ordinarias de promoción educativa: 6.600 EUR con cargo a la partida 7032648900.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de las solicitudes terminará el día 21 de abril de 2017.

Sexto. Otros datos.

Las solicitudes se presentarán conjuntamente con la memoria del proyecto / actividad a realizar por el que se solicita la subvención, de acuerdo con el modelo normalizado, en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Santpedor, situado en la Plaza Gran núm. 4, de lunes a viernes de 9h a 14h o miércoles y jueves de 17h a 19 h.

Cada entidad podrá solicitar un máximo de 3 proyectos en total.

Santpedor, 7 de marzo de 2017 El alcalde, Xavier Codina Casas

Cultura
Deporte
Acción social
Educación
Familia
Juventud
Cultura e idiomas
Promoción deportiva
Música
Salud
Fiestas Populares
Promoción cultural
Actividades de servicios sociales
Eventos
Deporte
Asociacionismo escolar
Artes
Actividad cultural
Danza
Teatro
Actividades en materia de juventud
Fomento del deporte
Eventos deportivos