Convocatòria de subvencions per al desenvolupament d'activitats esportives 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 24/03/2017 hasta 23/04/2017
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

ANUNCI de convocatòria de subvencions per al desenvolupament d'activitats esportives 2017

BDNS (Identif.): 335661.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 23 de febrer de 2017, va aprovar la següent convocatòria de subvencions:

TITOL CONVOCATÒRIA: SUBVENCIONS PER EL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS ESPORTIVES 2017 CODI BDNS: CODI INTERN: SUB_2/2017_ESPORTS.

Bases Reguladores: La Junta de Govern Local de 8 de març de 2016 van ser aprovades les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a l'any 2016, des de les regidories de Cultura, Joventut i Esports.

Objecte: L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar activitats, projectes i esdeveniments esportius que formin part del funcionament ordinari i extraordinari de les entitats esportives del municipi, que siguin d'interès públic i social.

Aplicació pressupostària: 2017 341 48963.

Import màxim convocatòria: 15.000,00 EUR.

Procediment de concessió: El procediment de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria serà el de concurrència competitiva.

Beneficiaris: Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que compleixi els requisits establerts per a cadascuna de les línies de subvenció previstes a les bases.

Termini de sol·licitud: serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal.

Documentació: La sol·licitud s'haurà de formular en impresos normalitzats que es facilitaran a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i haurà d'anar acompanyat de la documentació general per a totes les línies de subvenció i de l'especifica que es sol·licita (veure bases).

Rectificació de defectes o omissions en la documentació: Si la sol·licitud o documentació no reunís els requisits exigits a les bases es requerirà a l'interessat, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la recepció de la notificació, procedeixi a esmenar les deficiències i acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que en cas de no fer-ho se'l tindrà per desistit de la seva petició.

Criteris objectius d'atorgament de la subvencions: La quantitat total atorgada en subvenció a cada entitat estarà en funció del nombre de sol·licituds, essent aquesta quantitat proporcional al valor final de les puntuacions obtingudes pel conjunt de sol·licituds de cada projecte segons els següents criteris objectius de puntuació.

Activitats regulars.

Nombre d'esportistes empadronats al municipi menors de 16 anys (fins a 1 punts).

Programes i/o activitats de formació destinats a la promoció i el foment de l'activitat física i l'esport en categories de base/o formació (fins a 40 punts).

Per tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil (fins a 15 punts)

Foment de l'esport femení (fins a 10 punts).

El nivell de qualificació dels tècnics a càrrec del programa i/o activitat (fins a 15 punts).

Activitats extraordinàries.

Actes oberts a la població, mínim de 50 participants (fins a 20 punts).

Promoció de projectes d'esports minoritaris a la ciutat (fins a 20 punts).

Especial incidència d'activitats i/o programes esportius en col·lectius específics (disminuïts, gent gran, integració social i altres) (fins a 15 punts).

La dificultat per executar les activitats sense subvenció (fins a 25 punts).

La col·laboració amb la Regidoria d'Esports en l'organització d'activitats esportives de caràcter puntual (fins a 20 punts).

Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió (veure bases).

Termini de resolució, de notificació i règim de recursos (veure bases).

Despeses subvencionables: Als efectes de justificar adequadament les despeses de realització dels projectes/activitats subvencionades en virtut d'aquesta convocatòria, seran subvencionables, sempre i quan de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada:

1. Adquisició de material esportiu fungible i inventariable.

2. Despeses per desplaçaments.

3. Contractació d'assegurança de l'esport realitzat per part dels clubs i destinada a la cobertura de les possibles reclamacions derivades de la pràctica esportiva del mateix club.

4. Premis (trofeus, copes, medalles, etc...) en matèria d'esports per als actes organitzats directament per l'entitat.

5. L'acte esportiu de competició no federat i obert a la població que organitzin les entitats esportives.

Per contra, NO seran subvencionables:

1. Despeses de menjars i/o begudes: restaurants, muntatge bar durant els partits, etc.

2. Despeses d'activitats internes amb ànim de lucre.

3. Despeses de material d'ús personal intransferible (botes, sabatilles, patins, proteccions personals...).

Sant Andreu de Llavaneres, 23 de febrer de 2017 L'alcalde, Joan Mora Buch

ANUNCIO de subvenciones para el desarrollo de actividades deportivas 2017

BDNS (Identif.): 335661.

La Junta de Gobierno, en sesión ordinaria el 23 de febrero de 2017, aprobó la siguiente convocatoria de subvenciones:

TÍTULO DE LA CONVOCATORIA: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2017. CÓDIGO BDNS: CÓDIGO INTERNO: SUB_2/2017_DEPORTES.

