Convocatòria de subvencions per finançar activitats de cultura popular i tradicional organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 23/03/2017 hasta 21/04/2017
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis de Cultura

ANUNCI de convocatòria de subvencions destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre

BDNS (Identif.): 334399.

Extracte de l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 23 de febrer de 2017, relatiu a la convocatòria de subvencions per finançar activitats de cultura popular i tradicional dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona, durant l'any 2017, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre.

D'acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Primer. Beneficiaris.

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

- Associacions, fundacions i entitats sense finalitat de lucre i de caràcter cultural. Queden, per tant, excloses les associacions de veïns, els partits i associacions polítiques i sindicals, els col·legis professionals i, en general, aquelles entitats que aborden els aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats.

- També queden excloses d'aquesta línia de subvencions les activitats organitzades per entitats que agrupen altres associacions (Federacions, Coordinadores, Agrupacions...), per tenir una convocatòria pròpia de subvencions.

- Tampoc podran participar les administracions públiques.

El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus estatuts.

- Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona, i que així consti en els seus estatuts.

Segon. Objecte.

L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l'Àrea de Cultura, Educació i Esports, destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2017.

Tercer. Bases reguladores.

Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d'octubre de 2008, va ser aprovada inicialment l'Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions.

L'Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009.

D'altra banda, i a l'empara d'allò establert a l'article 23.2.a) de la LGS, les presents convocatòries incorporen les bases específiques que contenen les regulacions particulars d'aquest procediment de concessió.

Quart. Quantia.

L'import que es destinarà a aquestes actuacions serà de QUATRE-CENTS CINQUANTA MIL EUR (450.000 EUR).

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentada consignació pressupostària.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total previst.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Trenta dies naturals a partir del dia següent de la publicació d'aquest extracte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sisè. Altres dades.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria s'hauran de destinar a finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017 hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer de 2018.

La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats.

En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total del projecte presentat.

Barcelona, 6 de març de 2017 La gerent de Serveis de Cultura, Núria Lomas i Pascual

ANUNCIO de convocatoria de subvenciones destinadas a financiar actividades de cultura popular y tradicional organizadas por las entidades culturales sin finalidad de lucro

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Barcelona, de fecha 23 de febrero de 2017, relativo a la convocatoria de subvenciones para financiar actividades de cultura popular y tradicional en la demarcación de la Diputación de Barcelona, para el año 2017, a favor de entidades culturales sin finalidad de lucro.

BDNS (Identif.): 334399.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, el cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

El texto íntegro de la convocatoria y los modelos normalizados de solicitud y justificación de las subvenciones se pueden encontrar en http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas jurídicas que tengan que realizar la actividad que fundamenta su concesión, siempre que no estén afectadas por ninguna de las prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (en adelante LGS), y reúnan las siguientes condiciones:

- Asociaciones, fundaciones y entidades sin finalidad de lucro y de carácter cultural. Quedan, por tanto, excluidas las asociaciones de vecinos, los partidos y asociaciones políticas y sindicales, los colegios profesionales y, en general, aquellas entidades que abordan los aspectos culturales de forma secundaria en sus actividades.

- También quedan excluidas de esta línea de subvenciones las actividades organizadas por entidades que agrupan otras asociaciones (Federaciones, Coordinadoras, Agrupaciones,...), por tener una convocatoria propia de subvenciones.

- Tampoco podrán participar las administraciones públicas.

El carácter cultural de las entidades deberá quedar debidamente acreditado en sus estatutos.

- Tener el domicilio social en la demarcación de la Diputación de Barcelona, y que así conste en sus estatutos.

Segundo. Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, tramitación, concesión, cobro y justificación de las subvenciones que conceda la Diputación de Barcelona a través de la Gerencia de

Servicios de Cultura del Área de Cultura, Educación y Deportes, destinadas a financiar actividades que tengan como objetivo el fomento y la difusión de la cultura popular y tradicional a realizar en la demarcación de la Diputación de Barcelona durante 2017.

Tercero. Bases reguladoras.

Por acuerdo del Pleno de la Diputación de Barcelona de fecha 30 de octubre de 2008, fue aprobada inicialmente la Ordenanza General de Subvenciones de la Corporación, acuerdo que se elevó a definitivo por no haberse formulado reclamaciones.

La ordenanza, que establece las bases reguladoras generales del procedimiento de concesión de subvenciones, fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 13, correspondiente al día 15 de enero de 2009.

Por otro lado, y al amparo de lo establecido en el artículo 23.2.a) de la LGS, la presente convocatoria incorpora las bases específicas que contienen las regulaciones particulares de este procedimiento de concesión.

Cuarto. Cuantía.

El importe que se destinará a estas actuaciones será de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL EUR (450.000 EUR).

No podrán concederse subvenciones por importe superior a la citada consignación presupuestaria.

El órgano competente para la concesión podrá, discrecionalmente, no agotar el crédito total previsto.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Treinta días naturales a partir del día siguiente de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

Sexto. Otros datos.

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria se deberán destinar a financiar proyectos desarrollados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 y deberán justificarse, como máximo, el día 28 de febrero de 2018.

La valoración de las solicitudes presentadas tendrá un máximo de 50 puntos. Los proyectos y/o acciones subvencionadas tendrán que obtener un mínimo de 15 puntos en esta valoración para ser estimados.

En ningún caso la subvención concedida superará el 50% del coste total del proyecto presentado.

Barcelona, 6 de marzo de 2017 La gerente de Serveis de Cultura, Núria Lomas i Pascual

Cultura
Cultura e idiomas
Educación
Deporte
Deporte
Actividades sindicales
Asociacionismo vecinal