Convocatòria de subvencions per finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques professionals i estables, 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports

ANUNCI sobre l'extracte de l'acord de 25 de maig de 2017 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions per a l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l'Àrea de Cultura, Educació i Esports, amb l'objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques professionals i estables a l'any 2017

BDNS (Identif.): 349060.

D'acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Dades de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/descarregues.

Primer. Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament i que gestionen orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i estable, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin els requisits que tot seguit es detallen:

- Tenir la seu social o ser orquestra resident en algun municipi de la província de Barcelona (excloent Barcelona ciutat).

- Fer un mínim de 8 concerts oberts al públic entre l'1 de setembre de 2016 fins el 31 d'agost 2017, dels quals en un 50% hi ha d'intervenir tota la formació orquestral, i a la resta hi ha d'intervenir un nombre mínim de 6 intèrprets per actuació.

- Haver dut a terme l'activitat musical, com a mínim, durant les tres temporades anteriors a la de l'any de concessió de la subvenció.

- Que l'activitat objecte de la subvenció es faci majoritàriament a Catalunya.

- Els concerts que formin part de la temporada han de tenir un programa de mà o cartell.

La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article 7 de la convocatòria.

Segon. Objecte.

L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de la Gerència dels Serveis de Cultura destinades a finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona incloses en la tipologia següent:

a) Orquestres simfòniques professionals

b) Orquestres de cambra professionals

c) Cobles simfòniques professionals en format concert.

Són objecte de suport de la present convocatòria:

- Els concerts i cicles estables incloent les produccions pròpies, amb garanties de qualitat i compromís. - Les estratègies de comunicació i de creació i formació de públics que portin a terme les formacions orquestrals. - Els programes educatius, socials i de treball comunitari que portin a terme les formacions orquestrals.

Queden exclosos de suport els projectes, les activitats o les accions:

- que tinguin bàsicament un caràcter docent (conferències, xerrades, classes magistrals i altres activitats purament acadèmiques).

- que hagin rebut subvencions o ajuts directes o indirectes d'algun altre programa o línia de suport de la Diputació de Barcelona.

Tercer. Bases reguladores.

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.

Quart. Quantia.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria serà de cent mil EUR (100.000.- EUR) i anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària G/40100/33400/48900, tot i que depenen dels ens beneficiaris pot veure's afectada l'aplicació pressupostària G/40100/33400/47900.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat.

L'import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionats, i fins a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada.

Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s'incloguin despeses de personal integrat a l'estructura de l'entitat, tota la despesa d'aquest personal que superi el 50% del total del pressupost del projecte, no es tindran en consideració a l'hora d'atorgar la subvenció.

Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s'incloguin despeses no subvencionables, no es tindran en consideració a l'hora d'atorgar la subvenció.

Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria.

Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en el punt 11, i en funció de la disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge màxim de suport a aquells projectes que obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que tinguin una puntuació menor, establint-se percentatges de suport segons la puntuació obtinguda. L'establiment dels percentatges de suport quedarà degudament motivat en l'informe d'instrucció.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals.

La convocatòria serà única.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a l'article 7, s'hauran de presentar a qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona: c/ Comte d'Urgell, 187 - Recinte de l'Escola Industrial - Edifici del Rellotge - Barcelona (de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h); c/ Londres, 55 - Edifici Londres - Barcelona (de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra -Barcelona (de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h). També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 16.4 de la LPAC.

El model normalitzat de sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se al lloc web següent: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions

Tota la documentació escrita es podrà acompanyar, a més, d'una còpia en suport electrònic (llapis usb o cd-rom) en el moment de fer la sol·licitud. En cas de discordança prevaldrà la versió presentada en paper.

Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i activitats.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

Barcelona, 31 de maig de 2017 La gerent de Serveis de Cultura, Núria Lomas Pascual

ANUNCIO sobre el extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Barcelona de fecha 25 de mayo de 2017 relativo al otorgamiento de subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia competitiva del Área de Cultura, Educación y Deportes, a fin de financiar proyectos y actividades de las orquestas sinfónicas, de cámara o coblas sinfónicas profesionales y estables en el año 2017

BDNS (Identif.): 349060.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 17.3.b i 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, el texto completo del mismo se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

El texto íntegro de la convocatoria y los modelos normalizados de solicitud y justificación de las subvenciones se puede encontrar en:

http://www.diba.cat/web/cultura/descarregues.

Primero. Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, las personas jurídicas, legalmente constituidas, que hayan de realizar la actividad que fundamenta su otorgación y que gestionen orquestas sinfónicas, de cámara o coblas sinfónicas de carácter profesional y estable, siempre que no estén afectadas por ninguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (de ahora en adelante LGS), y reúnan los requisitos que a continuación se detallan:

- Tener la sede social o ser orquesta residente en algún municipio de la provincia de Barcelona (excluyendo Barcelona ciudad).

- Hacer un mínimo de 8 conciertos abiertos al público entre el 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de agosto de 2017, de los cuales en un 50% ha de intervenir toda la formación orquestal, y el resto ha de intervenir un número mínimo de 6 intérpretes por actuación.

