Convocatòria de subvencions per al foment de l'emprenedoria 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 07/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

Anunci de l? Ajuntament de Cardona de convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de l? emprenedoria, la implantació de noves activitats i la millora de la innovació i la competitivitat dels establiments Comercials i de Serveis.

Exp. 2053/2017.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 28 de novembre de 2017, va acordar aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de l? emprenedoria i la implantació de noves activitats econòmiques al nucli antic de Cardona i la Coromina vinculada a la creació d? una nova empresa, i a la millora de la innovació i de la competitivitat dels establiments comercials i de serveis, següent:

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES PEL FOMENT DE L? EMPRENEDORIA I LA IMPLANTACIÓ DE NOVES ACTIVITATS ECONÒMIQUES AL NUCLI ANTIC DE CARDONA I DE LA COROMINA VINCULADA A LA CREACIÓ D? UNA NOVA EMPRESA, I A LA MILLORA D? INNOVACIÓ I DE COMPETITIVITAT DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS. ANY 2017.

CODI DE LA CONVOCATÒRIA: OAE-2053-2017

1.- Indicació de l? aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s? han publicat

Per acord de la Junta de Govern de data 30 de maig de 2017, van ser aprovades les Bases Reguladores per a l? atorgament per part de l? Ajuntament a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, de subvencions destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu contribuir al finançament de:

ýÿ La implantació de noves activitats en locals de planta baixa ubicats al nucli antic de Cardona o la Coromina Els projectes destinats a la constitució de noves activitats empresarials a Cardona Els projectes que tenen com a finalitat una millora d? innovació i de competitivitat d? un establiment comercial o de serveis

ýÿ ýÿ

Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de data 26 de juliol de 2017.

2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les subvencions objecte de la present convocatòria serà de QUINZE MIL EUROS (15.000 € ), dels quals ONZE MIL EUROS (11.000 € ) per a incentivar el foment de l? emprenedoria i la creació de noves activitats en locals de planta baixa del nucli antic de Cardona i La Coromina, i QUATRE MIL EUROS (4.000 € ) a la millora d? innovació i de competitivitat d? un establiment comercial i de serveis, amb càrrec a l? aplicació pressupostària A0243047000.

Les tres línies de subvencions són excloents entre sí i són les següents:

1

1. Establiments de nova implantació al nucli antic de Cardona i La Coromina: Les actuacions per les quals s? hagi sol·licitat subvenció i s? hagin resolt favorablement, rebran un ajut d? un màxim del 50% del pressupost protegible fins a un màxim de 1.200 euros (MIL DOS-CENTS EUROS) per a cada sol·licitud presentada. Aquesta subvenció es podrà completar fins a un màxim de 800 euros (VUIT-CENTS EUROS) per sol·licitud d? acord amb els criteris establerts a l? article 6 de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d? aquestes subvencions.

2. Foment de l? emprenedoria: rebran un ajut d? un màxim del 50% del pressupost protegible fins a un màxim de 600 euros (SIS-CENTS EUROS) per a cada sol·licitud presentada. Aquesta subvenció es podrà completar fins a un màxim de 800 euros (VUIT-CENTS EUROS) per sol·licitud d? acord amb els criteris establerts a l? article 6 de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d? aquestes subvencions.

3. Millora d? innovació i de competitivitat d? un establiment comercial o de serveis: els beneficiaris rebran un ajut d? un màxim del 50% del pressupost protegible fins a un màxim de 1000 euros (MIL EUROS) per a cada sol·licitud presentada.

Quan finalitzi el termini per demanar els ajuts, en cas de no haver-se exhaurit la dotació pressupostària d? alguna de les línies de subvenció, es podrà destinar el romanent a les altres línies en cas que sigui necessari.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l? esmentat.

3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions

1.- L'objecte de les subvencions de la present convocatòria, per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d? Actuació del Mandat, i d? acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any és finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

ýÿ La implantació de noves activitats en locals de planta baixa ubicats al nucli antic de Cardona o la Coromina Els projectes destinats a la constitució de noves activitats empresarials a Cardona Els projectes que tenen com a finalitat una millora d? innovació i de competitivitat d? un establiment comercial o de serveis

ýÿ ýÿ

2.- Les subvencions concedides a l? empara d? aquesta convocatòria, s? hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/des al llarg del període comprès entre l? 1 de gener de 2017 i el 31 de desembre del 2017.

4.- Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions objecte d? aquesta convocatòria serà el de concurrència competitiva.

