Convocatòria de subvencions per a la Cavalcada de Reis 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 07/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ANUNCI de convocatòria de subvencions per a la Cavalcada de Reis 2017

BDNS (Identif.): 316049.

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

Entitats sense ànim de lucre amb seu o delegació a Sant Boi de Llobregat, inscrites al registre municipal d'entitats, que disposin d'un equip qualificat de treball en matèria d'escenografia, vestuari i maquillatge de com a mínim 15 persones.

Segon. Objecte:

- Construcció i decoració d'una de les plataformes de les que disposa aquest Ajuntament per a la cavalcada. - Decoració de dos carrosses ja construïdes. - Maquillatge i supervisió de les comitives reials i elements escenogràfics.

Tercer. Bases reguladores:

Registre 0220160133335, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 1 d'agost de 2016.

Quart. Import:

La dotació econòmica prevista és de 10.875 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Des del dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria fins el 23 de setembre.

Sant Boi de Llobregat, 31 d'agost de 2016 El regidor de l'Àrea de Territori i Desenvolupament Econòmic, José Angel Carcelén Lujan

ANUNCIO de convocatoria de subvenciones para la Cabalgata de Reyes 2017

BDNS (Identif.): 316049.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios:

Entidades sin ánimo de lucro con sede o delegación en Sant Boi de Llobregat, inscritas en el registro municipal de entidades, que dispongan de un equipo cualificado de trabajo en materia de escenografía, vestuario y maquillaje de como mínimo 15 personas.

Segundo. Objeto:

- Construcción y decoración de una de las plataformas de las que dispone este Ayuntamiento para la cabalgata. - Decoración de dos carruajes ya construidos. - Maquillaje, vestuario de la comitiva a pie y otros gastos organizativos. - Organización y supervisión de las comitivas reales y elementos escenográficos.

Tercero. Bases reguladoras:

Registro 022016013335, publicadas en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en fecha de 1 de agosto de 2016.

Cuarto. Importe:

La dotación económica prevista es de 10.875 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Des del día siguiente a la publicación de esta convocatoria hasta el 23 de septiembre.

Sant Boi de Llobregat, 31 de agosto de 2016 El concejal del Área de Territorio y Desarrollo Económico, José Angel Carcelén Lujan

Cabalgatas
Desarrollo económico
Empleo
Empleo y contratación