Convocatòria de subvencions per a l'adquisició de llibres escolars corresponents al curs 2018-19. - Boletín Oficial de Barcelona de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

L? Ajuntament de Vilalba Sasserra obre la convocatòria pública per a la concessió de subvenció en règim de concurrència competitiva per a l? adquisició de llibres escolars corresponents al curs 2018-19

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER L? ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS CORRESPONENTS AL CURS 2018-19

1.- Indicació de l? aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s? han publicat

Per acord del Ple de data 12 d? abril de 2018, van ser aprovades les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions per l? adquisició de llibres escolars.

Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província en data 23 d? abril de 2018.

2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de la subvenció regulada en les presents bases reguladores serà de 578,00 € i anirà a càrrec de la partida pressupostària 47201.2310 AJUDES ADQUISICIÓ LLIBRES DE TEXT i 222,00€ de la partida 48001.2310 ACCIO SOCIAL- AJUDES A LES FAMILIES del pressupost municipal de l? exercici 2018.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l? esmentat.

3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions

L? objectiu és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l? Ajuntament a través de la Regidoria de Benestar Social, destinades a finançar l? adquisició de llibres escolars corresponents al curs 2018-2019.

4.- Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions objecte d? aquesta convocatòria serà el de concurrència competitiva.

5.- Requisits per la sol·licitud i forma d? acreditar-los

Podran ser beneficiaris/àries d? aquestes subvencions les persones físiques que hagin de realitzar l? activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l? art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

1. En cas de sol·licituds per a diversos germans s? haurà de formalitzar

un únic imprès de sol·licitud. 2. Els beneficiaris/es de l? ajut per l? adquisició de llibres escolars

corresponent al curs 2017-18 que no aportessin a serveis socials el corresponent rebut de la compra dels llibres, se? ls denegarà l? ajut per l? adquisició de llibres escolars corresponent al curs 2018-19 de forma automàtica. La concurrència d? aquests requisits s? acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud. 3. Podran sol·licitar els ajuts les famílies empadronades en el Padró

Municipal d? habitants del municipi o les que visquin a Vilalba Sasserra. En cas de ser resident i no estar empadronat/da, caldrà justificar aquesta situació, tenir fills/es que cursin estudis d? educació infantil, primària o secundària, que compleixin els requisits econòmics especificats en les bases i no estiguin incurses en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari previstos en la Llei General de Subvencions.

Cal sol·licitar-ho per escrit amb la corresponent sol·licitud normalitzada i facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de valorar la situació socioeconòmica individual i familiar.

6.- Documents que han d? acompanyar a la sol·licitud

Els/les sol·licitants hauran d? aportar la documentació especificada en la sol·licitud oficial.

L? esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini ordinari de presentació de sol·licituds serà de 20 dies a comptar des de l? endemà de la publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de la convocatòria. Podran presentar sol·licituds aquelles famílies amb fills/es que reuneixin els requisits establerts en l? apartat 5 de les presents bases i que, no havent presentat sol·licitud en el termini ordinari, es trobin en una de les situacions següents:

ýÿ Que estiguin empadronades, o hagin sol·licitat l? empadronament i que resideixin efectivament a Vilalba Sasserra a partir del dia en què s? hagi acabat el termini ordinari de presentació de sol·licitud. Que presentin una situació econòmica, social o familiar greu sobrevinguda posteriorment a la finalització del termini ordinari de presentació de la sol·licituds. En aquests casos no s? entendrà com a situació greu sobrevinguda aquelles situacions que, a criteri dels membres de l? equip de valoració, es consideri que es podien preveure. Desconeixement, per part de les famílies, del centre al qual seran destinats els menors en la data de finalització del termini ordinari.

ýÿ

ýÿ

Les sol·licituds s? hauran de formular en el model oficial que es pot obtenir a les oficines de l? Ajuntament, Pl. de la Vila, 1 i a la pàgina web de l? Ajuntament, www.vilalbasasserra.cat.

Les sol·licituds, degudament complimentades i la documentació necessària, s? hauran d? entregar a l? Ajuntament, el qual entregarà una còpia segellada a la persona sol·licitant.

Les sol·licituds es presentaran amb els mitjans que ofereix la Llei 39/2015.

La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i acceptació de les normes que regulen.

8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s? entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

9.- Termini de resolució i de notificació

S? examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l? atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d? aprovació de la resolució, d? acord amb allò previst a l? article 59 de la LRJAPPAC.

Es comunicarà penjant un llistat a les oficines de l? Ajuntament de Vilalba Sasserra. Aquesta contindrà les dades de forma que no es vulneri la normativa en relació a la protecció de dades de caràcter personal.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

10.- Règim de recursos

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l? ha dictat en el termini d? un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

11.- Import individualitzat de les subvencions

Com a resultat final dels criteris establerts en les bases, les persones demandants obtindran uns punts que són un reflex de la seva situació econòmica i social i que donen, com a resultat, el dret a un percentatge determinat.

Per tal de valorar la sol·licitud inicial, el/la sol·licitant haurà d? aportar, entre la data d? inici de la convocatòria i el 15 de juliol de 2018, la factura o el pressupost del cost dels llibres i el rebut de cost de participació en el programa de reutilització de llibres del centre corresponent, en el cas que es participi en el programa.

Pels/per les alumnes d? educació infantil que no utilitzen llibres, es becarà el material escolar facilitat pel centre. El/la sol·licitant haurà d? aportar el rebut corresponent de l? escola on s? especifiqui el cost.

L? import de la beca serà el percentatge corresponent a la suma del cost dels llibres/material escolar més el cost del programa de reutilització de llibres.

12.- Termini i forma de justificació

L? ajut atorgat haurà de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de desembre de l? any de la convocatòria en curs. Per les sol·licituds concedides amb posterioritat a aquesta data, s? haurà d? aportar el document justificatiu en el termini d? un mes, a comptar des del dia de la concessió.

Joan Pons i Fiori

L? alcalde

Vilalba Sasserra, 28 de maig de 2018

Libros de texto
Acción social
Bienestar social
Educación
Infancia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Estudios
Material escolar