Convocatòria de subvencions per tal de garantir la continuïtat de l'activitat esportiva. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 20/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

ANUNCI de convocatòria de subvencions per tal de garantir la continuïtat de l'activitat esportiva

Extracte del Decret de 1 de setembre de 2016 de l'alcalde-president de l'Ajuntament de Terrassa, per el qual es convoquen beques-ajuts per garantir la continuïtat de l'activitat esportiva de joves participants i inscrits en entitats esportives de la ciutat en categories d'esport de base i promoció per a l'exercici 2016.

BDNS (Identif.): 317091.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el seu text complert es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/):

Primer. Beneficiari:

Entitats esportives inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i que desenvolupin i organitzin activitats esportives de formació de base, d'iniciació esportiva i d'activitats de competició en les diferents categories per a joves menors de 16 anys.

Segon. Objectiu:

Ajut per deutes acreditats per entitats esportives de la ciutat corresponents a esportistes menors de 16 anys en activitats continuades de promoció esportiva, escoles d'iniciació i de base, corresponents a la temporada esportiva 2015/16 (fins al 30 de juny de 2016), per garantir la continuïtat esportiva dels joves.

Tercer. Bases reguladores:

Bases que regulen l'atorgament de les beques-ajuts per garantir la continuïtat de l'activitat esportiva de joves participants i inscrits en entitats esportives de la ciutat en categories d'esport de base i promoció per a l'exercici 2016.

Quart. Quantia:

Les beques tenen una dotació de 15.000,00 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Quinze dies a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Terrassa, 1 de setembre de 2016 L'alcalde president, Jordi Ballart i Pastor

ANUNCIO de convocatoria de subvenciones para garantizar la continuidad de la actividad deportiva

Decreto 6777 de 1 de septiembre de 2016 por el que se convocan becas-ayudas para garantizar la continuidad de la actividad deportiva.

Extracto del Decreto de 1 de septiembre de 2016 del alcalde-presidente del Ayuntamiento de Terrassa, por el cual se convocan becas-ayudas para garantizar la continuidad de la actividad deportiva de jóvenes participantes y de inscritos en entidades deportivas de la ciudad en categorías de deporte base y promoción para el ejercicio 2016.

BDNS (Identif.): 317091.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/):

Primero. Beneficiarios:

Entidades deportivas inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas i que desarrollan i organizan actividades deportivas de formación de base, de iniciación deportiva i de actividades de competición en las diferentes categorías para jóvenes menores de 16 años.

Segundo. Objeto:

Ayuda para deudas acreditadas por entidades deportivas de la ciudad correspondientes a deportistas menores de 16 años en actividades continuadas de promoción deportiva, escuelas de iniciación y de base, correspondientes a la temporada deportiva 2015/16 (hasta el 30 de junio de 2016), para garantizar la continuidad deportiva de los jóvenes.

Tercero. Bases reguladoras:

Bases que regulan el otorgamiento de las becas-ayudas para garantizar la continuidad de la actividad deportiva de jóvenes participantes y inscritos en entidades deportivas de la ciudad en categorías de deporte de base i promoción para el ejercicio 2016.

Cuarto. Cuantía:

Les becas tienen una dotación de 15.000,00 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Quince días a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria.

Terrassa, 1 de septiembre de 2016 El alcalde presidente, Jordi Ballart i Pastor

Deporte
Juventud
Actividades deportivas
Clubes y entidades deportivas
Deportistas y técnicos
Promoción deportiva
Deporte
Asociacionismo ciudadano
Participación ciudadana
Formación
Escuelas