Convocatòria de subvencions per finançar projectes educatius a favor d'entitats sense finalitat de lucre promogudes per la Gerència de Serveis d'Educació. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 23/03/2017 hasta 21/04/2017
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Educació

ANUNCI de convocatòria de subvencions per finançar projectes educatius a favor d'entitats sense finalitat de lucre promogudes per la Gerència de Serveis d'Educació

BDNS (Identif.): 334405.

Extracte de l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 23 de febrer de 2017, relatiu a la convocatòria de subvencions per a finançar projectes educatius a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona, durant l'any 2017, a favor d'entitats sense finalitat de lucre, promoguda per la Gerència de Serveis d'Educació.

D'acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/educacio/esfl.

Primer. Beneficiaris.

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones jurídiques legalment constituïdes que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que tinguin domicili social a la província de Barcelona i reuneixin les següents condicions:

Associacions, fundacions i entitats sense finalitat de lucre en l'àmbit educatiu. Queden expressament excloses les associacions de pares i mares i les seves federacions, així com les entitats de caràcter mercantil.

Segon. Objecte.

L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d'Educació de l'Àrea de Cultura, Educació i Esports, destinades a finançar projectes educatius que tinguin com a objectiu la millora de l'èxit educatiu, la reducció de l'abandonament escolar prematur i el foment de les habilitats de pares i mares per desenvolupar la seva funció educativa, a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2017, a favor d'entitats sense finalitat de lucre.

Tercer. Bases reguladores.

Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d'octubre de 2008, va ser aprovada inicialment l'Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions.

L'Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009.

D'altra banda, i a l'empara d'allò establert a l'article 23.2.a) de la LGS, les presents convocatòries incorporen les bases específiques que contenen les regulacions particulars d'aquest procediment de concessió.

Quart. Quantia.

L'import que es destinarà a aquestes actuacions serà de DOS-CENTS MIL EUR (200.000 EUR).

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentada consignació pressupostària.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la convocatòria o no esgotar el crèdit total previst.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Trenta dies naturals a partir del dia següent de la publicació d'aquest extracte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sisè. Altres dades.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria s'hauran de destinar a finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017 i hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer de 2018.

La valoració de les sol·licituds presentades tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats.

En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total del projecte presentat.

Barcelona, 6 de març de 2017 El gerent de Serveis d'Educació, Jordi Plana Arrasa

ANUNCIO de convocatoria de subvenciones para financiar proyectos educativos a favor de entidades sin finalidad de lucro promovida por la Gerencia de Servicios de Educación

BDNS (Identif.): 334405.

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Barcelona, de fecha 23 de febrero de 2017, relativo a la convocatoria de subvenciones para financiar proyectos educativos a realizar en la demarcación de la Diputación de Barcelona durante el año 2017, a favor de entidades sin finalidad de lucro, promovida por la Gerencia de Servicios de Educación.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, el cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

El texto íntegro de la convocatoria y los modelos normalizados de solicitud y justificación de las subvenciones se pueden encontrar en http://www.diba.cat/web/educacio/esfl.

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas jurídicas legalmente constituidas que tengan que realizar la actividad que fundamenta su concesión, siempre que no estén afectadas por ninguna de las prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, que tengan domicilio social en la provincia de Barcelona i reúnan las siguientes condiciones:

Asociaciones, fundaciones y entidades sin finalidad de lucro en el ámbito educativo. Quedan expresamente excluidas las asociaciones de padres y madres y sus federaciones, así como las entidades de carácter mercantil.

Segundo. Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, tramitación, concesión, cobro y justificación de las subvenciones que conceda la Diputación de Barcelona a través de la Gerencia de Servicios de Educación del Área de Cultura, Educación y Deportes, destinadas a financiar proyectos educativos que tengan como objetivo la mejora del éxito educativo, la reducción del abandono escolar prematuro y el fomento de las habilidades de padres y madres para desarrollar su función educativa, a realizar en la demarcación de la Diputación de Barcelona durante el año 2017, a favor de entidades sin finalidad de lucro.

Tercero. Bases reguladoras.

Por acuerdo del Pleno de la Diputación de Barcelona de fecha 30 de octubre de 2008, fue aprobada inicialmente la Ordenanza General de Subvenciones de la Corporación, acuerdo que se elevó a definitivo por no haberse formulado reclamaciones.

La ordenanza, que establece las bases reguladoras generales del procedimiento de concesión de subvenciones, fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 13, correspondiente al día 15 de enero de 2009.

Por otro lado, y al amparo de lo establecido en el artículo 23.2.a) de la LGS, la presente convocatoria incorpora las bases específicas que contienen las regulaciones particulares de este procedimiento de concesión.

Cuarto. Cuantía.

El importe que se destinará a estas actuaciones será de DOSCIENTOS MIL EUR (200.000 EUR).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Treinta días naturales a partir del día siguiente de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

Sexto. Otros datos.

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria se deberán destinar a financiar proyectos desarrollados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 y deberán justificarse, como máximo, el día 28 de febrero de 2018.

La valoración de las solicitudes presentadas tendrá un máximo de 100 puntos. Los proyectos y/o acciones subvencionadas tendrán que obtener un mínimo de 65 puntos en esta valoración para ser estimados.

En ningún caso la subvención concedida superará el 50% del coste total del proyecto presentado.

Barcelona, 6 de marzo de 2017 El gerente de Serveis d'Educació, Jordi Plana Arrasa

Educación
Cultura
Escuelas
Deporte
Deporte