Convocatòria de subvencions per a entitats esportives - Boletín Oficial de Lleida de 05-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ANUNCI

Per Decret d'Alcaldia de data 30 de maig de 2017, es va adoptar la següent resolució:

Atès que l'Ajuntament en Ple, en sessió de 6 de juny de 2012, va aprovar les bases reguladores dels ajuts i subvencions destinades a entitats i associacions (BOP núm. 87, de 23 de juny de 2012) i en sessió de 21 de febrer de 2013, va aprovar la modificació de l'ordenança municipal de les esmentades bases (BOP núm. 64,de 17 d'abril de 2013).

Atès la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat per Reial Decret 887/2006.

Atès el pressupost municipal per a l'any 2017.

Resolc:

Primer. Obrir convocatòria per a la concessió d'ajuts i subvencions a les entitats i associacions municipals de caràcter esportiu, en l'exercici 2017.

Segon. La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases aprovades i publicades en el BOP núm. 87, de 23 de juny de 2012 i núm. 64, de 17 d'abril de 2013, reguladores dels ajuts i subvencions destinades a entitats i associacions.

Tercer. El termini de presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació que l'acompanya és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al BOP.

Quart. Les sol·licituds, juntament amb la documentació que regula l'art. 5 de les bases, s'han de presentar en el formulari que es facilitarà a les dependències de l'Ajuntament o per Internet a http://www.juneda.cat . Cinquè. Els imports màxims destinats als ajuts que preveuen les bases reguladores dels ajuts i subvencions destinades a entitats i associacions i que es convoquen mitjançant aquesta resolució, aniran a càrrec de les partides dels pressupostos de l'Ajuntament de l'exercici 2017.

Sisè. Les actuacions objecte d'aquest ajuts s'han de dur a terme l'any natural de la convocatòria.

Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades, cal atenir-se a les bases esmentades. La finalització del termini de justificació és el que s'indiqui a la resolució.

Setè. La resolució es notificarà a les persones interessades, en el termini de tres mesos a comptar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud d'ajut.

Vuitè. Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Junta de Govern local, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació o interposar directament recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Juneda, 30 de maig de 2017

L'alcalde, Antoni Villas Miranda

Deporte
Deporte