5.- Requisits per la sol·licitud i forma d? acreditar-los

1.- Podran ser beneficiaris/àries d? aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l? activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l? art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

a) Establiments de nova implantació al nucli antic de Cardona o de La Coromina: persones físiques o jurídiques que iniciïn una nova activitat empresarial ubicada a un local buit en planta baixa, o bé que mitjançant un traspàs continuïn una activitat existent en un local en planta baixa al nucli antic de Cardona o La

2

Coromina i hagin sol·licitat les corresponents llicències en el moment de presentar la documentació per demanar l? ajut per a la rehabilitació o adequació del locals per a la implantació d? aquesta activitat i que efectivament donin d? alta una nova empresa.

b) Foment de l? emprenedoria: podran ser beneficiaris/àries de les subvencions previstes en aquestes bases les persones que iniciïn una nova activitat empresarial, o bé que mitjançant un traspàs continuïn una activitat existent, per compte propi al municipi. En tot cas, només es poden considerar persones beneficiàries les que efectivament donin d? alta una nova empresa, en la modalitat que sigui.

c) Millora d? innovació i de competitivitat d? un establiment comercial o de serveis: podran ser beneficiaris/àries d? aquesta línia d? ajuts, les persones físiques o jurídiques titular/s de la llicència d? activitats econòmiques d? establiments comercials o de serveis, de comerç de proximitat, que tinguin un mínim de 2 anys des de la seva implantació al municipi de Cardona, i que realitzin una millora del seu negoci per fer-lo més innovador i competitiu.

2.- Les persones beneficiàries que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

a) Ser el/la titular de la llicència d? activitats econòmiques. b) Tenir el domicili social o disposar d? un centre de treball estable, al municipi de

Cardona. c) No haver reduït sense motiu justificat la plantilla durant els sis mesos anteriors a la

data de formalització dels contractes laborals. d) Estar al corrent de les obligacions tributàries i socials de qualsevol classe. e) Complir la resta de requisits i tràmits procedimentals que exigeixen les presents

bases.

3.- No podran ser beneficiàries d? aquests ajuts:

a) Els establiments comercials superiors a 400 m2. b) Aquelles persones físiques o jurídiques que no respectin el marc democràtic actual,

que no assumeixin els principis de conducta reconeguts, com ara la Declaració Universal dels Drets Humans i altres de similars. c) Les persones físiques o jurídiques en les quals concorri alguna de les circumstàncies

de l? article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4.- La concurrència d? aquests requisits s? acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s? indiquen a l? article següent. 6.- Documents que han d? acompanyar a la sol·licitud

S? acompanyarà la sol·licitud inicial (imprès 1) amb els documents següents:

o Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI, NIE, CIF o document equivalent, vigent del/la sol·licitant, o autorització per a la comprovació de les dades d? identificació de/la sol·licitant mitjançant l? administració electrònica. o En el cas de persones jurídiques, escriptura de constitució i poders o autorització del

representant de l? entitat que signa la sol·licitud. o Declaració censal o alta de l? IAE o Document acreditatiu de tenir les llicències municipals pertinents o Pla d? empresa (per a noves activitats econòmiques) o Memòria i pressupost de les actuacions desenvolupades i previsió de contractació de

treballadors (imprès 2) o Memòria quantificada de la inversió que s? ha realitzat (imprès 3) o Còpia del contracte o contractes laborals concertats per cobrir les places de nova

creació o o

Còpia del contracte de lloguer o compra del local Declaració responsable i compromís de comunicar les subvencions o altres ingressos obtinguts per la mateixa finalitat en el futur (imprès 4)

3

o Fitxa de dades bancàries (imprès 5) o Autorització perquè l? Ajuntament de Cardona pugui demanar i obtenir les dades

relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud a l? Administració tributària, la Seguretat Social, el padró municipal, el cadastre i el Registre de la propietat (imprès 1)

L? Ajuntament facilitarà models normalitzats dels impresos 1, 2, 3, 4 i 5.

L? esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l? endemà de la publicació de la present convocatòria i tindrà un termini de quinze dies, o exhauriment del pressupost, en convocatòria única, per ordre de prelació segons registre d? entrada en el benentès que quan s? hagi exhaurit el pressupost aquelles empreses que compleixin els requisits no podran optar a la subvenció.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat per l? interessat/da o pel legal representant de l? entitat.

El model normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a través de la pàgina web de l? Ajuntament de Cardona en el termini indicat en la convocatòria, a l? Oficina d? Atenció a l? Emprenedor (OAE) de la Unitat de Promoció Econòmica de l? Ajuntament de Cardona, o per qualsevol dels mitjans establerts a l? article 16.4 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La sol·licitud, dirigida al Sr. Alcalde de l? Ajuntament, s? haurà de presentar al Registre de l? Ajuntament conjuntament amb la documentació exigida al punt 6.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu la Llei 39/2015 d? 1 d? octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l? acceptació de les normes que la regulen.