- Haber llevado a cabo la actividad musical, como mínimo, durante las tres temporadas anteriores a la del año de concesión de la subvención.

- Que la actividad objeto de la subvención se haga mayoritariamente en Cataluña.

- Los conciertos que formen parte de la temporada han de tener un programa de mano o cartel.

La concurrencia de estos requisitos se acreditará en el momento de presentar la solicitud mediante la presentación de los documentos que se indican en el artículo 7 de la convocatoria.

Segundo. Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, tramitación, concesión, pago y justificación de las subvenciones que conceda la Diputación de Barcelona a través de la Gerencia de los Servicios de Cultura destinados a financiar proyectos y actividades de las orquestas sinfónicas, de cámara o coblas sinfónicas de carácter profesional y estable que tengan su sede social en la provincia de Barcelona, incluidas en la tipología siguiente:

a) Orquestas sinfónicas profesionales b) Orquestas de cámara profesionales c) Coblas sinfónicas profesionales en formato concierto

Son objeto de apoyo de la presente convocatoria:

- Los conciertos y ciclos estables incluyendo las producciones propias, con garantías de calidad y compromiso. - Las estrategias de comunicación y de creación y formación de públicos que lleven a cabo las formaciones orquestales. - Los programas educativos, sociales y de trabajo comunitario que lleven a cabo las formaciones orquestales.

Quedan excluidos de apoyo los proyectos, las actividades o las acciones:

- que tengan básicamente un carácter docente (conferencies, charlas, clases magistrales y otras actividades puramente académicas).

- que hayan recibido subvenciones o ayudas directas o indirectas de algún otro programa o línea de apoyo de la Diputación de Barcelona.

Tercero. Bases reguladoras.

Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona.

Cuarto. Cuantía.

El presupuesto máximo que se destinará para éste año 2017 para la concesión de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria será de CIEN MIL EUR (100.000.- EUR) e irá a cargo de la aplicación presupuestaria G/40100/33400/48900, todo y que dependiendo de los entes beneficiarios puede verse afectada la aplicación presupuestaria G/40100/33400/47900.

No podrán otorgarse subvenciones por importe superior al mencionado.

El importe a conceder a cada uno de los proyectos/actividades subvencionados se determinará de forma proporcional entre los/las solicitantes, en relación a los puntos asignados.

El importe y porcentaje de las subvenciones que se otorgan no excederá, en cualquier caso, del 50% del coste total de los proyectos/actividades subvencionados, y hasta agotar la consignación presupuestaria anteriormente fijada.

Cuando en el presupuesto presentado por el solicitante se incluyan gastos de personal integrado a la estructura de la entidad, todo el gasto de éste personal que supere el 50% del total del presupuesto del proyecto, no se tendrá en consideración en el momento de conceder la subvención.

Cuando en el presupuesto presentado por el solicitante se incluyan gastos no subvencionables, no se tendrán en consideración en el momento de conceder la subvención.

Atendiendo a la disponibilidad presupuestaria se podrá disminuir el porcentaje máximo de apoyo para ajustarse al presupuesto total de la convocatoria.

Una vez valorados los proyectos según los criterios de valoración establecidos en el punto 11 de la convocatoria, y en función de la disponibilidad presupuestaría, será aplicable el porcentaje máximo de apoyo a aquellos proyectos que obtengan las puntuaciones más elevadas y se disminuirá en aquellos que tengan una puntuación menor, estableciéndose porcentajes de apoyo según la puntuación obtenida. El establecimiento de los porcentajes de apoyo quedará debidamente motivado en el informe de instrucción.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente de la publicación de un extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y finalizará transcurridos 20 días naturales.

La convocatoria será única.

Las solicitudes, acompañada con la documentación exigida en el artículo 7, se tendrán que presentar en cualquier de los registros oficiales de la Diputació de Barcelona: C/ Comte d'Urgell, 187 - Recinto de la Escuela Industrial - Edificio del Reloj - Barcelona (de lunes a viernes de 8:30 a 14 h.); c/ Londres, 55 - Edificio Londres - Barcelona (de lunes a

viernes de 8:30 a 14 h); o Rambla de Catalunya, 126, Can Serra - Barcelona (de lunes a viernes de 8:30 a 14 h). También se podrán presentar por cualquier de los medios que prevé el artículo 16.4 de la LPAC.

El modelo normalizado de solicitud y sus anexos se pueden encontrar en el web siguiente: http://www.diba.cat/web/cultura/descarregues

Toda la documentación escrita se podrá acompañar, además, de una copia en soporte electrónico (lápiz usb o cdrom) en el momento de hacer la solicitud. En cas de discordancia, prevaldrá la versión presentada en papel.

Cada solicitante presentará una única solicitud que incluya todos los proyectos y actividades.

La presentación de la solicitud de subvención presupone el conocimiento y la aceptación de las normas que la regulen.

Barcelona, 31 de mayo de 2017 La gerente de Serveis de Cultura, Núria Lomas Pascual

Cultura
Educación
Música
Industrialización
Formación
Deporte
Deporte
Empleo
Empleo y contratación
Escuelas