Convocatòria de subvencions per al foment de la creació de llocs de treball estables per part d'empreses i entitats sense ànim de lucre, 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Igualada

ANUNCI sobre l'extracte de les bases específiques de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada per al foment de creació de llocs de treball estables per part d'empreses i entitats sense ànim de lucre, segons convocatòria per a l'any 2017, convocada per decret de la regidora de Dinamització Econòmica de data 25 de maig de 2017

BDNS (Identif.): 349498.

1. Objecte, finalitat.

Atorgament de subvencions per a empreses i entitats sense ànim de lucre ubicades al municipi d'Igualada que hagin concorregut a la creació de llocs de treball estables durant el període objecte de la subvenció.

2. Beneficiaris.

Les persones físiques o jurídiques que generin activitat econòmica al municipi d'Igualada que hagin dut a terme un mínim d'una contractació estable durant el període elegible.

3. Bases reguladores.

Les bases reguladores d'aquestes subvencions apareixen publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 10/04/2017.

4. Quantia.

L'import de la subvenció s'establirà segons la puntuació total obtinguda per cada beneficiari. Cada lloc de treball estable que obtingui subvenció es dotarà amb la quantitat mínima de 600 EUR.

5. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 12 de setembre al 9 d'octubre de 2017.

Les sol·licituds es presentaran al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada o electrònicament al Registre electrònic de l'Ajuntament si es disposa del corresponent certificat digital o signatura electrònica acceptada, per mitjà d'una instància dirigida a l'Alcalde de l'Ajuntament d'Igualada, segons model oficial que mitjançat aquest decret de convocatòria s'incorpora a les bases i que es podrà aconseguir a l'Oficina del Ciutadà de l'Ajuntament d'Igualada i a la web https://tramits.igualada.cat.

Igualada, 25 de maig de 2017 La regidora de Dinamització Econòmica, Àngels Chacón Feixas

ANUNCIO sobre el extracto de las bases específicas de las subvenciones del Ayuntamiento de Igualada para el fomento a la creación de puestos de trabajo estables por parte de empresas y entidades sin ánimo de lucro, según la convocatoria para el año 2017, convocada por decreto de la concejala de Dinamización Económica de fecha 25 de mayo de 2017

BDNS (Identif.): 349498.

1. Objeto, finalidad.

Concesión de subvenciones para empresas y entidades sin ánimo de lucro ubicadas en el municipio de Igualada que hayan creado puestos de trabajo estables durante el periodo objeto de la subvención.

2. Beneficiarios.

Las personas físicas o jurídicas que generen actividad económica en el municipio de Igualada que hayan realizado un mínimo de una contratación estable durante el periodo elegible.

3. Bases reguladoras.

Les bases reguladores de estas subvenciones aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona con fecha 10/04/2017.

4. Cuantía.

El importe de la subvención se establecerá según la puntuación total obtenida por cada beneficiario. Cada puesto de trabajo estable que obtenga subvención se dotará con una cantidad mínima de 600 EUR.

5. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será del 12 de septiembre al 9 de octubre de 2017.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Igualada o electrónicamente en el Registre electrónico del Ayuntamiento si se dispone del correspondiente certificado digital o firma electrónica aceptada, por medio de una instancia dirigida al Alcalde del Ayuntamiento de Igualada, según el modelo oficial que mediante este decreto de convocatoria se incorpora a las Bases y que se podrá conseguir en la Oficina del Ciudadano del Ayuntamiento de Igualada y en la web https://tramits.igualada.cat.

Igualada, 25 de mayo de 2017 La concejala de Dinamización Económica, Àngels Chacón Feixas

Fomento del empleo
Dinamización económica
Empleo
Empleo y contratación
Empresa
Actividades económicas