8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

Si la sol·licitud no reuneix tots els requisits establerts en aquesta, l? òrgan competent requerirà a l? interessat perquè l? esmeni en el termini màxim i improrrogable de deu dies, indicant-li que si no ho fes, se? l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu la Llei 39/2015 d? 1 d? octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

9.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

L? òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l? atorgament de les subvencions objecte de la present convocatòria serà la Regidoria de Promoció Econòmica.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d? acord amb allò previst a l? article 12.5 de l? Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament i que estarà format per les següents persones:

- Regidor delegat de Promoció econòmica - Tècnica de Promoció Econòmica

4

- Secretari-Interventor o en qui delegui

L? òrgan responsable de la resolució del procediment per a l? atorgament de les subvencions serà, d? acord amb el que estableixen les Bases d? Execució del Pressupost Municipal, la Junta de Govern Local.

L? òrgan competent per a la concessió podrà, no esgotar el crèdit total previst.

10.- Termini de resolució i de notificació

El termini per a l? atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

11.- Règim de recursos

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l? ha dictat en el termini d? un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

12.- Criteris objectius d? atorgament de la subvenció

Les subvencions s? atorgaran a aquells sol·licitants que compleixin els requisits establerts a l? article 2 d? aquestes bases, segons estricte ordre d? entrada de les sol·licituds i, fins l? esgotament del crèdit pressupostari i en tot cas quan es presentin en el termini previst en la convocatòria.

Les subvencions s? atorgaran a aquells sol·licitants que, un cop aplicats els següents criteris objectius, en la valoració de la sol·licitud obtinguin com a mínim 50 punts.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius, aplicats d? acord a la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

1.- Per als Establiments de nova implantació al nucli antic de Cardona o de la Coromina, i Foment de l? emprenedoria:

ýÿ ýÿ

La importància que representa l? acció per al continu comercial (fins a 40 punts) El motiu de l? actuació a subvencionar (manca de relleu generacional, situació d? atur, necessitat de la reforma) (fins a 30 punts) Creació d? ocupació (fins a 20 punts) La inversió de l? actuació (fins a 10 punts) ýÿ ýÿ

2.- Per a la Millora d? innovació i de competitivitat d? un establiment comercial o de serveis:

ýÿ La innovació del procés que suposi canvis significatius en els mètodes de producció i/o distribució (fins a 25 punts)

5

ýÿ

ýÿ

ýÿ

ýÿ

La innovació de comercialització: nous processos o mètodes de comercialització, com nous sistemes de promoció, nous canals de distribució, noves polítiques de preus, la nova imatge de l? establiment, etc. (fins a 25 punts) La innovació del producte: canvis significatius en les característiques dels productes i serveis (fins a 20 punts) La innovació d? organització: nous mètodes de treball per al millor coneixement i millor aprofitament dels recursos del negoci (fins a 20 punts) La inversió de l? actuació (fins a 10 punts)

Els sol·licitants de les línies de subvenció Establiments de nova implantació al nucli antic de Cardona o de la Coromina, i Foment de l? emprenedoria, que compleixin correctament amb els tràmits, justificacions i obligacions que es preveuen en aquestes bases, podran obtenir fins al 50% del pressupost protegible de l? actuació objecte de subvenció, amb un màxim de 1.200 euros (MIL DOS-CENTS EUROS), i 600 euros (SIS-CENTS EUROS) respectivament, d? acord amb l? article 5 , i amb els complements segons els criteris establerts a l? article 6 d? aquestes bases.

Els sol·licitants de la línia Millora d? innovació i de competitivitat d? un establiment comercial o de serveis podran obtenir fins el 50% del pressupost protegible de l? actuació objecte de subvenció, amb un màxim de 1000 euros (MIL EUROS), d? acord amb l? article 5.

Tot això, per ordre cronològic d? entrada de les sol·licituds i fins el límit del crèdit pressupostàriament disponible en la partida pressupostària per al finançament d? aquestes actuacions. En cas de coincidir les sol·licituds en el temps, el criteri de selecció que prevaldrà serà aquella actuació que presenti un pressupost d? execució més elevat.

13.- Mitjans de notificació o publicació

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d? aprovació de la resolució, d? acord amb allò previst a l? article 40 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Cardona, a 29 de novembre de 2017

L? Alcalde-President Ferran Estruch Torrents

6

Comercio y marketing
Empresa
Actividades económicas
Desarrollo económico
Actividad empresarial
Innovación
Comercio
Alquiler de vivienda
Contratación de desempleados