Bases Reguladoras: En la junta de Gobierno Local de 8 de marzo de 2016 fueron aprobadas las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por parte del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres para el año 2016, desde las áreas de Cultura, juventud y deportes.

Objeto: El objeto de esta convocatoria es fomentar la actividad física, proyectos y eventos deportivos que formen parte del funcionamiento ordinario y extraordinario de las entidades deportivas del municipio, que sean de interés público y social.

Aplicación presupuestaria: 2017 341 48963.

Importe máximo de la convocatoria: 15.000,00 EUR.

Procedimiento de concesión: El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de esta convocatoria será de concurrencia competitiva.

Beneficiarios: Se pueden presentar a esta convocatoria cualquier persona física o jurídica siempre que no esté afectada por ninguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Llei 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y que cumplan los requisitos establecidos para cada una de las líneas de subvenciones previstas en las bases.

Plazo de solicitud: será de un mes a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria al Boletín Oficial de la Provincia y la web municipal.

Documentación: Las solicitudes se deberán formular en impresos normalizados que se facilitarán en la Oficina de Atención al Ciudadano o en la web municipal, con el siguiente contenido y deberán ir acompañados de la documentación general para todas las líneas de subvenciones y de la especifica que se solicite (ver bases).

Rectificación de defectos u omisiones en la documentación: Si la solicitud o documentación no reunieran los requisitos exigidos en las bases se requerirá al interesado, para que, en el periodo de diez días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de la notificación, proceda a rectificar las deficiencias y acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia de que en caso de no hacerlo se le tendrá por desistido de la petición.

Criterios objetivos de otorgamiento de las subvenciones: La cantidad total que se otorgue a cada entidad será en función del número de solicitudes, siendo esta la cantidad proporcional al valor final de las puntuaciones obtenidas por el conjunto de solicitudes de cada proyecto según los siguientes criterios objetivos de puntuación.

Actividades regulares.

Número de deportistas empadronados en el municipio menores de 16 años (hasta 1 punto).

Programas y/o actividades de formación destinados a promocionar y fomentar la actividad física y el deporte en categorías base o formación (hasta 40 puntos).

Por tener contratado un seguro de responsabilidad civil (hasta 15 puntos).

Promoción del deporte femenino (hasta 10 puntos).

Nivel de cualificación de los técnicos a cargo del programa/actividad (hasta 15 puntos).

Actividades extraordinarias.

Actos abiertos a la población, mínimo de 50 participantes (hasta 20 puntos).

Promoción de proyectos deportivos minoritarios en el municipio (hasta 20 puntos).

Especial incidencia de la actividad/programas deportivos en colectivos específicos (disminuidos, gente mayor, integración social y otros) (hasta 15 puntos).

La dificultad de ejecutar las actividades sin subvención (hasta 25 puntos).

La colaboración con la Concejalía de Deportes en la organización de actividades deportivas de carácter puntual (hasta 20 puntos).

Órganos competentes para la instrucción y la propuesta de concesión (ver bases).

Plazo de resolución, notificación y régimen de recursos (ver bases).

Gastos subvencionables: A los efectos de justificar adecuadamente los gastos de realización de los proyectos/actividades subvencionadas en virtud de esta convocatoria, serán subvencionables, siempre y cuando y sin ninguna duda respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada:

1. Adquisición de material deportivo fungible y inventariable.

2. Gastos en desplazamientos.

3. Seguros contratados por los clubs y destinados a la cobertura de posibles reclamaciones derivadas de la práctica deportiva del propio club.

4. Premios (trofeos, copas, medallas, etc.) para los actos organizados directamente por las entidades deportivas.

5. Cualquier acto deportivo de competición no federado y abierto a la población que organicen las entidades deportivas.

Por contra, NO serán subvencionables:

1. Gastos en comidas y/o bebidas: restaurantes, organización de bares durante los partidos, etc.

2. Gastos de actividades internas con ánimo de lucro.

3. Gastos en material de uso personal intransferible (botas, zapatillas, patines, protecciones personales...).

Sant Andreu de Llavaneres, 23 de febrer de 2017 El alcalde, Joan Mora Buch

Deporte
Deporte
Actividades deportivas
Cultura
Eventos deportivos
Clubes y entidades deportivas
Tercera edad
Formación
Juventud
Promoción deportiva
Deportistas y técnicos
Material deportivo
Inclusión social
Restaurantes